Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối


1. Chức năng

- Là cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng uỷ Khối mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Đảng uỷ Khối về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, biên soạn lịch sử Đảng bộ Khối.

- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Đảng ủy Khối.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Nghiên cứu, đề xuất

- Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, sinh viên, dư luận xã hội những diễn biến trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá trong Đảng bộ Khối; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, tham mưu với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

- Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội; chuẩn bị xây dựng các đề án, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tuyên giáo.

- Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo.

2.2. Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

- Tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của Đảng. Kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, các đoàn thể chính trị - xã hội Khối trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Đảng ủy Khối trong lĩnh vực tuyên giáo.

- Bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Khối.

- Hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra tuyên truyền các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, Đảng bộ Khối.

2.3. Thẩm định, thẩm tra

Đề án, văn bản của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối, các đoàn thể chính trị - xã hội Khối có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, khoa giáo, lịch sử Đảng bộ Khối, trước khi trình Thường trực, Ban Thường vụ, Đảng ủy Khối.

2.4. Phối hợp

- Tham gia tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị theo chương trình công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng uỷ Khối.

- Các cơ quan chức năng tham gia xây dựng Đảng về công tác chính trị - tư tưởng, về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối.

- Tham gia ý kiến về công tác cán bộ, công chức trong Khối theo phân cấp quản lý.

2.5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối giao

- Tổ chức mạng lưới và chỉ đạo nội dung hoạt động đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội từ Khối đến cơ sở. Tổ chức thông tin thời sự, tuyên truyền chủ trương, chính sách theo kế hoạch, chương trình của cấp uỷ cấp trên và của Đảng ủy Khối; tổ chức sưu tầm, quản lý tư liệu và biên soạn lịch sử Đảng bộ Khối.

- Chỉ đạo chương trình, nội dung bồi dưỡng lý luận chính trị đối với các lớp đảng viên mới và đối tượng kết nạp Đảng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối giao.
             3.
 Cơ cấu nhân sự:

Biên chế hiện có: 04 cán bộ chuyên trách, gồm: 01 Trưởng Ban, 02 Phó Trưởng Ban và 01 chuyên viên:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1.      

Vũ Thị Bích Hòa

UVBTV, Trưởng ban

0902089118

2.      

Nguyễn Văn Tăng

UV BCH , Phó trưởng ban

0912117340

3.      

Lưu Văn Dũng

Phó trưởng ban

0915418978

4.      

Trần Xuân Tăng

Chuyên viên

0914040689


Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết