TÁC PHẨM THAM DỰ GIẢI BÁO CHÍ BÚA LIỀM VÀNG LẦN THỨ VII-2022

Thứ 4, Ngày 12 / 10 / 2022

Giải pháp linh hoạt thúc đẩy phát triển Đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân (kỳ 1)

 Kỳ I: Thực trạng công tác phát triển Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân

Phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân (KTTN) là một nhiệm vụ quan trọng, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong các thành phần kinh tế ngoài Nhà nước, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên khu vực KTTN với những đặc thù đòi hỏi phải có những giải pháp linh hoạt, phù hợp trên cơ sở nguyên tắc Điều lệ của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ công tác phát triển Đảng để đảm bảo hiệu quả. Thời gian qua, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã nỗ lực cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên, triển khai các giải pháp linh hoạt trong công tác phát triển Đảng trong các đơn vị KTTN, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Sản xuất đồ bảo hộ ở Công ty cổ phần Dệt may Đức Anh, khu công nghiệp Hòa Xá - Ảnh: Hoàng Tuấn

Kinh tế tư nhân ngày càng có vị trí, vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như của tỉnh. Sự năng động, linh hoạt của khu vực kinh tế này đã giúp các đơn vị kinh tế nhanh chóng thích ứng với các biến động trong nước và thế giới ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) để khắc phục khó khăn và phát triển. Các đơn vị KTTN có vai trò lớn trong việc huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, cơ cấu lại nền kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Các doanh nghiệp cũng đã tham gia thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội (tỷ lệ lao động là 52,77% trong tổng số lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm). Do vậy, việc phát triển tổ chức đảng trong đơn vị KTTN sẽ góp phần tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng về phát triển kinh tế; có ý nghĩa lớn để thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung, kinh tế của tỉnh nói riêng, thúc đẩy quá trình tăng trưởng kinh tế bền vững, khắc phục nguy cơ tụt hậu về kinh tế của địa phương. Vì thế, nhiệm vụ này luôn được Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao.
 

Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (Đảng bộ Khối) hiện quản lý 94 tổ chức cơ sở đảng trong các loại hình doanh nghiệp, gồm: 23 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp có vốn Nhà nước trên 50% vốn điều lệ, theo Quy định 287-QĐ/TW ngày 8-2-2010 của Ban Bí thư Trung ương; 9 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp vốn Nhà nước từ 50% vốn điều lệ trở xuống (theo Quy định 288-QĐ/TW ngày 8-2-2010 của Ban Bí thư Trung ương); 62 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp 100% vốn của cổ đông (theo Quy định 170-QĐ/TW ngày 7-3-2013 của Ban Bí thư Trung ương). 

Từ năm 2002 đến nay (sau khi thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh năm 2000), Đảng bộ Khối đã vận động thành lập mới được 39 tổ chức cơ sở đảng trong đơn vị KTTN. Tuy nhiên, đến nay đã giải thể 7 cơ sở do SXKD của doanh nghiệp khó khăn, hoạt động của tổ chức đảng tại đơn vị không đảm bảo theo quy định. Trong đó, chỉ có 17 đơn vị có chủ doanh nghiệp đồng thời là Bí thư cấp uỷ; các đơn vị còn lại chủ doanh nghiệp chỉ là đảng viên hoặc chưa phải là đảng viên. Về quy mô tổ chức đảng, có 6 tổ chức số lượng dưới 9 đảng viên, 20 tổ chức cơ sở đảng có từ 9 đến dưới 30 đảng viên, còn lại có từ 30 đảng viên trở lên. Qua theo dõi thực tế cho thấy các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong đơn vị KTTN khi đi vào hoạt động đã từng bước phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị theo đúng chức năng, nhiệm vụ và hướng dẫn của Trung ương. Đã đảm bảo thực hiện lịch sinh hoạt theo định kỳ, nội dung sinh hoạt từng bước đổi mới phù hợp với tình hình nhiệm vụ tại đơn vị. Quy chế làm việc của cấp uỷ đã xác định được mối quan hệ giữa cấp uỷ với chủ doanh nghiệp, tạo được sự đồng thuận chung vì mục tiêu thúc đẩy hoạt động SXKD và nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho người lao động. Nhiều chủ doanh nghiệp tư nhân đã có nhận thức đúng về Đảng và vai trò của tổ chức đảng đối với sự phát triển của doanh nghiệp, nỗ lực phấn đấu và được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng trong các doanh nghiệp đã thể hiện được vai trò, vị trí của mình góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động chấp hành nghiêm pháp luật, thực hiện tốt nội quy, quy định của doanh nghiệp, yên tâm lao động sản xuất, góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân vào cuộc sống.  

Đồng chí Vũ Thị Minh Đoan, đảng viên chi bộ Nhà máy Khăn, Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam (thành phố Nam Định) cho biết: chi bộ có 25 đảng viên trong tổng số 300 cán bộ, công nhân lao động. Chi bộ Nhà máy Khăn là một trong 3 chi bộ cơ sở của Đảng bộ Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam. Với đặc thù đơn vị SXKD, hàng tháng, các buổi sinh hoạt chi bộ gắn với sinh hoạt chuyên môn, triển khai nhiệm vụ SXKD của Công ty để đảm bảo hài hòa thời gian cho sinh hoạt Đảng và nhiệm vụ SXKD; kịp thời triển khai các nội dung chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên gắn kết với các yêu cầu nhiệm vụ kế hoạch SXKD. Qua đó, các nghị quyết, kế hoạch của chi bộ đảm bảo sát với thực tiễn, phát huy hiệu quả lãnh đạo trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD của doanh nghiệp, khẳng định vai trò vị trí của cán bộ, đảng viên và tập thể chi bộ trong doanh nghiệp, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ công ty trong sạch vững mạnh. Nhiều năm liền, Đảng bộ Công ty Dệt may Sơn Nam được công nhận là Đảng bộ vững mạnh xuất sắc. Còn ở Chi bộ Công ty TNHH một thành viên Mai Linh Nam Định, theo đồng chí Nguyễn Tất Trang, Bí thư chi bộ kiêm Giám đốc Công ty cho biết: Chi bộ có 21 đảng viên, trong đó chủ yếu ở khối văn phòng. Chi bộ luôn chú trọng công tác phát triển Đảng, tạo điều kiện tối đa cho người lao động đặc biệt là đội ngũ tài xế (lái xe) hiểu về ý nghĩa của tổ chức đảng để có nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của Đảng. Công ty đã đưa công tác Đảng lồng ghép với hoạt động chuyên môn, đánh giá, bình xét thi đua, bổ nhiệm… nhằm phát huy trách nhiệm của người đảng viên. Năm 2021, 2022 chi bộ đã cử 6 quần chúng ưu tú đi học bồi dưỡng lớp đối tượng Đảng do Đảng ủy Khối tổ chức và đã kết nạp được 2 đảng viên mới. Đa số các đồng chí đảng viên giữ gìn và phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu trong công việc, sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chấp hành tốt mọi quy định của doanh nghiệp; quan tâm giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp cùng hoàn thành nhiệm vụ, được lãnh đạo doanh nghiệp và quần chúng tin tưởng. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời gian qua cho thấy công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên trong đơn vị KTTN ở tỉnh nói chung, của Đảng ủy Khối nói riêng, còn những hạn chế, khó khăn. Số lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong đơn vị KTTN còn ít. Vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng tại doanh nghiệp chưa thật rõ nét, nổi bật; có nơi, có lúc còn mờ nhạt; chất lượng, hiệu quả hoạt động còn thấp… Một số tổ chức cơ sở đảng hoạt động còn mang tính hình thức, chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao, công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên mới còn khó khăn; kinh phí hoạt động của tổ chức đảng còn hạn hẹp và phụ thuộc vào sự hỗ trợ của chủ doanh nghiệp.  

Nguyên nhân cơ bản của những khó khăn, hạn chế nêu trên là các doanh nghiệp trong Khối, công ty cổ phần và doanh nghiệp tư nhân chiếm trên 75%, có thay đổi căn bản về sở hữu vốn, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Những vấn đề quan trọng cốt yếu của doanh nghiệp như ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai nên SXKD của nhiều doanh nghiệp gặp khó, quy mô sản xuất bị thu hẹp, không thu hút thêm nguồn lao động để tạo nguồn phát triển đảng viên; một số doanh nghiệp khó khăn nên cấp ủy phải tập trung giải pháp thực hiện nhiệm vụ duy trì phát triển doanh nghiệp, chưa chú trọng đến công tác Đảng… Bên cạnh đó, cũng còn nhiều doanh nghiệp chỉ coi trọng nhiệm vụ SXKD, ít chú ý đến công tác phát triển đảng viên. Phần lớn công nhân, người lao động trong doanh nghiệp chỉ quan tâm đến việc làm, thu nhập mà chưa chú ý phấn đấu trở thành đảng viên. Hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ Khối đối với tổ chức đảng doanh nghiệp có tính đặc thù là không có chính quyền đồng cấp; các tổ chức đoàn thể quần chúng không đồng bộ (có tổ chức Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Khối nhưng không có tổ chức Công đoàn Khối).  

Do vậy để giữ vững được vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo trong tình hình mới, hoạt động của tổ chức đảng ở đơn vị KTTN phải đổi mới cho phù hợp với mô hình quản lý trong doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp và các Quy định của Ban Bí thư Trung ương về chức năng nhiệm vụ của các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong từng loại hình doanh nghiệp. 
 

(Còn nữa)

Nguyễn Văn Quyến - Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết