Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh 6 tháng đầu năm 2023.

Thứ 5, Ngày 06 / 07 / 2023

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh 6 tháng đầu năm 2023.

          Để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, UBKT Đảng ủy Khối đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh năm 2023 đã đề ra. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở xây dựng, triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023.

Nhằm đổi mới, hỗ trợ các cấp ủy, tổ chức đảng từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, UBKT Đảng ủy Khối đã tham mưu chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Trong đó tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 18/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025”, Kế hoạch số 15-KH/ĐUK, ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc thực hiện Nghị quyết. Tham mưu biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng cho đội ngũ bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; tuyên truyền, hướng dẫn 100% cấp ủy cơ sở trang bị sách hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng do UBKT Trung ương phát hành cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra tại cơ sở.

Sáu tháng đầu năm 2023, UBKT Đảng ủy Khối đã phối hợp tham mưu giúp cấp ủy tiến hành kiểm tra đối với 9 tổ chức đảng và 8 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 3 tổ chức đảng và 3 đảng viên. UBKT Đảng ủy Khối tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 tổ chức đảng và 01 đảng viên; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, công tác thu chi tài chính Đảng đối với 3 tổ chức đảng; phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh triển khai kế hoạch phục vụ Đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 3, khảo sát tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương tại 03 đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối.

 

Đ/c Trần Ngọc Tạo - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối cùng Đoàn giám sát của UBKT Tỉnh ủy, UBKT Đảng ủy Quân khu 3, UBKT Đảng ủy quân sự tỉnh làm việc tại Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Công tác giám sát thường xuyên được UBKT Đảng ủy Khối chú trọng thực hiện, trong đó tập trung giám sát tổ chức đảng, đảng viên thực hiện kết luận sau kiểm tra, giám sát và chấp hành kỷ luật của Đảng. Phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tiến hành khảo sát, nắm tình hình tại 30 tổ chức đảng trong công tác quản lý hồ sơ đảng viên, qua khảo sát kịp thời phối hợp tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở khắc phục nhiều hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ được thực hiện nghiêm túc, UBKT Đảng ủy Khối đã thi hành kỷ luật khai trừ 01 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt đảng 03 đảng viên vi phạm pháp luật; hướng dẫn cấp ủy cơ sở thi hành kỷ luật khiển trách 03 đảng viên vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

Công tác xây dựng ngành được chú trọng thực hiện, UBKT Đảng ủy Khối đã tham mưu thực hiện quy trình bổ sung 01 Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối; tham mưu chỉ đạo kiện toàn UBKT của 10 Đảng bộ cơ sở; làm thủ tục chuyển 06 UBKT đảng ủy cơ sở thuộc khối ngân hàng về trực thuộc đảng ủy ngành dọc ngân hàng Trung ương. Cử cán bộ tham gia tập huấn cài đặt, khai thác, sử dụng các phần mềm của ngành kiểm tra Đảng do UBKT Tỉnh ủy tổ chức. Phối hợp với Văn phòng Đảng ủy Khối tham mưu chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật phục vụ việc triển khai cài đặt phần mềm nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát. Hướng dẫn việc xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” cho các đồng chí đã có nhiều thành tích đóng góp cho ngành kiểm tra Đảng trong Đảng bộ.

Trong 6 tháng cuối năm cùng với việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo quy định Điều lệ Đảng, UBKT Đảng ủy Khối tập trung phối hợp tham mưu, triển khai thực hiện, hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở hoàn thành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023. Tăng cường công tác giám sát thường xuyên, nắm bắt tình hình hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên, nhất là những cơ sở khó khăn, những cơ sở có vấn đề gợn cộm để kịp thời tham mưu giúp cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng, đảng viên phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh, ổn định tình hình tại cơ sở. Công tác thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, bảo đảm quy định.

ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY KHỐI

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết