Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp trong Khối thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo tinh thần Quy định số 97

Thứ 2, Ngày 15 / 05 / 2023

Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp trong Khối thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo tinh thần Quy định số 97-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa IX)

Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hiện có 152 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, trong đó có 17 tổ chức cơ sở đảng trong đơn vị sự nghiệp (trường học, bệnh viện,...) với tổng số 1.616 đảng viên.

Trong những năm qua, việc quán triệt, triển khai xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho cấp uỷ, tổ chức cơ sở đảng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác của đơn vị; hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng đảng bộ, chi bộ và đơn vị vững mạnh và đã đạt được những kết quả quan trọng:

 

Về thực hiện chức năng của đảng bộ, chi bộ cơ sở

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo cùng cơ quan, đơn vị có những đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương. Quy định số 97- QĐ/TW, ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp” căn cứ quan trọng để các đảng bộ, chi bộ lãnh đạo hoạt động của đơn vị mình. Cấp ủy, tổ chức đảng trong các đơn vi sự nghiệp trong Khối đã phát huy tốt vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác của cơ quan, đơn vị, nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn của các nhà trường, chất lượng khám chữa bệnh, cung ứng dịch vụ giáo dục, y tế từng bước đáp ứng yêu cầu của nhân dân địa phương và khu vực; hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ trong điều kiện đổi mới mô hình tổ chức luôn được Đảng bộ Khối quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh bán sát tình hình thực tế gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn từng cơ quan. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết số 02 – NQ/ĐUK ngày 26/4/2021 về Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, trong đó đề ra các giải pháp cụ thể nhằm phát huy vai trò, năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, trong đó thực hiện nghiêm chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; đổi mới phương pháp tuyên truyền, vận động và công tác tưu tưởng chính trị nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và người lao động trong các cơ quan, đơn vị; Cấp ủy, tổ chức đảng luôn phát huy quyền làm chủ của người lao động, chỉ đạo, hướng dẫn đảng viên và quần chúng trong đơn vị thực hiện nghiêm túc pháp lệnh dân chủ ở cơ sở. Người lao động được quyền tham gia vào mọi hoạt động của đơn vị. Lãnh đạo đơn vị luôn tạo điều kiện cho người lao động tham gia vào tất cả các khâu của quá trình ra quyết định liên quan tới sự phát triển của đơn vị, đến quyền lợi vật chất và tinh thần của người lao động.

 

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được giao

Với chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Trung ương, bộ, ngành, cấp uỷ các cơ sở đảng khối các đơn vị sự nghiệp đã phối hợp với thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo động viên cán bộ, đảng viên, người lao động, học sinh sinh viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng hoặc tham gia xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các cơ quan; tạo sự chuyển biến rõ nét trên tất cả các mặt, đóng góp quan trọng vào kết quả, thành tích chung của tỉnh về xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh. Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả chủ trương, kế hoạch mở lớp hng năm, công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đi thực tế, công tác tham mưu cho Ban Giám hiệu, Ban giám đốc, công tác thông tin tư liệu, quản lý học viên, xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học...

Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và người lao động. Nâng cao nhận thức về lịch sử dân tộc, truyền thống cách mạng của Đảng; làm tốt công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cấp ủy Đảng trong các trường học, bệnh viện thuộc Khối đã từng bước nâng cao chất lượng triển khai, quán triệt, nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với trình độ nhận thức của cán bộ, đảng viên và đặc điểm của từng đảng bộ, chi bộ cơ sở. Việc tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng được đổi mới theo hướng tập trung nghiên cứu những nội dung cơ bản, những vấn đề mới, những vấn đề đặt ra từ thực tiễn; chú trọng việc xây dựng chương trình hành động, đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cụ thể, thiết thực gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, bệnh viện, các phòng, khoa chuyên môn; đề cao tính chủ động của cấp uỷ các cấp, vai trò lãnh đạo chỉ đạo của đồng chí bí thư cấp ủy trong việc nghiên cứu và truyền đạt nghị quyết. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên, người lao động, sinh viên tham gia học tập hằng năm đạt từ 92-94%.

Cấp uỷ các cấp đã triển khai xây dựng, ban hành và duy trì thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của tập thể cấp ủy và vai trò trách nhiệm cá nhân, đề cao trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy; xây dựng, triển khai các giải pháp cụ thể để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị sự nghiệp. Đảng ủy Khối chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện nghiêm túc công tác quy hoạch cấp ủy, rà soát bổ sung quy hoạch, đưa những người không đủ điều kiện ra ngoài quy hoạch; giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm cán bộ cấp ủy đảm bảo về phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; việc nhận xét và đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thẩm định kết luận tiêu chuẩn chính trị khi cần thiết đối với nhân sự tham gia ứng cử, kiện toàn các chức danh cấp ủy cơ sở.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng  quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng chương trình công tác dân vận; chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Các cấp ủy trong Khối đơn vị sự nghiệp đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên, người lao động, trong học sinh, snh viên; giải quyết kịp thời, hiệu quả những bức xúc, nổi cộm phát sinh, giữ vững sự ổn định trong cơ quan, trường học; thường xuyên chỉ đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh trong đơn vị tuyên truyền về thực hiện pháp luật, chế độ chính sách liên quan đến cán bộ công nhân viên, người lao động; phát huy tốt vai trò đại diện, quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ, hội viên, đoàn viên, công nhân viên và người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong cơ quan, trường học; thực hiện tốt việc giới thiệu đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở theo tinh thần Quy định số 76-CT/TW và Quy định số 213-CT/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Đảng uỷ Khối đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, chỉ đạo và ban hành nhiều văn bản hướng dẫn cấp ủy các đơn vị về công tác xây dựng tổ chức đảng. Các tổ chức đảng trong các đơn vị sự nghiệp đã triển khai, thực hiện tốt sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối như: Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; thực hiện có nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng kế hoạch, biện pháp phù hợp để phát triển và quản lý đội ngũ đảng viên trong đơn vị, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển đảng viên trong học sinh sinh viên các trường đại học, chuyên nghiệp.

 

Về mối quan hệ của đảng bộ, chi bộ

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các cấp ủy cơ sở luôn bán sát chức năng, nhiệm vụ của mình, thống nhất với thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện các nghị quyết của cấp ủy các cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho thủ trưởng đơn vị thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; ngay từ đầu các nhiệm kỳ đều xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa cấp ủy đảng với ban lãnh đạo cơ quan, nhà trường; thực hiện nghiêm chủ trương người đứng đầu cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị theo đúng tinh thần Nghị quyết số 02 - NQ/ĐUK ngày 26/4/2021của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch Hội đồng trường, hiệu trưởng luôn bảo đảm và tạo điều kiện để đảng bộ, chi bộ thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Định kỳ và đột xuất, thủ trưởng đơn vị báo cáo với cấp uỷ về tình hình thực hiện các mặt công tác và những chủ trương, nhiệm vụ sắp tới của đơn vị; đảng bộ, chi bộ thảo luận, ra nghị quyết về những vấn đề lớn, quan trọng và lãnh đạo đảng viên, quần chúng trong đơn vị thực hiện. Người đứng đầu cấp ủy và đơn vị luôn chịu trách nhiệm về những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo cấp uỷ, tổ chức đảng cơ sở chỉ đạo các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Công đoàn của đơn vị giữ mối liên hệ công tác với các đoàn thể chính quyền địa phương, nhất là việc phối hợp nắm bắt tình hình hoạt động của từng đoàn thể, nắm băt tình hình diễn biến tư tưởng, dưu luận xã hội trong nhân dân từ đó tham mưu cho cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo định hướng dư luận kịp thời, giải quyết những vấn đề nổi cộm, phát sinh ngay từ cơ sở.

Mối quan hệ đối với cấp ủy, chính quyền địa phương: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo cấp uỷ, tổ chức đảng cơ sở các đơn vị sự nghiệp của Khối thường xuyên giữ mối quan hệ mật thiết với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn nơi có trụ sở đơn vị đóng; ký kết quy chế phối hợp công tác với cấp ủy, chính quyền địa phương. Thường xuyên liên hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương để nắm bắt việc nêu gương của đảng viên, việc chấp hành pháp luật và thực hiện nghĩa vụ, quy định của đảng viên và gia đình đảng viên ở nơi cư trú để làm cơ sở đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên. Hằng năm, cấp ủy các đơn vị sự nghiệp đều giới thiệu đảng viên về sinh hoạt với cấp ủy, chi bộ nơi cư trú theo Quy định số 76-QĐ/TW và Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Nhìn chung, hầu hết các đảng viên đều thực hiện nghiêm túc, được cấp ủy địa phương đánh giá tốt.

 

Nhờ lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy Khối trong những năm qua, các tổ chức Đảng trong các đơn vị sự nghiệp thuộc khối và sự nỗ lực của các cấp ủy đảng và từng cán bộ, đảng viên, các tổ chức cơ sở đảng trong các đơn vị sự nghiệp đã phát huy tốt vai trò là hạt nhân chính trị của đơn vị. Cấp ủy, tổ chức đảng trong đơn vị sự nghiệp thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chức năng nhiệm vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiêm vụ chính trị của đơn vị; các nhiệm vụ chính trị của đơn vị đều được cấp ủy thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng và ban hành bằng các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; thường xuyên sơ kết, tổng kết hoạt động để bổ sung, điều chỉnh ban hành chỉ thị, nghị quyết mới cho phù hợp với tình hình hoạt động của đơn vị cũng như đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng giai đoạn phát triển. Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trong đơn vị sự nghiệp luôn có sự thống nhất với thủ trưởng đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chung của đơn vị và giữ mối quan hệ mật thiết với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng trụ sở và cấp ủy đảng nơi đảng viên, cán bộ của đơn vị cư trú để nắm bắt tình hình, đảm bảo tốt công tác quản lý đảng viên./.

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết