Tăng cường kiểm tra giám sát người đứng đầu cấp uỷ, từ đó nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên

Thứ 6, Ngày 18 / 02 / 2022

Tăng cường kiểm tra giám sát người đứng đầu cấp uỷ, từ đó nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên

     Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu người cán bộ cách mạng phải nêu gương trước quần chúng. Người quan niệm: “Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”; “trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ "cộng sản" mà ta được họ yêu mến; quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức; muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”; “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”…

     Vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên cũng được đề cập rất nhiều lần trong các văn kiện, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng. Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị đã nghiêm cấm một số việc và yêu cầu cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm một số việc, nhằm tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, giữ gìn hình ảnh, uy tín của Đảng... Quy định 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương đề cập 8 nội dung mà các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương phải gương mẫu thực hiện; đồng thời thẳng thắn chỉ rõ 8 nội dung phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống, tập trung vào những khuyết điểm, yếu kém, bức xúc trong xã hội do cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu gây ra…

     Để thực hiện được nhiệm vụ này, các cấp ủy đảng và người đứng đầu cấp ủy phải đề cao trách nhiệm, chủ động, tích cực, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó phải xác định: Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ thường xuyên của Đảng, trước hết là nhiệm vụ của cấp uỷ và người đứng đầu cấp uỷ, do cấp uỷ trực tiếp tiến hành… cấp uỷ và người đứng đầu cấp uỷ vừa phải lãnh đạo, chỉ đạo, nhưng cũng lại vừa phải tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo của cấp mình.

     Tại Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, từ kết quả của công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian qua cho thấy: Ở đơn vị nào mà cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy vào cuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát theo định hướng của Trung ương và bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tế của đơn vị; đồng thời, thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy và lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của Đảng; có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm mà dư luận quan tâm thì ở đó có sự chuyển biến mạnh từ nhận thức đến hành động và chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên.

     Trong 2 năm tính từ năm 2020 đến tháng 6 năm 2021, cấp uỷ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp đã trực tiếp kiểm tra đối với 254 tổ chức đảng và 268 đảng viên, qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật 26 đảng viên (kỷ luật khai trừ 05 đảng viên và khiển trách 21 đảng viên).Đã đã thành lập 11 đoàn kiểm tra đối với26 tổ chức đảng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

     Tuy nhiên, việc tổ chức kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm nêu gương trong Đảng bộ còn còn hạn chế. Chưa tổ chức được nhiều chương trình kiểm tra, giám sát chuyên đề về trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên và cấp uỷ viên các cấp. Đó cũng là một trong những nguyên nhân của việc số lượng cán bộ đảng viên kể cả cấp uỷ viên và người đứng đầu cấp uỷ vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật của Đảng trong Khối có chiều hướng gia tăng trong thời gian vừa qua. Trong vòng từ năm 7/2020 đến 6/2021 đã có  6 đảng viên vi phạm pháp luật và bị khai trừ khỏi Đảng.

     Xác định việc nêu gương là trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; những năm sắp tới, công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ trong đó tập trung vào kiểm tra giám sát trách nhiệm nêu gương của cấp uỷ các cấp trong Khối cụ thể:

     Một là, Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện, cụ thể hóa Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

     Hai là, Tăng cường sinh hoạt chuyên đề, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hành động của cấp ủy. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.

     Ba là, Đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm gắn với kiểm điểm tập thể cấp ủy, cá nhân đảng viên và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; góp phần, giúp đảng viên tự soi, tự sửa, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ.

     Bốn là, kịp thời phát hiện và nhân rộng các điển hình tiêu biểu, những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả trong thực hiện quy định nêu gương của Đảng. Đồng thời phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, các việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên.

     Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ từ đó nâng cao chất lượng thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ, giảm tỷ lệ vi phạm pháp luật và kỷ luật Đảng của đảng viên trong Đảng bộ.

     Vừa qua, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định đã ban hành Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 18 tháng 6 năm 2021, nghị quyết đã đặt ra mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 100% cấp ủy, tổ chức và 50% trở lên cấp ủy viên các cấp được kiểm tra giám sát. Đó là một trong những điểm mới, điểm nhấn riêng là tiền đề cho bước phát triển mới trong công tác kiểm tra giám sát trong toàn tỉnh, cũng là sự trú trọng của Đảng bộ tỉnh với công tác kiểm tra giám sát người đứng đầu cấp ủy và trách nhiệm nêu gương của cấp ủy các cấp.

     Đối với Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên có vai trò quan trọng trong việc góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tiêu cực; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, vì vậy, việc tăng cường công tác kiểm tra giám sát người đứng đầu cấp ủy cần được cấp ủy các cấp trong Đảng bộ thật sự quan tâm và đẩy mạnh.

Nguyễn Ngọc Hiệu – Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định

.:: Các bài viết liên quan

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết