TÁC PHẨM THAM DỰ GIẢI BÁO CHÍ BÚA LIỀM VÀNG LẦN THỨ VII-2022

Thứ 4, Ngày 12 / 10 / 2022

Phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 18-6-2021 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025”. Triển khai, thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 15-KH/ĐUK về việc thực Nghị quyết; trong đó xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của từng cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra (UBKT), tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong Đảng bộ Khối trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao đổi nghiệp vụ công tác

        Nhằm đổi mới, hỗ trợ các cấp ủy, tổ chức đảng từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và UBKT Đảng ủy Khối đã đẩy mạnh hoạt động quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Trong đó, năm 2021 UBKT Đảng ủy Khối đã trực tiếp biên soạn cuốn tài liệu gồm 10 chuyên đề về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối, cán bộ chuyên trách cơ quan Đảng ủy Khối và các đồng chí là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT đảng ủy cơ sở, các đồng chí phụ trách công tác kiểm tra của chi bộ cơ sở. Bên cạnh đó, UBKT Đảng ủy Khối đã tham mưu giúp cấp ủy tổ chức hội nghị quán triệt việc thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28-7-2021 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25-10-2021 của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm; đồng thời thường xuyên rà soát, kiện toàn, bổ sung UBKT đảng ủy cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ UBKT các cấp đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. 
 

        UBKT Đảng ủy Khối đã tích cực tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của UBKT cho phù hợp với Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28-7-2021 của BCH Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, cũng như các quy định hiện hành của Trung ương được ban hành sau Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời hướng dẫn cấp ủy cơ sở xây dựng và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025 và chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết chuyên đề của cấp ủy và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ mục tiêu, quan điểm và các nhiệm vụ giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng, Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Phối hợp chỉ đạo đẩy mạnh điều tra truy tố, xét xử, thi hành án; phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. 
 

        Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các cơ quan tham mưu của Đảng ủy Khối đã tiến hành kiểm tra, giám sát theo chuyên đề đối với 84 đảng bộ, chi bộ và 26 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý. Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu tập trung vào việc tổ chức thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng; việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hoạt động giám sát được triển khai, thực hiện với các tổ chức đảng, đảng viên; trong đó chú trọng giám sát thường xuyên đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý. Qua kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên phát huy ưu điểm, khắc phục và sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời, xử lý nghiêm những sai phạm xảy ra. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối đã thi hành kỷ luật 58 đảng viên; trong đó kỷ luật khiển trách 44, cảnh cáo 4, cách chức 1 và khai trừ 9 đảng viên. Đặc biệt, sau mỗi cuộc kiểm tra, giám sát, bên cạnh việc triển khai, thực hiện nghiêm túc yêu cầu của đoàn kiểm tra, giám sát, hầu hết cấp ủy, tổ chức đảng đã chủ động chỉ đạo tự kiểm tra, giám sát tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, qua đó tiếp tục có các giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, khuyết điểm, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Cùng với chủ động kiểm tra, giám sát, thời gian gần đây Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chú trọng giải pháp tăng cường phối hợp với UBKT cấp trên trong công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giải quyết một số vấn đề khó khăn tại đơn vị; từ đó hướng dẫn, chỉ đạo UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm theo đúng thẩm quyền. 
 

        Thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng làm công tác kiểm tra, giám sát phân tích, cụ thể hóa các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy đã đề ra; định kỳ sơ kết, tổng kết tình hình hoạt động nhằm nghiêm túc đánh giá những mặt tích cực, khắc phục ngay hạn chế tồn tại, góp phần nâng cao chất lượng nghiệp vụ, đóng góp vào việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh trong toàn Đảng bộ Khối./.  


Nguyễn Đăng Đỉnh -
Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

.:: Các bài viết liên quan

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết