Giám sát chuyên đề việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 28/5/2021 của BCH Đảng bộ khối

Thứ 5, Ngày 06 / 07 / 2023

Giám sát chuyên đề việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 28/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về đẩy mạnh xây dựng văn hóa cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tình hình mới

Thực hiện Quyết định số 2174-QĐ/ĐUK, ngày 16/5/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về giám sát chuyên đề việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 28/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về đẩy mạnh xây dựng văn hóa cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tình hình mới đối với cấp ủy và đồng chí Phó Bí thư cấp ủy tại một số đơn vị.Trong 03 ngày 22-23 và 27/6/2023, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Đảng ủy Khối do đồng chí Vũ Tất Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn cùng các thành viên trong đoàn giám sát tại 03 đơn vị: Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh, Đảng ủy Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định.

Đoàn giám sát làm việc tại Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy

Qua báo cáo và tiếp cận hồ sơ của các tập thể, cá nhân được giám sát, Đoàn giám sát đã chỉ ra những ưu điểm và một số tồn tại hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị định 04/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 28/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối. Đoàn giám sát đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và thực hiện có hiệu quảcác chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nướcvà các văn bản pháp luật có liên quan đến việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đồng thời xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra nhằm thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao trong thời gian tiếp theo.

 

Nguyễn Hồng Ánh, Phó Ban Dân vận - Nội chính Đảng ủy Khối

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết