Ban Đoàn thể Đảng ủy Khối

1. Chức năng

Là cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối, trực tiếp thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Khối về công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Cựu chiến binh Khối.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Nghiên cứu, đề xuất

- Tham mưu những chủ trương, giải pháp về công tác Đoàn Thanh niên và Hội CCB của Đảng bộ Khối. Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết Đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, chương trình, kế hoạch, kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác Đoàn thanh niên và Hội Cựu chiến binh.

- Chủ trì, phối hợp tham mưu triển khai thực hiện các văn bản của cấp uỷ cấp trên, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Đoàn thanh niên và Hội Cựu chiến binh.

- Tham mưu sơ kết, tổng kết về công tác Đoàn thanh niên và Hội Cựu chiến binh trong Khối.

- Đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Khối nhằm thu hút tập hợp đoàn viên, hội viên góp phần củng cố và xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh vững mạnh.

2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

- Việc thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Đảng ủy Khối về công tác Đoàn thanh niên và Hội Cựu chiến binh.

- Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh cho cấp uỷ cơ sở và đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác Đoàn thanh niên và Hội Cựu chiến binh tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong Đảng bộ Khối.

2.3. Thẩm định, thẩm tra                                                             

- Các đề án, văn bản về công tác Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh trước khi trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

- Tham gia thẩm định các đề án, dự án, văn bản có liên quan đến công tác Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh.

2.4. Phối hợp

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia xây dựng Đảng về công tác Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát hàng năm; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên phụ trách công tác Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh tại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

- Phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối và các cơ quan, tổ chức liên quan theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong các cơ quan, doanh nghiệp giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho đoàn viên, hội viên.

2.5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối giao

- Tham gia ý kiến về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, giới thiệu bầu, khen thưởng, kỷ luật ... đối với đội ngũ cán bộ làm công tác Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh theo phân cấp quản lý. Xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Khối vững mạnh; đảng viên, cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh niên  đoàn kết, thống nhất đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối.

- Lãnh đạo tổ chức Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh cơ sở thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, chủ trương công tác của cấp ủy Đảng, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên cấp trên; thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ và đột xuất, góp ý kiến về sự lãnh đạo của Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên cấp trên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối giao.
              3. Cơ cấu nhân sự:
Biên chế hiện có: 04 cán bộ chuyên trách, gồm: 01 Trưởng Ban, 01 Phó Trưởng Ban và 02 chuyên viên:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1.      

Trần Hoàng Long

UV BTV, Trưởng ban, Chủ tịch Hội CCB Khối

0912283339

2.      

Nguyễn Thị Hường

UV BCH, Phó trưởng ban, Bí thư Đoàn Khối

0888511235

3.      

Đỗ Mạnh Vũ

Chuyên viên

0904358798

4.      

Trần Việt Dũng

Chuyên viên

0982531640

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết