Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Văn phòng Tỉnh ủy Nam Định

Thứ 5, Ngày 06 / 07 / 2023

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Văn phòng Tỉnh ủy Nam Định

        Nhận thức được đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, trong những năm qua Đảng uỷ, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sâu rộng Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khoá XI) về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc triển khai và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước, phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực, tạo sự thống nhất trong nhận thức, tự giác, gương mẫu thực hiện trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc.

Việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thời gian qua tại Văn phòng Tỉnh ủy có nhiều thuận lợi, hầu hết cán bộ, công chức và người lao động có trình độ đại học trở lên, 48/50 cán bộ, công chức và người lao độngđảng viên, nên việc nhận thức và ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao rất cao; luôn tuân thủ nội quy, quy chế và các quy định của cơ quan; có tinh thần hợp tác, giúp đỡ nhau trong công việc; chủ động đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch chống phá Đảng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn, các tổ chức đoàn thể chủ động cập nhật văn bản mới, tham mưu rà soát, sửa đổi bổ sung, kịp thời những nội dung, quy định mới vận dụng phù hợp với thực tiễn của cơ quan; đưa nội dung xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng văn hóa cơ quan, đơn vị xanh - sạch - đẹp vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của cấp ủy, chi bộ; lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan; các quy định về đạo đức, văn hóa nơi công cộng; nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần thái độ làm việc, các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ; trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng và thực hiện quy chế của cơ quan; thực hành tiết kiệm, tích cực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành của cơ quan; thực hiện tốt việc quản lý văn bản, tài liệu mật, bảo vệ bí mật nhà nước, tài chính, tài sản; có tinh thần tận tâm, tận tụy phục vụ nhân dân, xây dựng hình ảnh người cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc”. 
 

Một số hình ảnh hoạt động của Công đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy Nam Định


 

Hằng năm, Công đoàn luôn chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức đúng quy trình và thời gian, đảm bảo hiệu quả; thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định; đảm bảo các nội dung cần được công khai, các nội dung để cán bộ, công chức tham gia đóng góp ý kiến; phát động, ký kết giao ước thi đua giữa các phòng, đoàn thể trong cơ quanđược thực hiện khách quan, công bằng, công khai, minh bạch và dân chủ; quan tâm nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho cán bộ, đảng viên; các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động; nhất là việc xét đề nghị nâng lương; đánh giá, xếp loại công chức; khen thưởng; kỷ luật; cử cán bộ, công chức đi học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đảm bảo tốt điều kiện nơi làm việc, công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, đảng viên; luôn tạo điều kiện và phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân trong việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của cơ quan, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức và người lao động, tạo nên môi trường làm việc thực sự đoàn kết, văn hóa, dân chủ, kỷ cương.

Việc phát huy vai trò của các tổ chức Công đoàn trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Văn phòng Tỉnh ủy đã góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ quản lý, chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động, góp phần quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh cũng như kịp thời ngăn chặn tình trạng quan liêu, tiêu cực; tạo động lực tích cực trong phong trào thi đua yêu nước, quan hệ giữa các đồng nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực, thiết thực xây dựng Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy trong sạch, vững mạnh.

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết