Kết quả thực hiện công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng 6 tháng đầu năm của Đảng bộ khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Thứ 5, Ngày 06 / 07 / 2023

Kết quả thực hiện công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng 6 tháng đầu năm của Đảng bộ khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Thực hiện chương trình công tác năm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên trách Đảng ủy Khối tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng 6 tháng đầu năm 2023 trong toàn Khối và đạt được những kết quả tích cực.  

NHỮNG HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM 

Quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận, quy định, chỉ thị của Trung ương khóa XIII về công tác tổ chức xây dựng Đảng 

Tổ chức hội nghị quán triệt tới cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng triển khai tuyên truyền, quán triệt tới các cán bộ, đảng viên tại đơn vị. Kịp thời cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn, yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện bảo đảm quy định; tổng hợp, cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương, đăng trên trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối, để thuận tiện cho các tổ chức cơ sở đảng khai thác thông tin về nghiệp vụ công tác tổ chức.

Tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng cho 637 đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; qua đó các đồng chí nắm vững và thi hành nghiêm túc các quy định của Điều lệ Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, các nguyên tắc, quy định về tổ chức hoạt động của Đảng.

Ban hành Quyết định số 2045-QĐ/ĐUK, ngày 06/3/2023 về “Phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”. 

Triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương khóa XIII về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Ban ban hành và thực hiện Kế hoạch số 35-KH/ĐUK ngày 07/12/2022 khắc phục khuyết điểm, hạn chế về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị; Công văn số 398-CV/ĐUK ngày 09/12/2022 chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc về việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế và tổ chức thực hiện phù hợp tình hình cơ sở. Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả khắc phục khuyết điểm, hạn chế theo Thông báo kết luận giám sát số 656-TB/TU, ngày 23/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Triển khai chương trình kiểm tra, giám sát tổ chức cơ sở đảng và đảng viên của cấp ủy Khối năm 2023 về việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Kế hoạch số 03-KH/TW, gắn thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định, Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty CP Xây dựng Tiến Triển, Đảng ủy và đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

Củng cố, kiện toàn, sắp xếp mô hình tổ chức cơ sở đảng, các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội; phát triển tổ chức cơ sở đảng

Bàn giao 06 tổ chức đảng thuộc Khối Thương mại về Đảng Đảng bộ Ngân hàng cấp trên trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương: Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN - Chi nhánh Nam Định, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN - Chi nhánh Thành Nam, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh Nam Định, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh Bắc Nam Định, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh Nam Định, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh Bắc Nam Định.

Quyết định giải thể 02 tổ chức đảng: Chi bộ Công ty CP Cơ điện & xây dựng 18, Chi bộ Công ty CP May Nam Hải.

Thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ban Quản lý các khu Công nghiệp tỉnh về đẩy mạnh công tác kết nạp đảng và phát triển tổ chức cơ sở đảng trong các khu công nghiệp; Quyết định thành lập mới 02 tổ chức đảng: Đảng bộ Công ty cổ phần TCE Vina Denin và Chi bộ Công ty TNHH Dược phẩm Toàn Anh. Khảo sát và hướng dẫn nghiệp vụ quản lý hồ sơ tổ chức đảng và đảng viên đối với 40 tổ chức cơ sở đảng.

Hiện Đảng bộ Khối có 152 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 75 đảng bộ và 77 chi bộ với tổng số gần 8.400.000 đảng viên.

Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Đoàn Thanh niên Khối giai đoạn 2022-2027 và 2027- 2032; tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ra thông báo phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo Đoàn Thanh niên Khối nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 01 Bí thư, 02 phó Bí thư, 02 UVBTV và nhiệm kỳ 2027- 2032 gồm 01 Bí thư, 02 phó Bí thư, 03 UVBTV.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 28-NQ/TW 

Ban hành Chương trình số 20-CTr/ĐUK, ngày 20/02/2023 thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Chương trình hành động đã đưa ra mục tiêu cụ thể quyết tâm thực hiện Nghị quyết, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Đảng trong giai đoạn mới; đồng thời phát huy sự chủ động, sáng tạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

 

Tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng và kết quả nổi bật trong tham mưu sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm

Ban hành Công văn số 458-CV/ĐUK, ngày 11/4/2023 yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tập trung tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thi hành Điều lệ Đảng, đến ngày 28/4/2023 các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc hoàn thành việc tổng kết và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Ban Tổ chức tham mưu tổng hợp, hoàn thiện báo cáo và các biểu mẫu kèm theo gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo theo quy định. Kịp thời kiện toàn cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ, đảng bộ cơ sở đối với 33 đồng chí tại 13 đơn vị trong Khối.  

NHỮNG HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN

Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ: Triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, 2025-2030 cấp khối và cơ sở. Ban Thường vụ Đanggr ủy Khối ban hành Quyết định phê duyệt rà soát, bổ sung cán bộ, cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030 đối với 31 đơn vị. Kiện toàn bổ sung 02 đồng chí Ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ Khối, 01 đồng chí Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Mở 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đối tượng kết nạp đảng với 206 học viên (trong đó có 1 lớp giành cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp với 102 học viên), 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới với 209 học viên  và 02 lớp tập huấn công tác tổ chức xây dựng đảng với 637 học viên. Đăng ký cho 07 học viên học lớp Cao cấp lý luận chính trị do tỉnh tổ chức. Tổng hợp đăng ký lớp bồi dưỡng, cập nhập kiến thức cho cán bộ Đối tượng 4. 

Công tác tổ chức đảng và đảng viên:

Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các tổ chức đảng nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ và cấp uỷ bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và là giải pháp quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Ban hành Công văn 428-CV/ĐUK, ngày 23/02/2023 về việc triển khai thí điểm sinh hoạt đảng và công tác phát triển đảng viên.

Tăng cường công tác phát triển đảng và rà soát đội ngũ cán bộ, đảng viên: Kết nạp cho 144 quần chúng ưu tú vào Đảng và chuyển đảng chính thức cho 139 đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức. Quyết định cho ra khỏi đảng đối với 01 đảng viên.

Tổ chức trang trọng Lễ trao tặng huy hiệu các đợt 03/02/2023 và đợt 19/5/2023 cho 25 đồng chí, trong đó: Huy hiệu Đảng 30 năm: 13 đồng chí; Huy hiệu Đảng 40 năm: 10 đồng chí; Huy hiệu Đảng 50 năm: 02 đồng chí. Cấp thẻ mới cho 144 đồng chí; làm lại thẻ hỏng cho 04 đồng chí; làm lại thẻ bị mất cho 04 đồng chí.

Chỉ đạo việc tiếp nhận, giới thiệu sinh hoạt cho đảng viên chuyển đến và chuyển đi đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Đảng, trong đó: chuyển sinh hoạt đảng đi đảng bộ khác 596 đồng chí, tiếp nhận về sinh hoạt tại đảng bộ 86 đồng chí; chuyển sinh hoạt trong nội bộ Đảng bộ Khối 27 đồng chí.

Công tác Bảo vệ chính trị nội bộ: được thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định của Trung ương; tiến hành rà soát, thẩm định, tổng hợp, làm công văn gửi xin ý kiến Công an rà soát tiêu chuẩn chính trị cho 295 đồng chí cán bộ, đảng viên trong diện quy hoạch, dự kiến giới thiệu, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức vụ lãnh đạo trong Khối (trong đó: quy hoạch: 205 đồng chí; bổ nhiệm: 46 đồng chí; bổ nhiệm lại: 39 đồng chí; điều động: 05 đồng chí). Ra kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với 556 đồng chí cán bộ, đảng viên phục vụ công tác cán bộ.

Căn cứ Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tiếp tục chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng 6 tháng cuối năm 2023 với các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1- Tiếp tục tăng cường tổ chức thực hiện các quy chế phối hợp nhằm củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, Đoàn thể chính trị - xã hội trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

2. Đẩy mạnh thực hiện công tác phát triển đảng viên, đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch đại hội Đảng bộ Khối đề ra.  

3- Tổ chức 02 lớp Bồi dưỡng LLCT cho đối tượng Đảng; tổ chức 01 lớp Bồi dưỡng LLCT cho Đảng viên mới.  

4- Kịp thời tổ chức kiện toàn cấp ủy cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

5- Thực hiện nghiêm túc công tác thẩm định, đánh giá, kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ.

6- Làm tốt công tác quản lý đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng kịp thời cho đảng viên.

7- Tiếp tục tiến hành khảo sát việc quản lý hồ sơ tổ chức đảng và hồ sơ đảng viên đối với các đơn vị còn lại theo kế hoạch.

8- Hướng dẫn thực hiện Đảng bộ, chi bộ 4 tốt; lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý theo hướng dẫn của tỉnh...

9- Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng TCCSĐ và Đảng viên năm 2023; thực hiện nền nếp tự phê bình và phê bình, đánh giá cán bộ, đảng viên, Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. 

10- Thực hiện tốt công tác tham mưu, công tác nghiệp vụ, thông tin, báo cáo thống kê tổng hợp và các hoạt động khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban Tổ chức./. 

BAN TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY KHỐI

.:: Các bài viết liên quan

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết