KẾT QUẢ NỔI BẬT CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2023 CỦA ĐẢNG BỘ KHỐI

Thứ 2, Ngày 08 / 01 / 2024

KẾT QUẢ NỔI BẬT CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2023 CỦA ĐẢNG BỘ KHỐI

Đảng bộ Khối hiện có 151 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 75 đảng bộ và 76 chi bộ với tổng số 8.434 đảng viên.

Thực hiện chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên trách Đảng ủy Khối tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2023 với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, có chương trình, kế hoạch cụ thể, chi tiết. Chất lượng công việc được đảm bảo theo yêu cầu chuyên môn và các quy định của Đảng; hầu hết hoàn thành sớm tiến độ các nội dung đã đề ra; nhằm đẩy mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với các nhiệm vụ trọng tâm và kết quả cụ thể:

Tập trung xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên mới: Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 35-KH/ĐUK, ngày 07/12/2022 khắc phục khuyết điểm, hạn chế về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị; ban hành Công văn số 398-CV/ĐUK, ngày 09/12/2022 chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc về việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế và tổ chức thực hiện phù hợp tình hình cơ sở. Sơ kết hai năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, ngày 26/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ban hành Hướng dẫn số 17-HD/ĐUK, ngày 15/9/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”, gồm: lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chất lượng sinh hoạt tốt, đoàn kết, kỷ luật tốt, cán bộ đảng viên tốt.

Công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên đạt chỉ tiêu đề ra: đã thành lập mới 02 tổ chức cơ sở đảng: Đảng bộ Công ty cổ phần TCE Vina Demin và Chi bộ Công ty TNHH Dược phẩm Toàn Anh; kết nạp cho 269 quần chúng ưu tú vào Đảng và chuyển đảng chính thức cho 248 đảng viên dự bị. Rà soát và giải thể 03 tổ chức đảng không còn đủ điều kiện hoạt động. Bàn giao 06 tổ chức đảng và 438 đảng viên thuộc Khối Thương mại về Đảng Đảng bộ Ngân hàng cấp trên trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đẩy mạnh các hoạt động công tác cán bộ: Kịp thời kiện toàn đối với 56 đồng chí cấp ủy, bí thư, phó bí thư tại 24 chi bộ, đảng bộ cơ sở đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ cấp ủy trong toàn Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030 gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Kiện toàn bổ sung 02 đồng chí Ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ Khối, 01 đồng chí Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo kiện toàn chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Khối nhiệm kỳ 2022-2027. Triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và lãnh đạo cơ quan Đảng ủy Khối theo Quy định số 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Cử 06 cán bộ, công nhân viên tại các tổ chức đảng trực thuộc tham gia học lớp Cao cấp lý luận chính trị; đăng ký nhu cầu học cao cấp lý luận chính trị năm 2024 cho 08 cán bộ, công nhân viên thuộc các tổ chức đảng trong Khối; lập danh sách đăng ký cho 223 cán bộ, đảng viên học lớp đối tượng 4. Tập huấn nghiệp vụ Công tác tổ chức xây dựng đảng cho 637 Bí thư Chi bộ trực thuộc các Đảng ủy cơ sở trong Khối. Mở 03 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đối tượng kết nạp đảng với 305 học viên (trong đó có 01 lớp giành cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp với 102 học viên), 03 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới với 313 học viên và 01 lớp Trung cấp lý luận chính trị với 79 học viên (khóa học 2022-2024). 

Công tác đảng viên được triển khai kịp thời: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức trang trọng Lễ trao tặng huy hiệu các đợt trong năm cho 68 đồng chí đủ tiêu chuẩn nhận huy hiệu 30, 40, 50, 55  năm tuổi đảng (trong đó: 30 năm 38 đồng chí, 40 năm 25 đồng chí, 45 năm 01 đồng chí, 50 năm 04 đồng chí). Lập danh sách cấp thẻ mới cho 259 đảng viên, đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng cho 27 đảng viên, thẻ mất cho 05 đảng viên. Công tác chuyển sinh hoạt Đảng được thực hiện đúng theo quy định. Trong năm, số đảng viên chuyển sinh hoạt đảng đi đảng bộ khác là 761 đồng chí; tiếp nhận về sinh hoạt tại đảng bộ là 178 đồng chí; chuyển sinh hoạt trong nội bộ Đảng bộ Khối là 44 đồng chí; tiếp nhận bàn giao 07 hồ sơ đảng viên từ trần theo quy định. Tích cực rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng: xóa tên  03 đảng viên, cho ra khỏi đảng 01 đảng viên. 

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ đảm bảo theo quy định của Đảng: Tiến hành rà soát, thẩm định, tổng hợp, làm công văn gửi xin ý kiến Công an rà soát tiêu chuẩn chính trị cho 642 đồng chí cán bộ, đảng viên trong diện quy hoạch, dự kiến giới thiệu, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức vụ lãnh đạo trong Khối. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với 818 đồng chí cán bộ, đảng viên trong diện quy hoạch, dự kiến giới thiệu, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức vụ lãnh đạo và công tác chính trị nội bộ phục vụ công tác rà soát quy hoạch cán bộ trong Khối đảm bảo theo Quy định số 58-QĐ/TW ngày 05/8/2022 của Bộ Chính trị một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ.

Triển khai chương trình kiểm tra đối với các cấp ủy và bí thư cấp ủy thuộc 03 tổ chức cơ sở Đảng về việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị gắn thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 26/4/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ Khối; giám sát đối với các cấp ủy và bí thư cấp ủy thuộc 03 tổ chức cơ sở Đảng về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới; việc quản lý đảng viên, phát triển đảng viên mới ở cơ sở. Thực hiện Chương trình khảo sát hồ sơ tổ chức đảng, hồ sơ đảng viên và hướng dẫn nghiệp vụ quản lý hồ sơ đối với 80 tổ chức đảng trực thuộc Khối; thông qua chương trình khảo sát đã nắm bắt được các mặt  hạn chế của một số tổ chức đảng trong việc triển khai thực hiện nghiệp vụ về quản lý hồ sơ tổ chức đảng và hồ sơ đảng viên; kịp thời ban hành Công văn số 163-CV/BTCĐUK, ngày 30/6/2023 yêu cầu cấp ủy cơ sở tiếp tục tăng cường công tác quản lý hồ sơ tổ chức đảng và hồ sơ đảng viên trong thời gian tới.

Triển khai kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023 trong toàn Khối đảm bảo chất lượng, tiến độ, thời gian quy định. Toàn Khối có 151 TCCSĐ được đánh giá xếp loại, trong đó: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên: 143/151 = 94,7% (trong đó HTXS nhiệm vụ: 28/151 = 18,5%); Hoàn thành nhiệm vụ: 8/151 = 5,2%.

Căn cứ Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng năm 2024 với các nhiệm vụ trọng tâm sau:

-  Triển khai các hoạt động chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIV.

-  Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” trong toàn Khối.

- Tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp với Ban quản lý các khu CN tỉnh, tập trung khảo sát phát triển tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; tổ chức cho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp chưa có tổ chức đảng đăng ký học viên học lớp Đối tượng kết nạp đảng. Ban Chỉ đạo 33 tiến hành khảo sát một số doanh nghiệp tư nhân phục vụ công tác phát triển tổ chức Đảng. 

- Đẩy mạnh thực hiện công tác phát triển đảng viên, đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. 

- Tổ chức 03 lớp về Bồi dưỡng LLCT cho đối tượng kết nạp Đảng; tổ chức 02 lớp về Bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới. Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phối hợp trường Chính trị Trường Chinh mở 02 lớp Đối tượng 4, 01 lớp TCLL chính trị. Đăng ký cho cán bộ cơ sở tham gia học lớp cao cấp lý luận chính trị do Tỉnh tổ chức năm 2024.

- Rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ, cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030; kịp thời tổ chức kiện toàn các cấp ủy cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện nghiêm túc, khẩn trương công tác thẩm định, đánh giá, kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ.

- Làm tốt công tác quản lý đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng kịp thời cho đảng viên.

- Tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra giám sát của Đảng ủy Khối, từ 3 đến 06 tổ chức cơ sở đảng và thực hiện chương trình khảo sát, hướng dẫn quản lý hồ sơ tổ chức đảng và đảng viên của Ban đối với 71 tổ chức cơ sở đảng chưa thực hiện khảo sát.

- Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng TCCSĐ và Đảng viên năm 2024; thực hiện nền nếp tự phê bình và phê bình, đánh giá cán bộ, đảng viên, Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

- Thực hiện tốt công tác báo cáo thống kê tổng hợp và các hoạt động thường xuyên công tác xây dựng tổ chức đảng./.

BAN TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY KHỐI

.:: Các bài viết liên quan

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết