Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

1. Chức năng

- Là cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện các nhiệm vụ Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao.

- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng ủy Khối.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Nghiên cứu, đề xuất

- Chuẩn bị chương trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đề án trình Đảng ủy, Ban Thường vụ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối xem xét, quyết định theo thẩm quyền; các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối.

- Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban Kiểm tra được quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và nhiệm vụ do Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hằng năm do Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối quyết định.

- Phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, giúp Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (theo Điều 30 Điều lệ Đảng) và giúp Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lập đoàn hoặc tổ giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật đảng và xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch này.

- Đề xuất ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối; tham gia ý kiến các trường hợp do cơ quan chức năng đề nghị khen thưởng.

- Sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối.

2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và các vấn đề liên quan khác cho uỷ ban kiểm tra đảng ủy cơ sở, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên.

2.3.Thẩm định, thẩm tra

Đề án, văn bản của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối, các đoàn thể chính trị - xã hội về những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối trước khi trình Ban Thường vụ, Đảng ủy Khối.

2.4. Phối hợp

- Ban Tổ chức, Văn phòng Đảng uỷ Khối và các cơ quan có liên quan theo dõi, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy Khối.

- Ban Tổ chức Đảng ủy Khối trong công tác cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý.

- Ban Dân vận - Nội chính thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

- Các cơ quan có liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng cho cấp uỷ viên và cán bộ, công chức kiểm tra của Đảng uỷ Khối và cấp uỷ trực thuộc Đảng ủy Khối.

2.5. Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Uỷ ban Kiểm tra và một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối giao

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, 6 tháng, 1 năm; sơ kết, tổng kết công tác của cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

- Xây dựng tổ chức, cán bộ, công chức và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối.

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và uỷ ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối khi cần thiết.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối giao.

                   3. Cơ cấu nhân sự:
Biên chế hiện có: 04 cán bộ chuyên trách, gồm: 01 Trưởng Ban, 02 Phó Trưởng Ban và 01 chuyên viên:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1.      

Trần Ngọc Tạo

UVBTV, Chủ nhiệm

0912113897

2.      

Nguyễn Ngọc Hiệu

UV BCH, Phó Chủ nhiệm

0949160879

3.      

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Phó Chủ nhiệm

0919789138

4.      

Nguyễn Đăng Đỉnh

Chuyên viên

0984649692


Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết