Văn phòng Đảng ủy Khối

1. Chức năng

- Là cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Khối trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối.

- Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Đảng ủy Khối và bảo đảm cơ sở vật chất cho các hoạt động của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối và các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Nghiên cứu, đề xuất

- Chương trình công tác, quy chế làm việc của Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối và phối hợp tổ chức thực hiện.

- Công tác đối  nội, đối ngoại của Đảng ủy Khối.

- Sơ kết, tổng kết công tác Văn phòng Đảng ủy Khối.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình các tổ chức cơ sở Đảng theo chức năng, nhiệm vụ để báo cáo và tham mưu với Ban Thường vụ.

- Tham mưu, xây dựng báo cáo tuần, tháng, quý, báo cáo sơ kết, tổng kết theo quy định và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

- Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng, công tác tài chính và công nghệ thông tin cho cấp uỷ cơ sở và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối.

- Kiểm tra, giám sát việc thu, nộp và sử dụng đảng phí ở các tổ chức cơ sở đảng.

- Theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng, các cấp uỷ trực thuộc Đảng ủy Khối thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

2.3. Thẩm định, thẩm tra

Đề án, văn bản của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc trước khi trình Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối về: yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản.

2.4. Phối hợp

- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối sơ kết, tổng kết về công tác của Đảng ủy Khối.

- Các cơ quan liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết và sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

- Các cơ quan liên quan xây dựng theo dõi việc thực hiện chủ trương, chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của Đảng ủy Khối; nắm tình hình trong Khối báo cáo kịp thời Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, cấp uỷ trực thuộc tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối chỉ đạo kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Đảng ủy Khối về công tác xây dựng Đảng.

2.5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối giao

- Là đầu mối giúp Thường trực Đảng ủy Khối xử lý công việc hằng ngày; phối hợp, điều hoà hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối.

- Tổ chức phục vụ các hội nghị, cuộc họp của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối; phối hợp phục vụ các hội nghị, cuộc họp của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối; tham gia tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối.

- Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ và Đảng ủy Khối; cung cấp thông tin cho các cấp uỷ cơ sở, cơ quan, tổ chức ở Đảng bộ Khối theo quy định.

- Theo dõi, đôn đốc các cấp uỷ cơ sở, cơ quan, tổ chức có liên quan ở Đảng bộ Khối thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất.

- Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi.

- Tiếp nhận đơn, thư đến Đảng ủy Khối; tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư được Thường trực Đảng ủy Khối giao.

- Tổng hợp tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Đảng ủy Khối; hoạt động của các cấp uỷ, cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp khối để báo cáo với Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối.

- Quản lý tài liệu lưu trữ cơ quan của Đảng ủy Khối và của Văn phòng Đảng ủy Khối; giúp Thường trực Đảng ủy Khối chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công văn, lưu trữ của cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp khối và cơ sở theo quy định của Luật Lưu trữ, các quy định của Ban Bí thư, của Tỉnh uỷ và hướng dẫn của Văn phòng Tỉnh ủy. Tổ chức triển khai, ứng dụng và quản lý công nghệ thông tin trong các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối và tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; thực hiện công tác cơ yếu theo quy định.

- Là chủ sở hữu tài sản của Đảng ủy Khối theo sự uỷ quyền của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Bảo đảm điều kiện vật chất, tài chính phục vụ hoạt động của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối và các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối theo phân công, phân cấp.

- Là cơ quan thường trực về công tác thi đua - khen thưởng của Cơ quan Đảng ủy Khối.

- Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Đảng ủy Khối.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối giao.
             3. Tổ chức bộ máy, nhân sự:
Biên chế: 05 cán bộ chuyên trách, gồm: 01 Chánh văn phòng và 04 cán bộ, chuyên viên:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

         1.

Nguyễn Văn Quyến

UVBTV, Chánh văn phòng

0916807982

         2.

Nguyễn Thị Lượt

Chuyên viên, Kế toán

0943447085

        3.

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Chuyên viên, Văn thư - lưu trữ

0902265098

4.

Trần Ngọc Minh Chuyên viên, Thủ quỹ 0915606909

       5.

Phạm Tuấn Hòa

Lái xe

0936195479

 


Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết