Kết luận Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thứ 2, Ngày 21 / 02 / 2022

Kết luận Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 25-10-2021, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã ban hành Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” (Kết luận số 21-KL/TW). Ngay sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm với những điều khoản hết sức cụ thể, có nhiều điểm mới, mở rộng phạm vi, kết hợp hài hòa giữa xây và chống. Đây thực sự là “luồng gió mới”, thể hiện sự quyết tâm của Đảng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.


Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định (tháng 12-2021).

Ảnh: Xuân Thu

Nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt

Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng. Bài học về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn là bài học kinh nghiệm xuyên suốt của Đảng từ khi thành lập đến nay, nhất là trong công cuộc đổi mới. Trong các kỳ Đại hội Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đó là: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 2-2-1999 Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-1-2012 Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Hàng năm, các cấp ủy đều tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá mặt được, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó xây dựng và ban hành nghị quyết mới với quyết tâm chính trị cao hơn, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, yêu cầu cao hơn đối với cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên và phù hợp với tình hình mới. Đặc biệt, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã nhận diện cụ thể, đầy đủ, sâu sắc hơn những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bước đầu ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xử lý kịp thời, nghiêm minh, khách quan cán bộ, đảng viên vi phạm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng nhận định, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ XII được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả rõ rệt, trên các mặt xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, phòng chống tham nhũng và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đảng ta cũng thẳng thắn nhận diện một số hạn chế như: một bộ phận cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, sa vào chủ nghĩa cá nhân, nói chưa đi đôi với làm, vi phạm kỷ lụật Đảng, pháp luật của Nhà nước. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tự phê bình và phê bình, kiểm tra, giám sát của nhiều tổ chức đảng còn hạn chế. Cơ chế kiểm soát quyền lực, chế tài xử lý vi phạm chưa cụ thể, hiệu quả thực thi thấp. Chưa phát huy đầy đủ sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn. Tham nhũng, lãng phí, tiêu cực còn nghiêm trọng.

Những hạn chế đó đã làm ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng, giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là nguy cơ trực tiếp đe doạ sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Điều này đòi hỏi cần phải tiếp tục công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở cấp độ cao hơn, toàn diện, đồng bộ hơn.

Quyết tâm chính trị lớn

Thẳng thắn nhìn nhận rõ những hạn chế, đặc biệt là những hạn chế sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, thấy rõ những nguy cơ vẫn còn hiện hữu, Kết luận số 21-KL/TW đã nêu quyết tâm chính trị mới: Coi trọng và đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới gắn với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng quyết định sự tồn vong của Đảng và chế độ.

Với mục tiêu đó, Kết luận xác định rõ những điểm mới trong công tác “Xây dựng chỉnh đốn Đảng”. Trong đó Kết luận đã mở rộng phạm vi, không chỉ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh mà còn bao gồm cả xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi, phải chủ động tiến công mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, là bước đột phá mới, cấp độ cao hơn, cường độ và mức độ quyết liệt hơn, thái độ xử lý nghiêm khắc hơn. Kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”. Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, “lợi ích nhóm”, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn của người dân.

Trong Kết luận số 21-KL/TW, Trung ương tiếp tục đề cao công tác rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng, giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân. Đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ, vụ lợi, lợi ích nhóm. Cùng với đó Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm trên cơ sở kế thừa, bổ sung, hoàn thiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Những nội dung mới, nội dung sửa đổi, bổ sung trong Quy định số 37 là những vấn đề cốt lõi quan trọng về rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII…

Bước vào mùa xuân mới với khí thế và niềm tin mới khi công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước được củng cố. Kết luận số 21-KL/TW ra đời cùng với Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các Quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên đã thể hiện quyết tâm chính trị cao nhằm xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin tưởng; đủ uy tín và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc./.

Theo Báo Nam Định

.:: Các bài viết liên quan

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết