Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Thứ 5, Ngày 14 / 10 / 2021

Xác định vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát theo hướng toàn diện, chất lượng, hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên và củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

 Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm; xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành mới nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể hóa nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Cấp ủy, UBKT các cấp tổ chức quán triệt, triển khai các quy định của Đảng, hướng dẫn của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Trong quá trình triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy, UBKT các cấp đã triển khai thực hiện toàn diện theo quy định của Điều lệ Đảng, bảo đảm về số lượng, chất lượng, nội dung, hiệu lực, hiệu quả; trong đó, coi trọng kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiến hành kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, dư luận xã hội quan tâm. Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp luôn quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ, phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan thanh tra Nhà nước, cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc thực hiện kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo và thi hành kỷ luật cán bộ, đảng viên vi phạm.

Việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ tỉnh trong những năm qua đã bảo đảm trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đã làm rõ và xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, góp phần phòng ngừa, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Trong 5 năm qua, cấp uỷ các cấp đã tiến hành kiểm tra 4.570 lượt tổ chức đảng và 4.577 đảng viên (trong đó có 1.141 đảng viên là cấp uỷ viên các cấp); giám sát 3.990 lượt tổ chức đảng và 3.911 đảng viên (trong đó có 2.625 đảng viên là cấp uỷ viên các cấp). UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 29 tổ chức đảng và 302 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 3.971 lượt tổ chức đảng; kiểm tra việc quản lý thu, chi ngân sách đối với 237 tổ chức đảng, việc thu, nộp, quản lý Đảng phí đối với 3.420 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 3.044 lượt tổ chức đảng và 1.496 đảng viên; xem xét, giải quyết tố cáo đối với 2 tổ chức đảng, 171 đảng viên. Việc thi hành kỷ luật Đảng được tiến hành nghiêm túc, cấp uỷ các cấp thi hành kỷ luật 26 tổ chức đảng (khiển trách 18, cảnh cáo 8); các tổ chức đảng đã thi hành kỷ luật 2.218 đảng viên (khiển trách 1.666, cảnh cáo 290, cách chức 24 và khai trừ 238 đảng viên). Những kết quả trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đã góp phần đảm bảo giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, góp phần quan trọng để Đảng bộ tỉnh hoàn thành thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ vừa qua với nhiều kết quả nổi bật, tạo được nhiều dấu ấn rõ nét. Trong đó 15/15 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; xây dựng NTM là một trong 2 tỉnh dẫn đầu toàn quốc. Một số dự án, công trình trọng điểm đã hoàn thành và đang được triển khai thực hiện, tạo tiền đề thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục đạt được nhiều thành tích mới. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và tăng cường.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 18-6-2021 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025”. Trong đó tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của toàn Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, trong đó các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp rà soát, hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của nhiệm kỳ và hàng năm có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị; chú trọng đối với những địa bàn, lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực; đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện thông báo kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát. Kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên với kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, kiểm tra đột xuất và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Coi trọng tự kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng; xử lý kịp thời, kiên quyết, đồng bộ, nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của UBKT các cấp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị làm công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng./.

Theo Báo Nam Định

.:: Các bài viết liên quan

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết