BÀI VIẾT KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG (14/10/1930-14/10/2023)

Thứ 3, Ngày 10 / 10 / 2023

MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG, ĐẢNG BỘ KHỐI TỪ ĐẦU NĂM 2023 ĐẾN NAY

Trong quá trình hoạt động cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, coi đó là vấn đề trọng yếu tạo lên sự vững mạnh của Đảng, là một bộ phận chủ yếu hợp thành và có tính chất quyết định thắng lợi trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Ngày 14/10/1930, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất tại Hương Cảng đã quyết định thành lập Bộ Tổ chức kiêm Giao thông (tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương ngày nay). Với ý nghĩa lịch sử đó, ngày 14/10 hằng năm được lấy là ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp. Trong mỗi giai đoạn cách mạng, công tác xây dựng Đảng đều đặt ra cho công tác tổ chức cán bộ những nhiệm vụ cụ thể, các hình thức tổ chức và phương thức hoạt động phù hợp; công tác tổ chức và cán bộ đã tập trung vào việc thực hiện những nhiệm vụ trọng yếu mà Đảng và cách mạng đặt ra. Thông qua hoạt động thực tiễn, trong 93 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tổ chức xây dựng Đảng các cấp luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực, là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy các cấp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần vào những thắng lợi to lớn của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tự hào truyền thống của ngành, từ khi hợp nhất hai Đảng ủy Khối, ngày 01/6/2020 đến nay, tập thể Ban Tổ chức Đảng ủy Khối luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ; phát huy dân chủ, giữ gìn đoàn kết, chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy Khối tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng; bên cạnh đó kịp thời hướng dẫn cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chương trình hành động của Trung ương, của Tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, tập thể và các cán bộ, chuyên viên Ban Tổ chức luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được các cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Phát huy những thành tích đạt được, từ đầu năm 2023 đến nay, Ban Tổ chức  đã chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy Khối tham mưu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Khối; cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng với tinh thần trách nhiệm đã triển khai sâu rộng các nội dung công tác xây dựng tổ chức Đảng phù hợp với tình hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, phát huy cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ giúp việc cấp ủy, thường xuyên kiểm tra giám sát đánh giá rút kinh nghiệm và đạt được những kết quả tích cực. Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 (khóa XIII) về công tác xây dựng Đảng; ban hành Quyết định số 2045-QĐ/ĐUK, ngày 06/3/2023 về “Phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”; đẩy mạnh sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, phát triển 02 tổ chức cơ sở đảng; Hướng dẫn các tổ chức đảng thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”; hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị theo Quy định số 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kịp thời kiện toàn cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ, đảng bộ cơ sở đối với 54 đồng chí tại 22 đơn vị trong Khối; triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, cấp ủy cơ sở và khối, nhiệm kỳ 2020-2025, 2025-2030.


Học viên lớp Bồi dưỡng Đối tượng kết nạp Đảng khóa I-2023 trong buổi trải nghiệm thực tế tại Bảo tàng Nam Định

Công tác phát triển đảng viên mới được đẩy mạnh, toàn khối đã kết nạp được 239 đảng viên mới, mở 03 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đối tượng kết nạp đảng với 305 học viên, 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới với 209 học viên, 02 lớp tập huấn công tác tổ chức xây dựng đảng với 637 học viên và 01 lớp Trung cấp lý luận chính trị với 79 học viên; tổ chức tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2023, đợt 19/5/2023 và đợt 02/9/2023 cho 45 đồng chí; chuyển sinh hoạt Đảng đi đảng bộ khác 683 đồng chí, tiếp nhận về sinh hoạt tại đảng bộ 108 đồng chí, chuyển sinh hoạt trong nội bộ Đảng bộ Khối 33 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kết luận về tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ đối với 668 đồng chí cán bộ, đảng viên đảm bảo theo Quy định số 58-QĐ/TW ngày 05/8/2022 của Bộ Chính trị một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ; triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát đối với 06 tổ chức cơ sở đảng đảng viên; tiến hành khảo sát 74 tổ chức cơ sở đảng về việc nắm tình hình và hướng dẫn nghiệp vụ quản lý hồ sơ tổ chức đảng và đảng viên.

Với yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, thời gian tới đòi hỏi cán bộ, chuyên viên Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, không ngừng rèn luyện phẩm chất chính trị, trung thành với Đảng; luôn tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không để xảy ra suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; không ngừng nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng mềm; làm việc với tinh thần chủ động, tích cực, thận trọng, đảm bảo nguyên tắc; ân cần hướng dẫn, chu đáo phục vụ cơ sở trong làm việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy cơ sở tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, cụ thể hóa các nhiệm vụ công tác bằng những giải pháp thiết thực, quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là với cán bộ giúp việc cấp ủy vững vàng chuyên môn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng, đóng góp tích cực cùng Đảng bộ Khối hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới./.

BAN TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY KHỐI

.:: Các bài viết liên quan

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết