Những kết quả nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ủy Khối năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Thứ 3, Ngày 13 / 12 / 2022

Những kết quả nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ủy Khối năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm năm 2023


Năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh; thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 18/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025” Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định đã xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra giám sát; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở, ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng, triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng bộ. Những kết quả nổi bật là:

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các quy định mới, kết luận của các cấp ủy Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, trong đó chú trọng triển khai thực hiện Kế hoạch số 15-KH/ĐUK, ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 18/6/202 của Tỉnh ủy; Quy định Số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; quy định số 24- QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên; Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW, ngày 22/12/2021 của UBKT Trung ương về việc ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng...

Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối khóa I, nhiệm kỳ 2020-2025; ban hành và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 20-KH/ĐUK, ngày 12/01/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Thông báo kết luận kiểm tra số 30-TB/UBKTTU, ngày 13/12/2021 của UBKT Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Với phương châm giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm trọng điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tập trung kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Kết luận số 21- KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”; Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 18/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025”.

Trong năm các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã tiến hành kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 253 tổ chức đảng và 301 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 127 tổ chức đảng và 214 đảng viên. Trong đó Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiểm tra 8 tổ chức đảng, và 14 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 9 tổ chức đảng và 11 đảng viên. Đảng ủy cơ sở kiểm tra đối với 245 tổ chức đảng và 287 đảng viên; giám sát chuyên đề với 118 tổ chức đảng và 203 đảng viên.

Lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra 14 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề đối với 109 tổ chức đảng. Trong đó Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ Khối đã tiến hành kiểm tra đối với 03 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề với 02 tổ chức đảng; ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở kiểm tra 11 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề 107 tổ chức đảng.

Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để xây dựng, triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong đó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã kiểm tra đối với 01 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề đối với 01 tổ chức đảng; Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đã giám sát chuyên đề đối với 02 tổ chức đảng.

Qua kiểm tra, giám sát cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong đảng bộ đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng, đảng viên phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh, ổn định tình hình tại cơ sở, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo xem xét xử lý nghiêm đối với đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng.  

Trong năm Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thực hiện quy trình xem xét đề nghị xử lý kỷ luật hình thức khai trừ 01 đảng viên vi phạm, quyết định khai trừ 01 đảng viên; chỉ đạo cấp ủy cơ sở, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối thi hành kỷ luật 22 đảng viên. Trong đó Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối thi hành kỷ luật khai trừ 6 đảng viên; đảng bộ, chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật khiển trách 14 đảng viên, kỷ luật cảnh cáo 2 đảng viên. Việc giải quyết đơn tố cáo được thực hiện theo quy định.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng ngành kiểm tra trong Đảng bộ luôn được Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở quan tâm triển khai thực hiện. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát, cung cấp tài liệu nghiệp vụ kiểm tra, giám sát trên trang Thông tin điện tử (Website) của Đảng ủy Khối; trực tiếp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho đội ngũ làm công tác kiểm tra; xây dựng bài viết tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành hành kỷ luật Đảng đăng trên Báo Nam Định. Chỉ đạo kiện toàn UBKT và các chức danh của UBKT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 5 đảng bộ cơ sở. Cử 02 đồng chí tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra viên chính do UBKT Trung ương tổ chức tại Hà Nội. Cử 01 đồng chí kiểm tra viên tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị tập trung tại tỉnh. Thực hiện việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” cho 07 đồng chí đã có nhiều đóng góp cho công tác kiểm tra của Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối.

Năm 2023, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp năm 2023, tập trung vào một số nội dung sau:

Kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên về việc quán triệt, triển khai thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng; pháp luật của Nhà nước.

Kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21- KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên;

Kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 15-KH/ĐUK, ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 18/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025”; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; việc quản lý đảng viên…

2. Kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên với kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, kiểm tra đột xuất; nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm phải kịp thời chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; làm tốt công tác tự kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, khuyết điểm ngay tại cơ sở.

3. Tập trung giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại theo thẩm quyền; kịp thời xử lý, đề nghị xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm theo quy định.

4. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tăng cường chỉ đạo đối với ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Tăng cường phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối với cấp ủy các cơ quan nội chính trong Khối trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo tinh thần chỉ đạo trong Kế hoạch số 15-KH/ĐUK, ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

5. Thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối.  

------------------------------------------------------

Trần Ngọc Tạo - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

.:: Các bài viết liên quan

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết