Ban Dân vận - Nội chính Đảng ủy Khối

1. Chức năng

- Là cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối về công tác dân vận - nội chính của Đảng ủy Khối. Là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham mưu cho Ban Thường vụ giải quyết những nội dung về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng của Đảng ủy Khối.

- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận - nội chính của Đảng ủy Khối.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

- Những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận, công tác nội chính của Đảng bộ Khối. Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết Đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, chương trình, kế hoạch, kết luận của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác dân vận, công tác nội chính.

- Chủ trì, phối hợp tham mưu triển khai thực hiện, các văn bản của cấp uỷ cấp trên; chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng phù hợp với Đảng bộ Khối.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tiếp nhận và phối hợp với Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo để báo cáo và tham mưu cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

- Sơ kết, tổng kết về công tác dân vận, công tác nội chính của Đảng ủy Khối.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

- Việc thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Đảng ủy Khối về công tác dân vận, công tác nội chính trong Khối.

- Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận, công tác nội chính cho cấp uỷ và đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác dân vận, công tác nội chính tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong Đảng bộ Khối.

2.3. Thẩm định, thẩm tra                                                             

- Các đề án, văn bản về công tác dân vận, công tác nội chính trước khi trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

- Tham gia thẩm định các đề án, dự án, văn bản có liên quan đến công tác dân vận, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tham gia công tác cán bộ khi có yêu cầu.

2.4. Phối hợp

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, các đoàn thể chính trị - xã hội của Đảng ủy Khối, tổ chức liên quan thực hiện các chương trình phối hợp; công tác nghiên cứu, kiểm tra, đào tạo, bồi dưỡng, thông tin... về công tác dân vận - nội chính; về đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

- Các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận - nội chính đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng uỷ Khối.

- Phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối và các cơ quan, tổ chức liên quan theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

- Phối hợp với UBKT Đảng ủy Khối tham mưu xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến phòng chống tham nhũng.

2.5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối giao

- Tham gia ý kiến về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận - nội chính theo phân cấp quản lý.

- Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong Đảng bộ Khối.

- Tiếp nhận, phối hợp với Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối tham mưu xử lý và tổng hợp báo cáo kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cơ sở gửi đến Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ban Dân vận - Nội chính theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối giao.
                   3. Cơ cấu nhân sự:
Biên chế hiện có: 04 cán bộ chuyên trách, gồm: 01 Trưởng Ban, 01 Phó Trưởng Ban và 02 chuyên viên:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1.

Nguyễn Thị Nga

UV BTV, Trưởng ban

0904770998

2.

Nguyễn Hồng Ánh

UV BCH,  Phó  trưởng ban

0919375886

3.

Nguyễn Thị Lượt

Chuyên viên

0943447085
4. Nguyễn Khả Toản Chuyên viên 0977960158

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết