Hiệu quả Lãnh đạo Cải cách hành chính trong Đảng tại Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Thứ 4, Ngày 15 / 06 / 2022

Hiệu quả Lãnh đạo Cải cách hành chính trong Đảng tại Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

 Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng là một trong những giải pháp "xây" quan trọng, được nêu rõ tại mục 5 trong nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".  Thực chất cải cách hành chính trong Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng để đổi mới phương thức cầm quyền của Đảng, là đổi mới ở cấp độ cao hơn, mạnh mẽ hơn nội dung, phương pháp, lề lối làm việc của các cấp ủy, cơ quan của Đảng từ Trung ương tới cơ sở. Cải cách hành chính trong Đảng nhằm xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, kỷ cương, nâng cao hiệu lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Nội dung chủ yếu của cải cách hành chính trong Đảng bao gồm việc hoàn thiện các văn bản chính trị, pháp lý của Đảng; hoàn thiện cơ cấu tổ chức, các quy chế, quy định và cơ chế vận hành bộ máy của Đảng; cải cách thủ tục hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan đảng tinh thông nghiệp vụ, có năng lực tham mưu, trong sáng, gương mẫu và cơ sở vật chất - kỹ thuật bảo đảm yêu cầu thực thi nhiệm vụ của cả hệ thống tổ chức đảng. Nắm rõ yêu cầu và tính chất quan trọng này, thời gian qua, công tác cải cách hành chính trong hoạt động của các cơ quan Đảng đã được Đảng bộ tỉnh đẩy mạnh thực hiện thông qua 02 Nghị quyết chuyên đề: “Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025” và “Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 04 “về đẩy mạnh xây dựng văn hóa cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tình hình mới.

Kết quả bước đầu của cải cách hành chính trong công tác cải cách hành chính tại Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh:

Chủ động rà soát, hệ thống lại các quy định, quy chế làm việc của Đảng ủy Khối để điều chỉnh, bổ sung phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới; xây dựng chương trình công tác toàn khóa và hàng năm của BCH Đảng bộ Khối, của Ban Thường vụ, lịch làm việc hàng tuần của Thường trực đảm bảo khoa học, hợp lý; Khắc phục những bất cập, hạn chế sự chồng chéo, thiếu đồng bộ, thiếu thống nhất trong các quy định, hướng dẫn, giảm thiểu tiêu cực, lợi dụng “lách”, “vận dụng” trong quá trình thực hiện. Chú trọng cải tiến chất lượng tham mưu, tổng hợp văn bản, đảm bảo cả về nội dung và hình thức, nâng dần chất lượng soạn thảo văn bản, giảm thiểu và loại bỏ dần những văn bản tham mưu thiếu sáng tạo, nặng về liệt kê, khuôn sáo; chú trọng công tác thẩm định, xây dựng nội dung các cuộc họp, hội nghị theo hướng chọn việc trọng tâm nên đã rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng các cuộc họp.

Đặc biệt chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng; khai thác thông tin nhanh, chính xác, đáp ứng kịp thời thông tin phục vụ sự lãnh, chỉ đạo; ứng dụng phần mềm điều hành tác nghiệp phục vụ chuyên môn, xử lý văn bản trên mạng thay cho bản giấy. Từ năm 2019, Đảng  ủy đã đưa vào sử dụng hệ thống gửi - nhận văn bản qua hộp thư điện tử (email), theo đó hầu hết các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên cơ quan và các TCCS đảng trực thuộc đều có địa chỉ email  hoặc trục liên thông để trao đổi thông tin, giúp cho việc gửi - nhận văn bản đảm bảo nhanh chóng, thông suốt, tránh thất lạc; tất cả tài liệu hội nghị được chuyển trước cho đại biểu dự hội nghị qua địa chỉ thư điện tử để nghiên cứu, giảm thiểu sử dụng văn bản giấy, góp phần giảm chi phí phát hành văn bản và hình thành cơ sở dữ liệu quản lý văn bản đi – đến đầy đủ, tiện ích. Trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin từng bước được đầu tư, nâng cấp; hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung tiếp tục được triển khai xây dựng, nhiều phần mềm tác nghiệp đã được ứng dụng có hiệu quả như phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên (phiên bản 2.6); phần mềm kế toán MISA; Chữ ký số BHXH, Kho bạc Nhà nước; phần mềm văn thư – lưu trữ; phần mềm Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp Lotus Note 8.5, Hệ thống điều hành văn bản của VNPT…Ứng dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành đang được sử dụng tại cơ quan Đảng ủy khối
 

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2030 mà cụ thể là hoạt động Trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối. Việc xây dựng Trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối trên mạng internet nhằm cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời, nhanh chóng, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, thúc đẩy quá trình tin học hóa trong hoạt động của Đảng ủy Khối cũng như tạo sự thuận lợi trong việc truyền nhận, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối đối với các chi, đảng bộ trực thuộc.

Thời gian tới, Đảng ủy Khối tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, trọng tâm là triển khai thực hiện tốt các quy định Bộ thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Khối; sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế không còn phù hợp; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tập trung các lĩnh vực tổ chức cán bộ, đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, các nghiệp vụ văn phòng cấp ủy. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành văn bản của các cấp ủy đảng sát thực tiễn, mang tính khả thi cao, dễ thực hiện. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảng, kết nối đồng bộ hệ thống thông tin, dữ liệu nhằm rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả công tác; gắn công tác Cải cách hành chính trong Đảng với thực hiện chức năng nhiệm vụ của từng cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị và trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu./.

Nguyễn Văn Quyến - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh văn phòng Đảng ủy Khối.

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết