Nhìn lại 2 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU của Tỉnh ủy Nam Định về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phòn

Thứ 5, Ngày 11 / 01 / 2024

Nhìn lại 2 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU của Tỉnh ủy Nam Định về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025 tại Đảng bộ Khối

Tháng 8/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 13-KH/ĐUK về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó có nội dung học tập, quán triệt Nghị quyết số 08-NQ/TU và triển khai Kế hoạch số 16-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sau đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch số 15-KH/ĐUK thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU trong Đảng bộ Khối, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết.

Hàng năm, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cấp ủy cơ sở, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong đảng bộ xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát; trong đó chú trọng triển khai việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết số 08-NQ/TU và kế hoạch thực hiện Nghị quyết của cấp ủy các cấp đề ra.

Cấp ủy, các cơ quan tham mưu của cấp ủy, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra 728 tổ chức đảng, 710 đảng viên; tiến hành giám sát 530 tổ chức đảng, 531 đảng viên.

Trong đó kiểm tra, giám sát 105 lượt đối với 101/151 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối, đạt 66,88% chỉ tiêu Nghị quyết số 08-NQ/TU đề ra. (Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 13 tổ chức đảng, giám sát 07 tổ chức đảng; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiểm tra 38 tổ chức đảng, giám sát 26 tổ chức đảng; các cơ quan tham mưu của Đảng ủy Khối kiểm tra 02 tổ chức đảng, giám sát 03 tổ chức đảng; UBKT Đảng ủy Khối kiểm tra 08 tổ chức đảng, giám sát 08 tổ chức đảng).

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 35 đảng viên là lãnh đạo cấp ủy cơ sở (kiểm tra đối với 21 đảng viên, giám sát chuyên đề đối với 14 đảng viên) trong đó có 06/36 cấp ủy viên cấp Khối được kiểm tra, giám sát đạt 16,7 % tổng số cấp ủy viên cấp Khối được kiểm tra, giám sát và đạt 33/3% chỉ tiêu kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08 đề ra. (Tính đến hết quý 3/2023 tổng số cấp ủy viên cấp Khối được kiểm tra, giám sát đạt 12/36 đạt 33,3% tổng số cấp ủy viên được kiểm tra, giám sát và đạt 66,7% chỉ tiêu kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08 đề ra).

Cấp ủy cơ sở kiểm tra 641 tổ chức đảng, 689 đảng viên, giám sát 264 tổ chức đảng, 517 đảng viên. UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra 26 tổ chức đảng, giám sát 222 tổ chức đảng.

Tuy nhiên, quá trình triển khai nghị quyết vẫn còn có những hạn chế, đó là:

- Việc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ở một số tổ chức cơ sở đảng còn chậm. Trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát ở một số nơi chưa bám sát vào mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Tỉnh, của Khối. Việc xây dựng và bổ sung quy chế làm việc của UBKT ở một số Đảng ủy cơ sở còn chậm, có nội dung chưa đảm bảo yêu cầu.

- Việc phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm, quyết định kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong Đảng bộ nhìn chung còn hạn chế.

- Công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên ở một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa được coi trọng; chưa kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý sai phạm dẫn đến nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng.

Năm 2024 và những năm tiếp theo, BTV Đảng uỷ Khối tập trung tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU với một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp sau:

1. Tiếp tục chú trọng quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các văn bản hướng dẫn thực hiện gắn với  việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

2. Không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm có trọng tâm, trọng điểm, bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết số 08-NQ/TU và kế hoạch thực hiện Nghị quyết của cấp ủy các cấp đề ra. Chú trọng kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực; Tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý, nhất là cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về trách nhiệm nêu gương, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực thi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

3. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ thực hiện Quyết định số 1319-QĐ/UBKTTW, ngày 10/6/2013 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm, quyết định kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phụ trách các TCCSĐ trực thuộc trong việc chỉ đạo, nắm tình hình, báo cáo kịp thời với Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối về những hạn chế, tồn tại, dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên để có biện pháp xử lý kịp thời.

4. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ mục tiêu, quan điểm và các nhiệm vụ giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

5. Tiếp tục chỉ đạo cấp ủy các cơ quan nội chính trong Khối lãnh đạo, chỉ đạo, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ tỉnh giao theo Kế hoạch số 16-KH/TU, ngày 23/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 15-KH/ĐUK, ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, thường xuyên, chủ động trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối, trước hết là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý; cung cấp các kết luận thanh tra, kết quả giải quyết tố cáo, khiếu nại, các quyết định của cơ quan thi hành, bảo vệ pháp luật để Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối kịp thời xem xét, xử lý, tham mưu xem xét, xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm theo quy định. Chỉ đạo tăng cường sự phối hợp hoạt động giám sát của các đoàn thể chính trị - xã hội trong Đảng bộ Khối với hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

6. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng khi có biến động về tổ chức; ưu tiên lựa chọn cán bộ có bản lĩnh chính trị, đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh và khả năng tư duy, tổng hợp để bố trí làm công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thường xuyên bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Nguyễn Ngọc Hiệu – Phó CN UBKT Đảng ủy Khối

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết