Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Thứ 4, Ngày 10 / 08 / 2022

Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”

     Ngày 8-8-2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đã ký ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Nội dung Chỉ thị như sau:
      Trong những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng. Một số cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội đã tập hợp, vận động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo sự đồng thuận, tin tưởng trong nhân dân, góp phần quan trọng phát huy quyền làm chủ, sự chủ động, tích cực của nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần gắn kết, thúc đẩy và tăng hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

     Tuy nhiên, phong trào thi đua “Dân vận khéo” phát triển chưa đồng đều ở các địa phương, đơn vị; một số mô hình chưa thực sự hiệu quả. Vai trò nòng cốt trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở một số địa phương, đơn vị chưa rõ nét; tính tiền phong, gương mẫu của một số cán bộ, đoàn viên, hội viên chưa được phát huy. Việc sơ kết, tổng kết, nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” ở một số địa phương, đơn vị còn hạn chế.

     Để nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

1. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, nhất là tư tưởng “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”; lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025”. Tiếp tục tập trung chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND các cấp nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp; xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 26-11-2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Chỉ đạo tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030; đổi mới hoạt động quản lý điều hành của cơ quan hành chính Nhà nước và chính quyền các cấp theo hướng hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân; cụ thể hóa, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Xây dựng và thực hiện tốt văn hóa công sở, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, nhất là những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, dư luận quan tâm; giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp với ban dân vận cùng cấp thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, tạo điều kiện về nguồn lực để triển khai xây dựng, duy trì hoạt động và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.

3. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo tổ chức đăng ký, xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” và nhân rộng khi mang lại hiệu quả thiết thực; tổ chức đánh giá, công nhận, biểu dương, khen thưởng mô hình, điển hình tiêu biểu.

4. Các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị này và sự chỉ đạo của ngành dọc cấp trên về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang trong thời kỳ mới trong toàn ngành. Cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

5. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng các cấp xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng hoá các hình thức tập hợp nhân dân, hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở. Phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc trong tôn giáo để vận động nhân dân tuân thủ pháp luật, giáo lý, giáo luật, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đồng hành với sự phát triển của đất nước, địa phương. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Trung ương, của tỉnh phát động gắn với thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

6. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo và định hướng nội dung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, báo chí của tỉnh về phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng chuyên trang, chuyên mục, kịp thời tuyên truyền những mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trong toàn tỉnh.

7. Ban Dân vận Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

     Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ./.

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết