Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX (nhiệm kỳ 2020-2025): Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng

Thứ 2, Ngày 06 / 11 / 2023

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX (nhiệm kỳ 2020-2025): Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng

Trong nửa nhiệm kỳ qua, việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 18-6-2021 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025” (Nghị quyết số 08-NQ/TU) đã tạo ra những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Một góc thành phố Nam Định hôm nay. Bài và ảnh: Xuân Thu
Một góc thành phố Nam Định hôm nay. 

Sau khi BCH Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU, Ban TVTU đã ban hành Kế hoạch số 16-KH/TU chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết một cách đồng bộ, toàn diện, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra. 13/15 Đảng bộ trực thuộc tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết; các Đảng bộ các huyện Giao Thủy, Ý Yên ban hành nghị quyết chuyên đề về lĩnh vực kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Hàng năm, 100% cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) cấp ủy cơ sở trở lên đều xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát; có 30,83% cơ quan tham mưu giúp việc cấp huyện đã ban hành, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra giám sát hàng năm.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cho biết: Nghị quyết số 08-NQ/TU tạo ra những chuyển biến tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp với công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ tỉnh. Cụ thể, Nghị quyết tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của toàn Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tạo sự đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; UBKT các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy rà soát, bổ sung quy chế làm việc của UBKT; ban hành quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm có trọng tâm, trọng điểm. Chú trọng kiểm tra, giám sát cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý, cấp ủy viên các cấp và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị về trách nhiệm nêu gương, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Hơn 2 năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đã kiểm tra, giám sát 6.776 tổ chức đảng, 2.299 đảng viên, trong đó có 1.569 cấp ủy viên các cấp; toàn Đảng bộ tỉnh đã thi hành kỷ luật 25 tổ chức đảng và 1.290 đảng viên bằng nhiều hình thức. UBKT cấp trên đã tăng cường chỉ đạo đối với UBKT cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Qua kiểm tra đã kịp thời hướng dẫn, uốn nắn, chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp. Bên cạnh đó, UBKT cấp trên đã tích cực tham gia với cấp ủy cấp dưới về công tác nhân sự UBKT, xây dựng tổ chức bộ máy cơ quan UBKT. Hoạt động của các đoàn kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên; trách nhiệm của từng thành viên được đề cao; công tác thẩm tra xác minh được coi trọng, đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định. Đối với những vụ việc khó khăn, phức tạp, cấp ủy, UBKT các cấp đã chủ động trưng tập cán bộ của các cơ quan có liên quan tham gia đoàn kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Điểm nổi bật trong thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU là đã góp phần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của UBKT các cấp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Cấp ủy, UBKT các cấp đã phân công cấp ủy viên phụ trách địa bàn, thành viên ủy ban và cán bộ kiểm tra theo dõi địa bàn, lĩnh vực; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo ban thường vụ cấp ủy, UBKT về những tồn tại, hạn chế, dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên. Thường trực cấp ủy thường xuyên đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; định kỳ nghe UBKT báo cáo và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Nửa nhiệm kỳ qua, Ban TVTU và Ban Thường vụ Huyện ủy các huyện Hải Hậu, Vụ Bản đã trực tiếp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số tổ chức đảng, đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. UBKT các cấp đã chủ động tổng hợp, phân tích thông tin từ các nguồn tự phê bình và phê bình; đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên; kết luận của cơ quan Thanh tra Nhà nước; kết quả giám sát của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; từ khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của đảng viên và nhân dân để quyết định kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Nghị quyết số 08-NQ/TU cũng góp phần phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Ban TVTU đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đưa 5 vụ án, 1 vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo xử lý. Ban TVTU đang tập trung nhiều giải pháp nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiền phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; tăng cường quản lý, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ. Ban TVTU, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã chỉ đạo các ngành làm án tập trung đấu tranh, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án gây bức xúc trong dư luận nhân dân, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Đến nay, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã tập trung khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử 41 vụ (đã xét xử 27 vụ, chuẩn bị xét xử 2 vụ, đang điều tra, truy tố 12 vụ). Công tác thanh tra được tăng cường; qua đó đã phát hiện các sai phạm và xử lý kinh tế với số tiền 58.308 triệu đồng; kiến nghị xử lý thu hồi vào ngân sách Nhà nước 31.333 triệu đồng; thu hồi về quỹ bảo hiểm y tế 164 triệu đồng; đề nghị cấp có thẩm quyền khi phê duyệt quyết toán giảm trừ 17.884 triệu đồng…

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TU, thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chương trình kiểm tra, giám sát. Chú trọng nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề; kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên với kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, kiểm tra đột xuất và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. UBKT các cấp chủ động nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức; đẩy mạnh tự kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng tham nhũng, tiêu cực./.

Bài và ảnh: Xuân Thu
Nguồn: Báo Nam Định điện tử

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết