Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng

Thứ 5, Ngày 14 / 10 / 2021

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là đòi hỏi khách quan và là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng hàng đầu nhằm củng cố, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong từng giai đoạn cách mạng. Chính vì vậy, cuối năm 2016, BCH Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 Trên cơ sở Nghị quyết, Ban TVTU đã chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy Nam Định rà soát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của cơ sở.
Cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy Nam Định rà soát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của cơ sở.

Ban TVTU chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực. Các cơ quan chức năng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức quán triệt, học tập ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; khắc phục tình trạng phản ánh một chiều dễ dẫn đến sai lệch. Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu phải quyết liệt, gương mẫu, đề cao kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời có những giải pháp cụ thể thực hiện Nghị quyết. Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 12 và Hướng dẫn số 01 ngày 13-3-2017 về xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên theo tinh thần Nghị quyết. Căn cứ các văn bản chỉ đạo đã ban hành, HĐND tỉnh thực hiện thể chế hóa các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 vào trong các Nghị quyết của HĐND tỉnh để áp dụng trên địa bàn tỉnh. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện các quy định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong quản lý, điều hành bảo đảm công khai, minh bạch; nhất là trong quản lý sử dụng ngân sách, tài sản công, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, vốn đầu tư, đất đai, tài nguyên khoáng sản. Đảng đoàn MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh cụ thể hóa và thực hiện cơ chế phát huy vai trò trách nhiệm trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp tham mưu thực hiện và hướng dẫn sửa đổi, bổ sung quy định của Ban TVTU về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử, quy chế luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. UBKT Tỉnh ủy hướng dẫn thực hiện rà soát, xử lý kiên quyết, dứt điểm vụ việc tham nhũng, tiêu cực, đơn thư khiếu nại, tố cáo. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng từ tỉnh đến cơ sở căn cứ nội dung Nghị quyết và chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm có tính khả thi cao.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan chức năng nên việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trên địa bàn tỉnh đã mang lại nhiều kết quả cụ thể, thiết thực. Trong năm 2016, Ban TVTU đã chỉ đạo kiểm điểm đối với 11 tập thể gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên bao gồm: Ban Thường vụ các huyện ủy Xuân Trường, Mỹ Lộc, Giao Thủy, Ý Yên, Nam Trực và tập thể lãnh đạo các cơ quan Tỉnh đoàn, Sở TN và MT, Sở Xây dựng, Sở GTVT, Ban quản lý các KCN tỉnh, Đài PT-TH tỉnh. Nội dung kiểm điểm liên quan đến các vấn đề quản lý, sử dụng cán bộ, quy chế làm việc, cải cách hành chính, trách nhiệm thực thi công vụ, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, xây dựng NTM… Trong năm 2017, UBKT Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh và các cơ quan bảo vệ pháp luật đã tiến hành thanh tra, kiểm tra, phát hiện, khởi tố, xử lý dứt điểm nhiều vụ án tham nhũng trên địa bàn, góp phần tích cực vào việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đáng chú ý đó là vụ án “Vi phạm trong lĩnh vực đất đai” xảy ra tại xã Liêm Hải; vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” ở xã Trực Đạo (Trực Ninh). Các cơ quan nội chính đang tập trung điều tra vụ lạm quyền trong khi thi hành công vụ xảy ra tại xã Mỹ Thắng (Mỹ Lộc); vụ đảng viên vi phạm pháp luật tại huyện Xuân Trường; khiếu tố tại thôn Đông Trung Thắng, xã Nam Hồng (Nam Trực). Ngoài ra, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp đã xem xét xử lý và thi hành kỷ luật hơn 100 cán bộ, đảng viên có vi phạm bằng nhiều hình thức từ khiển trách, cảnh cáo, cách chức đến khai trừ, xóa tên khỏi danh sách đảng viên. Kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân gắn với việc nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên được các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh thực hiện khá nghiêm túc theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Ban TVTU đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban TVTU để đánh giá sát, đúng những ưu điểm, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế. Thực hiện chỉ đạo của Ban TVTU, các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở cấp mình, ngành mình gắn với đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh được chuẩn bị chu đáo, tinh thần kiểm điểm nghiêm túc, góp ý phê bình thẳng thắn, cởi mở, cầu thị. Qua kiểm điểm, các cơ quan, đơn vị duy trì giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tạo sự chuyển biến tích cực về trách nhiệm, mối quan hệ công tác giữa các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị. Từ đó, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm của tập thể, cá nhân nhằm đề ra các giải pháp và xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục, sửa chữa ngay trong năm 2017 cũng như các năm tiếp theo.

Có thể khẳng định, công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và kế hoạch của Bộ Chính trị thời gian qua đã được các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc, bảo đảm yêu cầu đề ra. Các cấp ủy, tổ chức Đảng đều xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết. Từng cấp ủy viên đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã nghiêm túc viết thu hoạch, xây dựng kế hoạch hành động cá nhân theo đúng sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban TVTU. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, biện pháp đã đề ra trong kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đã ban hành; đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện những việc thường xuyên, những việc cần làm ngay theo lộ trình, bước đầu đạt được nhiều kết quả thiết thực. Cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội các cấp cùng cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc hơn yêu cầu, tầm quan trọng của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đây là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện nghiêm túc, chú trọng nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trên cơ sở đó, đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa cụ thể đối với từng biểu hiện đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên; thể hiện quyết tâm cao trong khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân trong toàn Đảng bộ. Việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đang tạo sự chuyển biến tích cực trong tu dưỡng, rèn luyện đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

.:: Các bài viết liên quan

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết