Văn phòng Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Thứ 4, Ngày 10 / 08 / 2022

Chiều 18/7/2021, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022


Các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có thời điểm diễn biến phức tạp. Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đã đoàn kết, thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, đảng viên; công tác xây dựng Đảng, hoạt động chuyên môn đạt được kết quả tích cực:

Tổ chức cho cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, chuyên đề của Trung ương. Ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Kết luận 21-KL/TW của BCH TW Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi”, “tự sửa”. Chỉ đạo tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; duy trì trang Facebook Văn phòng Tỉnh ủy “Tôi yêu quê hương Nam Định” với số thành viên tham gia hơn 1.100 người; đăng, chia sẻ 350 tin bài, với gần 4.000 lượt tương tác trên nhóm Facebook. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, quần chúng; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Chỉ đạo hoàn thành đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 theo kế hoạch đề ra. Lãnh đạo tổ chức thành công đại hội Hội CCB, Đoàn thanh niên cơ quan nhiệm kỳ 2022-2027.

Chủ động tham mưu giúp cấp ủy tỉnh tổ chức, điều hành các công việc, lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo theo đúng chương trình công tác và Quy chế làm việc. Phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị các báo cáo, đề án, tờ trình, các nội dung trình hội nghị Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ tỉnh theo quy định, đảm bảo chất lượng. Đã tham mưu, thẩm định trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 187 thông báo ý kiến kết luận, 01 Chỉ thị, 03 Thông tri, 01 Quy chế, 02 Chương trình, 05 Kế hoạch, 05 Báo cáo sơ, tổng kết nghị quyết... Tham mưu làm tốt công tác thẩm định, thẩm tra văn bản thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại... Phối hợp tham mưu chuẩn bị tốt nội dung các hội nghị của cấp ủy, hội nghị với các Đoàn công tác của Trung ương làm việc tại tỉnh.

Duy trì nền nếp, hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ; tiếp nhận, xử lý, phân phối kịp thời đúng đối tượng, đúng địa chỉ gần 3.500 văn bản đến; làm thủ tục phát hành hơn 1.000 văn bản, đảm bảo các quy định của. Hoàn thiện thu thập, chỉnh lý tài liệu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025. 

Tham mưu Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan đảng; triển khai thực hiện "Phòng họp không giấy" tại hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Duy trì Trang thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh; tăng cường cập nhật thông tin hoạt động, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy tỉnh và các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh. Phối hợp Đoàn khảo sát của Cục Bưu điện Trung ương chuẩn bị triển khai lắp đặt và khai thác đài điện báo tại Văn phòng Tỉnh ủy. Triển khai lắp đặt và đưa vào sử dụng Hệ thống truyền hình hội nghị có bảo mật của Hệ Cơ yếu Đảng - Chính quyền.

Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản của Đảng; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của đảng tại các huyện ủy, thành ủy. Thực hiện công khai dự toán, công khai quyết toán ngân sách nhà nước và tình hình quản lý, sử dụng vốn, tài sản, các quỹ hàng năm tại các cơ quan, đơn vị của Đảng theo quy định. Đảm bảo điều kiện phục vụ hoạt động của cấp ủy, phục vụ tốt các kỳ hội nghị của Thường trực, Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ tỉnh; hội nghị trực tuyến do Trung ương và các ban, bộ, ngành Trung ương tổ chức; phục vụ chu đáo các đoàn công tác của Trung ương về làm việc với tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Thế - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022:

1. Về công tác xây dựng Đảng: Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm chắc tình hình đảng viên; thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tạo chuyển biến tích cực, thực chất trong công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 53-KL/TW của Ban Bí thư về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các chi bộ theo chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT đảng ủy. Quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể; động viên, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động cơ quan. 

2. Thực hiện nhiệm vụ chính trị: Bám sát Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Lịch công tác của Thường trực Tỉnh uỷ để thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cấp ủy. Giúp Thường trực Tỉnh ủy đôn đốc, chuẩn bị các nội dung theo chương trình công tác đề ra. Phục vụ tốt các cuộc họp của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; văn bản hóa kịp thời kết luận sau hội nghị. Duy trì nề nếp, hiệu quả chế độ thông tin, báo cáo; nâng cao chất lượng thông tin tổng hợp, công tác thẩm định, thẩm tra các văn bản trước khi trình Ban Thường vụ, Thường trực Tinh ủy. Thực hiện tốt nhiệm vụ Văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Trước mắt, phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Hội thảo khoa học "Phát triển kết cấu hạ tầng và kinh tế biển vùng Đồng bằng sông Hồng", phục vụ tổng kết Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị. 

 

Nguồn: Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Nam Định

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết