Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Thứ 2, Ngày 14 / 08 / 2023

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

     Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp trong tỉnh thực hiện đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chuẩn hóa đội ngũ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ, công việc trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Trao bằng tốt nghiệp cho các học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Nam Định, khoá học 2021-2023.

     Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác cán bộ, Tỉnh ủy đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng kế hoạch, đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bồi dưỡng kết nạp đảng viên, bồi dưỡng đảng viên mới hàng năm. Căn cứ chủ trương, định hướng về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (nhiệm kỳ 2020-2025). Tích cực phối hợp với các cơ sở đào tạo của Trung ương, chỉ đạo Trường Chính trị Trường Chinh mở các lớp đào tạo cao cấp, trung cấp lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo “nâng cao chất lượng giảng dạy tại Trường Chính trị Trường Chinh và các trung tâm chính trị cấp huyện” với nhiều nội dung cụ thể từ định hướng hoạt động; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, giảng viên; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất…, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; có chính sách hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng. Các cấp ủy, lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ kế hoạch của Trung ương và của tỉnh, ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo nhiệm kỳ và từng năm, đã quan tâm cử nhiều lượt cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng. Số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng tăng; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đi vào nền nếp góp phần nâng cao trình độ, kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức. 

     UBND tỉnh chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đối với cán bộ, công chức, viên chức; gắn kết công tác đào tạo, bồi dưỡng với việc bố trí theo vị trí việc làm, chức danh, yêu cầu nhiệm vụ và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; ban hành kế hoạch về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức có kế hoạch học tập. Đặc biệt, ngày 16-5-2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh. Đây là bước đột phá trong việc chuẩn hóa kỹ năng cho cán bộ cơ sở làm công tác CCHC, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp. Theo đó, toàn tỉnh phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2025 có trên 85% và đến năm 2030 trên 95% cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác CCHC được cung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết phục vụ quá trình tham mưu, tổng hợp, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC dưới nhiều hình thức; được tiếp cận với các mô hình, kinh nghiệm CCHC hiệu quả trong và ngoài tỉnh để vận dụng vào thực tiễn một cách phù hợp. 100% cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác CCHC được tập huấn, tiếp cận các bài giảng, tài liệu, số liệu, cơ sở dữ liệu về CCHC để tra cứu, tham khảo trong thực hiện nhiệm vụ; được kịp thời hỗ trợ và giải đáp các thắc mắc trực tiếp hoặc gián tiếp qua kênh hỏi đáp về CCHC. 100% cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác CCHC thực hiện xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật Nhà nước). Với mục tiêu đề ra, UBND tỉnh tiếp tục hoàn thiện chương trình, biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng về CCHC; thực hiện đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng về CCHC gắn với ứng dụng công nghệ chuyển đổi số; tăng cường thanh tra, kiểm tra đánh giá hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác CCHC... Từ năm 2022 đến nay, UBND tỉnh đã tổ chức các lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; bồi dưỡng ngạch chuyên viên, bồi dưỡng nghiệp vụ CCHC cho các đối tượng là công chức phụ trách công tác CCHC và công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh; bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã. Đồng thời phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức về chuyển đổi số cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh; đào tạo về chuyển đổi số xã cho lãnh đạo UBND 226 xã, phường, thị trấn và tổ chức các hội nghị về chuyển đổi số các ngành, lĩnh vực cho các cơ quan, đơn vị. Sở Thông tin và Truyền thông trực tiếp cử cán bộ hỗ trợ kỹ thuật cho cán bộ, công chức các sở, ngành, UBND huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn. 

     Từ năm 2016 đến 2022, toàn tỉnh đã cử 6.914 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở cả Trung ương và địa phương. Đặc biệt, lần đầu tiên, tỉnh đã phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mở 4 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho 418 cán bộ đương chức và dự nguồn các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Qua đó, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được nâng lên, đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 20-10-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo” đề ra. Đến nay, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có trình độ chuyên môn thạc sĩ, tiến sĩ đạt 55,3% (cao hơn chỉ tiêu đề ra là 15,3%); cán bộ thuộc diện ban thường vụ cấp ủy huyện; lãnh đạo sở, ban, ngành quản lý có trình độ chuyên môn thạc sĩ, tiến sĩ đạt 36,1% (cao hơn chỉ tiêu đề ra là 21,1%); cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học đạt 62,8% (cao hơn chỉ tiêu đề ra là 27,8%); trình độ cao cấp, cử nhân chính trị đạt 8,5% (cao hơn chỉ tiêu đề ra là 3,5%). 

     Bằng những giải pháp đồng bộ, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh từng bước chuẩn hóa về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm việc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị./.

Nguồn: Báo Nam Định

.:: Các bài viết liên quan

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết