Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

1. Chức năng

- Là cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng uỷ Khối mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Đảng uỷ Khối về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ Khối.

- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng ủy Khối.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Nghiên cứu, đề xuất

- Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, kế hoạch, hướng dẫn, đề án, báo cáo... của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

- Xây dựng các đề án về tổ chức, cán bộ, công chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đảng thuộc thẩm quyền quyết định của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

- Tham mưu về công tác cán bộ, công chức thuộc diện Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị theo chương trình công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng ủy Khối.

- Sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

- Công tác tổ chức, cán bộ, công chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, thi hành Điều lệ Đảng đối với các cấp uỷ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối.

- Nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối.

- Công tác phát triển đảng viên; quản lý hồ sơ đảng viên; giới thiệu sinh hoạt đảng; giải quyết khiếu nại xoá tên đảng viên và vấn đề đảng tịch cho đảng viên.

2.3. Thẩm định, thẩm tra

- Các đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của cấp uỷ cơ sở, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối trước khi trình Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

- Thẩm định và trình Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nhân sự dự kiến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý và danh sách trích ngang, hồ sơ xét kết nạp đảng viên, chuyển đảng chính thức cho đảng viên.

- Thẩm tra, xác minh tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, công chức, đảng viên theo quy định.

- Thẩm định hồ sơ cho đảng viên ra khỏi đảng, xoá tên đảng viên trong danh sách đảng viên.

2.4. Phối hợp

- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp Khối hướng dẫn xây dựng và kiểm tra, giám sát thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cấp uỷ trực thuộc, các đoàn thể chính trị - xã hội cơ sở.

2.5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối giao

- Cụ thể hoá và triển khai các văn bản của cấp trên, của Đảng ủy Khối và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

- Tham mưu, giải quyết các vấn đề về đảng tịch. Quản lý hồ sơ đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

- Được cử cán bộ, công chức dự các phiên họp bàn về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối, cấp uỷ trực thuộc.

- Thực hiện công tác thống kê cơ bản về công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ.

- Là cơ quan thường trực về công tác thi đua - khen thưởng của Đảng ủy Khối.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối giao.
               3. Cơ cấu nhân sự:
Biên chế hiện có: 06 cán bộ chuyên trách, gồm: 01 Trưởng Ban, 02 Phó Trưởng Ban và 03 chuyên viên:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1.      

Đặng Vũ Cường

UVBTV, Trưởng ban

0945653212

2.      

Tống Xuân Diệu

UV BCH, Phó trưởng ban

0913346367

3.      

Đỗ Thị Lành

Phó trưởng ban

0917928181

4.      

Phạm Thị Thuận

Chuyên viên

0915520836

5.      

Bùi Thị Kiều Oanh

Chuyên viên

0916182308

6.      

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Chuyên viên

0946692289

 
Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết