Cụm Đồng bằng sông Hồng: Góp ý, sửa đổi Luật Thanh niên

Thứ 5, Ngày 14 / 10 / 2021

Trong 2 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh luôn tập trung lãnh đạo, chủ động triển khai thực hiện tích cực, toàn diện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nhiều biện pháp, cách làm hiệu quả, thiết thực. Chính vì vậy, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh nhận thức ngày càng đầy đủ và sâu sắc hơn những giá trị to lớn trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tự giác phấn đấu, học tập, rèn luyện, đổi mới tác phong công tác, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc, tạo cơ sở vững chắc xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 
Lực lượng vũ trang xã Hải Trung (Hải Hậu) tham quan mô hình học cụ huấn luyện dân quân tự vệ năm 2018.

Nhằm đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả cao, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng. Trong 2 năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức 24 buổi tọa đàm “Sĩ quan trẻ nêu gương, tình thương, kỷ cương, trách nhiệm”; mở 3 diễn đàn “Phụ nữ LLVT tỉnh làm theo lời Bác”; phối hợp với các cấp bộ Đoàn Thanh niên hướng dẫn 100% xã, phường, thị trấn triển khai diễn đàn tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trước mỗi đợt giao quân. Các cơ quan, đơn vị đã tu sửa, làm mới 102 pa nô, khẩu hiệu; viết 90 tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Năm 2017, có 10 đồng chí thuộc LLVT tỉnh tham gia hội thi báo cáo viên giỏi do các huyện ủy, thành ủy tổ chức; chọn lựa 1 đồng chí dự hội thi cấp tỉnh đã vinh dự giành được giải ba. Cùng với hoạt động tuyên truyền, tổ chức quán triệt các chuyên đề theo quy định, hằng năm bộ phận giúp việc ở cơ quan Quân sự đã hướng dẫn các Đảng bộ cơ sở tiến hành nghiên cứu các tác phẩm của Bác như “Đường kách mệnh”, “Sửa đổi lề lối làm việc”, "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" cùng những câu chuyện, lời dạy của Người để áp dụng vào cuộc sống. Sau học tập, quán triệt, Đảng ủy Quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"; chỉ đạo, hướng dẫn các đảng ủy cơ sở triển khai thực hiện sát với yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung tổ chức nghiên cứu các chuyên đề về nâng cao chất lượng xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, âm mưu "diễn biến hòa bình", "phi chính trị hóa" trong quân đội; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Cấp ủy Đảng các cấp chủ động nắm chắc diễn biến tư tưởng, dư luận, các mối quan hệ của các bộ, chiến sĩ, kịp thời phát hiện, xử lý có hiệu quả những vấn đề nảy sinh, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT tỉnh. Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị 26/CT-TTg, ngày 5-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị; rà soát, bổ sung các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực và thực hiện nếp sống văn minh, không tổ chức liên hoan, gặp mặt khi được đề bạt, bổ nhiệm; chấp hành nghiêm các quy ước thi đua của địa phương về nếp sống mới trong hiếu, hỉ, giỗ, tết. Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung quy chế công tác cán bộ; quán triệt và thực hiện nghiêm tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ chủ trì các cấp. Quán triệt và thực hiện nghiêm nghị quyết, đề án, kế hoạch của Bộ Quốc phòng về điều chỉnh tổ chức lực lượng QĐND Việt Nam giai đoạn 2016-2021 và những năm tiếp theo bảo đảm tinh gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự góp phần xây dựng QĐND Việt Nam "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại" đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thực hiện chủ đề "Làm việc đúng chức trách, sáng tạo trong tư duy, nêu gương cùng hành động", Đảng ủy Quân sự tỉnh đã cụ thể hóa tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong LLVT tỉnh với các nội dung cụ thể là: Tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng; chấp hành nghiêm cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; năng động, sáng tạo, tham mưu đúng, trúng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; luôn tự học hỏi, rèn luyện, gương mẫu về đạo đức, lối sống, nói đi đôi với làm; dân chủ, đoàn kết, không tham ô, lãng phí; luôn sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Từ đây, cấp ủy cơ sở tiếp tục cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức cho mỗi cán bộ, đảng viên phù hợp với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị bảo đảm hằng năm luôn có 100% cá nhân xây dựng kế hoạch phấn đấu, báo cáo với chi bộ nơi công tác giám sát, giúp đỡ, tạo điều kiện thực hiện. Trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng, chi ủy kiểm điểm quá trình phấn đấu, rèn luyện của đảng viên, kịp thời biểu dương những việc làm tốt, phê bình, nhắc nhở những khuyết điểm, hạn chế, yếu kém; lấy kết quả thực hiện các chuẩn mực đạo đức làm tiêu chí để đánh giá chất lượng đảng viên, nhận xét cán bộ, nhân viên hằng năm. Quán triệt Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư Trung ương; Quy định số 646-QĐ/QUTW, ngày 6-11-2012 của Quân ủy Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy quản lý các cấp trong quân đội”; Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định nội dung trọng tâm nêu gương đó là ngoài thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức chung còn phải thể hiện rõ vai trò trách nhiệm, gương mẫu về đạo đức, lối sống, trung thực, nghiêm túc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tôn trọng cấp dưới, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng tư giản dị. Quá trình thực hiện, đội ngũ cán bộ các cấp đã xác định rõ trách nhiệm, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, tự giác đi đầu trong học tập, rèn luyện, công tác, chấp hành tốt Điều lệ Đảng và quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm, xứng đáng là tấm gương cho cấp dưới noi theo.

Để việc học tập, làm theo Bác phát huy hiệu quả cao, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tiến hành giám sát các chuyên đề này ở Đảng ủy Trung đoàn 180, Đảng ủy Phòng Tham mưu; kiểm tra tại Đảng ủy Phòng Kỹ thuật. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh đã phối hợp với các huyện ủy, thành ủy tiến hành kiểm tra, giám sát Đảng ủy Quân sự huyện Nam Trực, Thành phố Nam Định và 23 chi bộ, 22 cấp ủy viên về lãnh đạo thực nhiệm vụ chính trị, thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở, các chi ủy tiến hành kiểm tra 262 đảng viên thực hiện Điều 30 của Điều lệ Đảng và việc học tập, làm theo Bác. Từ những nỗ lực, cố gắng, tự giác triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị nên trong 2 năm qua LLVT tỉnh đã có 2 tập thể, 7 cá nhân điển hình được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu, UBND tỉnh vinh danh; 11 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh khen thưởng là niềm vinh dự, tự hào khích lệ cán bộ, chiến sĩ, các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao./.

(Nguồn: Báo Nam Định)

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết