Tự hào truyền thống 91 năm Văn phòng cấp ủy

Thứ 6, Ngày 21 / 01 / 2022

Tự hào truyền thống 91 năm Văn phòng cấp ủy

    Hoạt động của Văn phòng cấp uỷ đã có dấu ấn ngay từ những ngày đầu thành lập Đảng, đó là làm tốt công tác phục vụ và bảo vệ Hội nghị thành lập Đảng (3/2/1930) và Hội nghị Trung ương lần thứ nhất năm 1930. Ở mỗi giai đoạn cách mạng, bộ phận giúp việc của Đảng (tổ chức tiền thân của Văn phòng cấp uỷ) dù tên gọi có lúc khác nhau như: Đội công tác Trung ương (thành lập năm 1946 tại căn cứ địa Việt Bắc), Văn phòng Thường vụ Trung ương Đảng (thành lập tháng 5/1947 tại Định Hoá, Thái Nguyên), đến Hội nghị Văn phòng cấp uỷ đầu tiên (được tổ chức tháng 6/1949 tại Việt Bắc), nhưng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng kịp thời yêu cầu đề ra.
    Cùng với sự ra đời, phát triển của hệ thống Văn phòng cấp uỷ Đảng trong cả nước, truyền thống của Văn phòng Tỉnh uỷ Nam Định gắn liền với lịch sử Đảng bộ tỉnh. Khởi đầu là những công việc chuẩn bị cho Hội nghị đại biểu Tỉnh bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Nam Định (tháng 9/1928 tại xã Lộc Vượng, thành phố Nam Định). Với tinh thần trách nhiệm, khôn khéo, tỷ mỷ, công tác phục vụ đã giúp hội nghị diễn ra đúng kế hoạch ngay trong vòng vây của thực dân Pháp. Trong những tháng năm khó khăn gian khổ, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, trong điều kiện Đảng hoạt động công khai hay bí mật, chiến tranh hay hoà bình, các thế hệ cán bộ và nhân viên Văn phòng cấp uỷ tỉnh Nam Định luôn trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng, không quản ngại hy sinh gian khổ, tận tuỵ, sáng tạo trong công việc, đoàn kết chặt chẽ, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng nhau xây dựng truyền thống vẻ vang: “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc”.

     Trải qua mỗi chặng đường cách mạng, kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ cán bộ, đảng viên đi trước, bước vào thời kỳ mới được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ Nam Định không ngừng phát triển và trưởng thành, ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy.

       Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tham mưu chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh đến nay, Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp tham mưu cấp ủy: Xây dựng, ban hành Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa, năm của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động của Đảng bộ theo đúng Quy chế làm việc và Chương trình công tác đã đề ra; Chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; ban hành 05 nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Tỉnh ủy, các chương trình, kế hoạch để thực hiện Nghị quyết. Thực hiện tốt công tác tổng hợp thông tin; đôn đốc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, nắm tình hình hoạt động, chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy; thẩm định sâu về nội dung các văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... trước khi trình cấp ủy. Chuẩn bị tốt chương trình, nội dung tổ chức các cuộc họp của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy, văn bản hóa kịp thời kết luận, chỉ đạo sau hội nghị. Phối hợp đề xuất xử lý đơn, thư gửi đến Tỉnh ủy, tiếp và xử lý các phản ánh, kiến nghị của nhân dân; tham mưu sơ kết, tổng kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh uỷ... Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất với Trung ương; thực hiện nề nếp công tác văn thư, hoàn thành số hóa kho lưu trữ Tỉnh ủy; quản lý, khai thác mạng cơ yếu an toàn, bảo vệ an toàn mạng thông tin diện rộng của Đảng, vận hành Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh. Quản lý tài chính, tài sản, chi tiêu ngân sách đảng, phục vụ chu đáo hoạt động của cấp uỷ; tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình văn phòng phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Phối hợp tham mưu tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ - Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Cơ Thạch - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

        Với những thành tích đã đạt được, tập thể và nhiều cá nhân của Văn phòng Tỉnh ủy đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng những phần thưởng cao quý. Tập thể cán bộ, nhân viên Văn phòng Tỉnh ủy rất đỗi tự hào và ý thức sâu sắc rằng, những kết quả mà Văn phòng Tỉnh ủy đã đạt được do có sự quan tâm chỉ đạo, dìu dắt của của Thường trực cấp ủy; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành trong tỉnh và sự đóng góp chung của nhiều thế hệ cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy qua các thời kỳ.

         Tự hào với truyền thống của văn phòng cấp uỷ; thời gian tới Văn phòng Tỉnh uỷ tiếp tục giữ vững đoàn kết thống nhất, chủ động, sáng tạo công tác; đồng thời xác định một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện:

            1. Tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy phục vụ ngày càng toàn diện, hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy mà trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trên các mặt công tác đảm bảo theo đúng Quy chế làm việc, Chương trình công tác đã đề ra.

           2. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin đưa mọi hoạt động của Văn phòng Tỉnh uỷ ngày càng nề nếp, chuyên nghiệp; đổi mới phương pháp, hợp lý hóa nghiệp vụ văn thư, lưu trữ thực hiện nghiêm bảo vệ bí mật Nhà nước; đảm bảo công tác tài chính, quản trị phục vụ chu đáo mọi hoạt động của cấp ủy và phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. Thực hiện tốt việc kiểm tra, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho văn phòng cấp ủy toàn tỉnh.

           3. Tiếp tục sắp xếp hợp lý tổ chức bộ máy cán bộ theo hướng đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ và tình hình thực tế đơn vị. Thường xuyên giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chú trọng đào tạo, quy hoạch, sử dụng cán bộ hợp lý nhằm phát huy năng lực, sở trường của từng vị trí, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

            4. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; trọng tâm là tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của Đảng, tạo chuyển biến căn bản nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

       5. Tích cực đẩy mạnh tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng phát huy sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy của Văn phòng Tỉnh ủy ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại.

           Ý thức văn phòng cấp ủy là “trường học đặc biệt” nên mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra; đồng thời luôn ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác văn phòng: “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng… cho nên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật, để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”. Đây là việc làm ý nghĩa, thiết thực đối với mỗi cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy nhân kỷ niệm ngày truyền thống của ngành.

Theo: http://tinhuynamdinh.vn

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết