Những kết quả nổi bật của công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định

Thứ 6, Ngày 21 / 01 / 2022

Những kết quả nổi bật của công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định

          Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh, của Đảng ủy Khối. Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định đã xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra giám sát; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở, ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng, triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra,giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng bộ.

Biên soạn 10 chuyên đề hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng cho các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối, cán bộ chuyên trách cơ quan Đảng ủy Khối và các đồng chí là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở, các đồng chí phụ trách công tác kiểm tra của chi bộ cơ sở.

Tổ chức học tập, quán triệt và ban hành Kế hoạch số 15- KH/ĐUK, ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 18/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025” trong Đảng bộ Khối.

Triển khai tới các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định 37- QĐ/TW, ngày 25/10/2021của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Tổng kết việc thực hiện Quy định 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Quy định số 47- QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và Quy định số 07-QĐ/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.Kiện toàn UBKT và các chức danh của UBKT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 10 đảng bộ cơ sở.

Trong năm, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối đã tiến hành kiểm tra đối với 230 tổ chức đảng và 220 đảng viên, giám sát chuyên đề với 110 tổ chức đảng và 187 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu tập trung việc tổ chức thực hiện quy định Điều lệ Đảng; việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối; việc thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”…

Việc lãnh đạo, chỉ đạo ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng được Đảng ủy Khối quan tâm. Trong năm,cấp ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng và 5 đảng viên.Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 18 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề đối với 118 tổ chức đảng, tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng, đảng viên.

Qua kiểm tra, giám sát, các tổ chức đảng, đảng viên đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời, xử lý nghiêm những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Trong năm cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối đã thi hành kỷ luật 29 đảng viên, trong đó kỷ luật khiển trách 20 đảng viên, cảnh cáo 3 đảng viên, cách chức 1 đảng viên, khai trừ 05 đảng viên. Nội dung vi phạm: 16 đảng viên vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, 5 đảng viên vi phạm nội dung tham nhũng, cố ý làm trái, 2 đảng viên vi phạm nội dung thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo quản lý, 6 đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm. Đặc biệt, sau mỗi cuộc kiểm tra, giám sát, bên cạnh việc triển khai, thực hiện nghiêm túc yêu cầu của đoàn kiểm tra, giám sát, hầu hết cấp ủy, tổ chức đảng đã chủ động chỉ đạo tự kiểm tra, giám sát tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình, qua đó tiếp tục có các giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng, đảng viên phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại khuyết điểm, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, góp phầnthực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Năm 2022,cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng,cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối năm 2022; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu của Đảng ủy Khối, cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở xây dựng, triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; tập trung vào một số nội dung sau:

- Kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện quy định Điều lệ Đảng; Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nghị quyết đại hội đảng các cấp; các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối; việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 15- KH/ĐUK, ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 18/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025” trong Đảng bộ Khối.

- Kiểm tra, giám sát việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kiểm tra, giám sát cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý, nhất là cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về trách nhiệm nêu gương, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực thi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quốc phòng, quân sự địa phương.

Hai là: Kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên với kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, kiểm tra đột xuất; nếu phát hiện tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm phải kịp thời chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; làm tốt công tác tự kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, khuyết điểm ngay tại cơ sở.

Ba là: Tập trung giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại theo thẩm quyền; kịp thời xử lý, đề nghị xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm theo quy định.

Bốn là: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tăng cường chỉ đạo đối với ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Tăng cường phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối với cấp ủy các cơ quan nội chính trong Khối trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo Kế hoạch số 15-KH/ĐUK, ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Năm là: Thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối./.

                                                                                    Trần Ngọc Tạo

                                                                                        Ủy viên Ban Thường vụ,

                                                                         Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

 

 

 

 

 

.:: Các bài viết liên quan

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết