Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát quý I năm 2022

Thứ 5, Ngày 31 / 03 / 2022

Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát quý I năm 2022

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 15- KH/ĐUK, ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 16/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025”; ngay từ đầu năm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2022.

Đã ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối với 03 chuyên đề kiểm tra và 03 chuyên đề giám sát ở 06 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối ban hành 03 chuyên đề kiểm tra, giám sát đối với 06 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở xây dựng, triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 tại cơ sở. Triển khai hoạt động giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng, đảng viên, chú trọng giám sát thường xuyên đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý. Kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở xem xét thi hành kỷ luật đảng viên theo quy định: Trong quý I năm 2022, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối đã xem xét, thi hành kỷ luật 06 đảng viên trong đó khiển trách 05 đảng viên và cảnh cáo 01 đảng viên; tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với 01 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Việc xử lý kỷ luật đảng được thực hiện theo quy định, đồng thời, giúp đảng viên nhận thức rõ vi phạm, tự giác chấp hành quyết định kỷ luật, khắc phục vi phạm, khuyết điểm sau kỷ luật, không có đảng viên khiếu nại kỷ luật. Việc tiếp nhận, phân loại, giải quyết đơn thư tố cáo thực hiện theo quy định.

Việc tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chú trọng thực hiện. Đã ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 có trọng tâm, trọng điểm với 4 chuyên đề kiểm tra và 4 chuyên đề giám sát ở 17 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và 26 đồng chí là bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý; Ban hành Quy chế số 05-QC/ĐUK, ngày 09/3/2022 Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025 sửa đổi, bổ sung theo Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở xây dựng, bổ sung quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; Ban hành Kế hoạch số 20-KH/ĐUK, ngày 12/01/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế theo thông báo kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, UBKT Đảng ủy Khối; gửi báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch khắc phục khuyết điểm sau kiểm tra về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo thông báo kết luận.

Tổ chức hội nghị quán triệt, thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm tới các đồng chí bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm UBKT các đảng ủy cơ sở đồng thời tuyên truyền các nội dung trên Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát quý I năm 2022 trong Đảng bộ Khối cũng còn một số tồn tại, hạn chế là: Một số cơ sở việc báo cáo; xây dựng quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 sửa đổi, bổ sung tiến độ còn chậm.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật quý II năm 2022, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong trong Đảng bộ Khối cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm sau: 

- Tiếp tục thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng theo quy định; chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra quý II năm 2022. Hoàn thiện việc báo cáo chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của cấp ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở; quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 sửa đổi, bổ sung về Đảng ủy Khối theo quy định.  

- Tăng cường giám sát thường xuyên, chủ động nắm tình hình, phát hiện kịp thời, tiến hành kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tiếp nhận, xử lý, giải quyết dứt điểm các đơn thư tố cáo. Xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên theo quy định. 

- Thường xuyên rà soát kiện toàn, bổ sung ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở, các đồng chí phụ trách công tác kiểm tra tại chi bộ; chủ động tích cực tổ chức học tập, nghiên cứu các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao./.

 

                                                                                                                                    Trần Ngọc Tạo

                                    Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

.:: Các bài viết liên quan

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết