TÁC PHẨM THAM DỰ GIẢI BÁO CHÍ BÚA LIỀM VÀNG LẦN THỨ VII-2022

Thứ 3, Ngày 01 / 11 / 2022

Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh quan tâm xây dựng, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở

 Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh quan tâm xây dựng, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở 

        Trong những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khối đã luôn quan tâm xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở; qua đó nhận thức về dân chủ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần không nhỏ vào việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.   


Vận hành dây chuyền sản xuất sợi xuất khẩu ở Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Nam Định. (Ảnh: Xuân Thu) 

 

             Để xây dựng, thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thường xuyên lãnh đạo, triển khai tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Trung ương và của tỉnh như: Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 149/2018/NĐ-CP thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc, Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ về q uy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp của tỉnh Nam Định; đồng thời cụ thể hóa bằng các văn bản chỉ đạo tới các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Thực hiện sự chỉ đạo và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành các quyết định thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của Đảng ủy Khối; rà soát, sửa đổi bổ sung các nội dung, chương trình công tác, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở đảng rà soát, thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở. Hàng năm, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã chỉ đạo cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế; giao Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch giám sát theo từng loại hình cơ sở; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, thường xuyên đôn đốc, theo dõi, sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở. Từ năm 2020 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức giám sát, làm việc tại 11 đơn vị trực thuộc. Thông qua giám sát đã kịp thời phát hiện và khắc phục những điểm còn hạn chế trong xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, từ đó hướng dẫn cơ sở tiếp tục hoàn thiện các nội dung thực hiện QCDC, nhất là việc phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ doanh nghiệp công khai trên các lĩnh vực tài chính, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ; gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với cải cách hành chính, với các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sáng tạo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, têu cực. Trong 2 năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác dân vận và thực hiện QCDC ở cơ sở cho gần 300 đồng chí là bí thư, phó bí thư và đồng chí cấp ủy phụ trách công tác dân vận.

            Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; của cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khối nên kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở trong toàn Đảng bộ Khối đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND tỉnh; thủ trưởng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện QCDC ở cơ sở; tăng cường triển khai thực hiện tốt những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát huy quyền làm chủ, những quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác thi đua khen thưởng, chương trình, kế hoạch công tác năm, thông báo công khai trong nội bộ cơ quan dự toán kinh phí, các khoản thu, chi hàng năm. Thực hiện tốt dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân bằng cách niêm yết công khai các thủ tục hành chính, trình tự giải quyết các thủ tục và tích cực rút ngắn thời gian giải quyết. Qua đó, tạo không khí dân chủ, tăng cường sự đoàn kết nội bộ và nâng cao vai trò làm chủ, phát huy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo hướng tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong tình hình mới. Hàng năm đã có trên 90% các cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, số còn lại các đơn vị tổ chức lồng ghép cùng với hội nghị tổng kết hàng năm. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong các cơ quan, đơn vị đã chủ động và thể hiện tốt vai trò trách nhiệm trong giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị. Hoạt động của các các tổ chức đoàn thể đã phát huy vai trò trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện đúng quyền lợi, nghĩa vụ trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với kiểm tra, giám sát về công tác chuyên môn; thường xuyên tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến của đoàn viên, hội viên, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên, người lao động như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp... để họ được hưởng đúng, đủ, kịp thời chế độ, quyền lợi của mình…

            Đối với các doanh nghiệp, việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc được thực hiện theo Nghị định 149/2018/NĐ-CP và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Đến nay, tất cả 93 doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối đều có tổ chức đảng, 84 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn, 73/93 doanh nghiệp đã kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở, 69/93 doanh nghiệp xây dựng QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc, 66/93 doanh nghiệp xây dựng quy chế đối thoại tại nơi làm việc, 76/93 doanh nghiệp xây dựng quy chế tổ chức hội nghị người lao động, 66/93 doanh nghiệp định kỳ tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. Cấp ủy thường xuyên phối hợp với lãnh đạo, chủ các doanh nghiệp nhằm phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, công nhân viên và người lao động về xây dựng, thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc; các chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được cụ thể hóa thành quy chế, quy định, hướng dẫn phù hợp với điều kiện, yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Thường xuyên quan tâm xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc gắn với thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch trong sản xuất, kinh doanh. Qua đó, việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc ở các doanh nghiệp đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức đối với lãnh đạo doanh nghiệp, tạo điều kiện cho người lao động phát huy quyền và nghĩa vụ của mình trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp; chung tay cùng lãnh đạo doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh góp phần đảm bảo việc làm, thu nhập, ổn định đời sống cho người lao động.

          Thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh ở cơ sở. Tăng cường cải cách hành chính và xây dựng nền hành chính Nhà nước với thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khoá XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng khoá (XIII) về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; tích cực tuyên truyền, giới thiệu, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, chấn chỉnh, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, yếu kém trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở để việc thực hiện QCDC đi vào nền nếp, thực chất và chuyển biến toàn diện, rộng khắp, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, kinh doanh trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp./.

                              Ban Dân vận - Nội chính
                               Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết