Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nam Định chủ động giám sát, kịp thời phát hiện ngăn ngừa vi phạm

Thứ 5, Ngày 02 / 11 / 2023

Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nam Định chủ động giám sát, kịp thời phát hiện ngăn ngừa vi phạm

Đảng bộ Khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định hiện có 8.761 đảng viên, sinh hoạt ở 158 tổ chức cơ sở đảng (trong đó có 80 đảng bộ và 78 chi bộ). Hằng năm, Đảng bộ Khối lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp rà soát, bổ sung chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; chú trọng lựa chọn lĩnh vực nổi cộm, bức xúc, dễ nảy sinh vi phạm.

Đặc biệt, trong thời gian qua, việc giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng, đảng viên được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở quan tâm thực hiện. Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ thường xuyên giám sát tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên trong Đảng bộ, trong đó chú trọng giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý. Nội dung chủ yếu tập trung giám sát việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng; pháp luật của Nhà nước,... Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo UBKT Đảng ủy Khối giám sát trực tiếp tại 45 tổ chức đảng, tập trung vào những nơi có khó khăn, gợn cộm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. 

Trong năm, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã tiến hành kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 253 tổ chức đảng và 301 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 127 tổ chức đảng và 214 đảng viênTrong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiểm tra 8 tổ chức đảng, và 14 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 9 tổ chức đảng và 11 đảng viênĐảng ủy cơ sở kiểm tra đối với 245 tổ chức đảng và 287 đảng viên; giám sát chuyên đề với 118 tổ chức đảng và 203 đảng viên. Lãnh đạo, chỉ đạo UBKT các cấp tiến hành kiểm tra 14 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề đối với 109 tổ chức đảng; trong đó UBKT Đảng ủy Khối đã tiến hành kiểm tra đối với 03 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề với 02 tổ chức đảng; UBKT đảng ủy cơ sở kiểm tra 11 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề 107 tổ chức đảng.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trần Ngọc Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nam Định cho biết: “Qua công tác giám sát, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng, đảng viên phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh, ổn định tình hình tại cơ sở; củng cố tổ chức cơ sở đảng, giải thể 05 chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp không còn đủ điều kiện hoạt động; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên; chỉ đạo UBKT Đảng ủy Khối kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 tổ chức đảng và 01 đảng viên. Kịp thời xem xét, xử lý nghiêm đối với đảng viên vi phạm kỷ luật. Trong năm cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối đã thi hành kỷ luật 23 đảng viên, trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng 01 đảng viên; UBKT Đảng ủy Khối thi hành kỷ luật khai trừ 6 đảng viên vi phạm pháp luật, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm. Đảng bộ, chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 16 đảng viên. Qua giám sát đã chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với: Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025; Chi bộ Sau Đại học - Hợp tác Quốc tế và đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định về việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc kê khai, bổ sung lý lịch đảng viên hằng năm.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công tác giám sát trong Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định còn tồn tại những hạn chế như: Việc xây dựng chương trình công tác giám sát ở một số nơi còn chậm tiến độ, nội dung chưa sát với tình hình thực tế và nhiệm vụ công tác đảng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; việc triển khai thực hiện chương trình giám sát chưa bảo đảm nội dung, kế hoạch đề ra; chất lượng một số cuộc giám sát chuyên đề hiệu quả chưa cao, quy trình, hồ sơ thủ tục các cuộc giám sát chưa đạt yêu cầu. Công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên ở một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa được coi trọng, chưa kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý sai phạm của cán bộ, đảng viên dẫn đến nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng.

Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm là do nhận thức, trách nhiệm của một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy về công tác đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nói riêng chưa đầy đủ; chưa quyết liệt trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn hạn chế. Một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện dẫn đến vi phạm. Đội ngũ làm công tác đảng nói chung, công tác kiểm tra nói riêng tại cơ sở hoạt động kiêm nhiệm, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trong công tác kiểm tra còn nhiều hạn chế. Mặt khác, do không có chính quyền cùng cấp nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ có khó khăn.

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác giám sát trong Đảng bộ, năm 2023, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng, Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tăng cường phối hợp với tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023. Tập trung giám sát cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý, nhất là cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về trách nhiệm nêu gương, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực thi nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Đẩy mạnh giám sát việc thực hiện thông báo kết luận kiểm tra, giám sát để kịp thời đánh giá kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra của tổ chức đảng, đảng viên sau kiểm tra, giám sát. Tiếp tục tăng cường giám sát chuyên đề, theo hướng mở rộng giám sát trên các lĩnh vực; tập trung vào những nơi nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, dư luận xã hội quan tâm, những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm để chủ động nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm.

Hai là, kết hợp giám sát thường xuyên với giám sát theo chuyên đề, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm phải kịp thời chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan có thẩm quyền để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật; chỉ đạo làm tốt công tác tự giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, khuyết điểm ngay tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Kịp thời xử lý nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, những hành vi dung túng, bao che cho khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Ba là, chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách của mình theo quy định. Chỉ đạo UBKT Đảng ủy Khối tăng cường chỉ đạo đối với UBKT đảng ủy cơ sở trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Tăng cường giám sát việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, UBKT cấp dưới để kịp thời hướng dẫn, uốn nắn, chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối./.

Nguồn: TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết