Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng.

Thứ 6, Ngày 07 / 01 / 2022

Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng.

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đồng thời là năm đầu hoạt động theo mô hình hợp nhất Đảng ủy Khối, Ban Tổ chức chủ trì phối hợp với các ban chuyên trách đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Khối và đạt được những kết quả tích cực.

  

Những hoạt động trọng tâm:

 

 - Ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 26/4/2021 và Hướng dẫn số 08-HD/ĐUK, ngày 24/8/2021 về thực hiện một số nội dung Nghị quyết số 02- NQ/ĐUK ngày 26/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Triển khai thực hiện các nghị quyết với tinh thần quyết tâm, kiên trì, nhất là nội dung kiện toàn chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Khối có 7 tổ chức cơ sở Đảng cần thực hiện ngay nội dung này đến nay cả 07 đơn vị đã thực hiện và hoàn thành.

- Ban hành Quy định về bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử, nội dung cụ thể sát với từng đối tượng làm cơ sở để các tổ chức đảng tổ chức thực hiện hiệu quả.  

- Ký kết, thực hiện các Quy chế phối hợp: với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về Đẩy mạnh phát triển tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp tỉnh; với Liên đoàn lao động tỉnh về Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và Công đoàn cấp trên đối với hoạt động công đoàn trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối; với Công an tỉnh về Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua đó, công tác phát triển tổ chức cơ sở đảng bước đầu đã đạt kết quả (thành lập mới 01 tổ chức cơ sở Đảng trong Khu công nghiệp Bảo Minh); công tác thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên đi vào nền nếp; công tác lãnh đạo các tổ chức Công đoàn cơ sở bước đầu chuyển biến tích cực.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh trên các lĩnh vực công tác, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế; rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đề ra nhiệm vụ giải pháp thực hiện sát với tình hình thực tiễn của Khối trong thời gian tiếp theo.

 

Những hoạt động thường xuyên trong năm:

              a- Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ:

Ban hành các quyết định hợp nhất, chia tách, thành lập, chuyển đổi quy mô và chỉ định cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng để các cơ sở hoạt động có hiệu quả. Theo đó hợp nhất 02 chi bộ thành đảng bộ, chia tác 1 đảng bộ thành 2 đảng bộ, thành lập mới 2 chi bộ, chuyển đổi 1 đảng bộ thành chi bộ.

Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Đảng ủy Khối tiến hành làm việc với 15 cấp ủy chi bộ khó khăn trong hoạt động công tác xây dựng đảng nhằm sắp xếp, củng cố, nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, lãnh đạo đoàn thể.

Kịp thời kiện toàn bổ sung cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó thực hiện quyết liệt việc bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Khối (Kiện toàn bổ sung cấp ủy cơ sở cho 23 tổ chức cơ sở Đảng, với 15 Bí thư, 8 Phó Bí thư, 15 cấp ủy viên). Kiện toàn bổ sung 06 Ủy viên BCH Đoàn Khối và chức danh Phó Bí thư Đoàn Khối, nhiệm kỳ 2017-2022; kiện toàn bổ sung 03 Ủy viên BCH Hội Cựu chiến binh Khối và 01 chức danh Phó Chủ tịch, 01 Ủy viên BTV Hội.

b- Công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên:

Chỉ đạo cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; trong sinh hoạt đảm bảo được nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ tự phê bình và phê bình. Giáo dục, động viên đội ngũ cán bộ đảng viên nêu cao vai trò trách nhiệm, gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đẩy mạnh công tác kết nạp đảng và chuyển đảng chính thức: Kết nạp 303 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; công nhận 296 đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức. Chỉ đạo việc tiếp nhận, giới thiệu sinh hoạt cho đảng viên chuyển đến và chuyển đi đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Trong năm, số đảng viên chuyển sinh hoạt đảng đi đảng bộ khác là 324 đồng chí, tiếp nhận về sinh hoạt tại đảng bộ là 127 đồng chí; chuyển sinh hoạt trong nội bộ Đảng bộ Khối là 139 đồng chí, tiếp nhận bàn giao 07 hồ sơ đảng viên từ trần theo quy định.

Tổ chức trang trọng Lễ trao tặng huy hiệu 30, 40, 50 năm tuổi đảng cho 54 đồng chí tại Đảng ủy Khối. Chỉ đạo hoàn thành việc kiểm tra đóng dấu kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư cho các tổ chức cơ sở Đảng trong Khối; lập danh sách cấp thẻ mới cho 366 đảng viên, đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng cho 182 đảng viên, thẻ mất cho 147 đảng viên.

Công tác hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021 cho các TCCS trong toàn Khối đảm bảo theo quy định số 1295-QĐ/TU, ngày 25/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phù hợp tình hình thưc tế của Đảng bộ Khối.

c- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện bài bản, đúng quy định, đã thẩm định và kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ cho công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ đối với 119 đồng chí cán bộ, đảng viên tại 27 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước. Ký kết thực hiện quy chế phối hợp với Công an tỉnh về đẩy mạnh thực hiện công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Khối. Tham gia đoàn công tác của tỉnh thẩm tra tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ tham gia ứng cử Đại biểu quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong năm chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ.

d- Công tác đào tạo và thực hiện chính sách cán bộ

Quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; phối hợp với Trường Chính trị Trường Chinh mở 01 lớp Trung cấp lý luận chính trị với 80 học viên.  Rà soát, đăng ký cán bộ , công chức tham gia dự thi nâng ngạch chuyên viên chính và các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lớp cao cấp lý luận chính trị do tỉnh tổ chức năm 2021; đăng ký nhu cầu đào tạo lớp trung cấp lý luận chính trị năm 2022. Việc đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định.

Căn cứ Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; trong năm 2022 Ban Tổ chức tiếp tục chủ trì phối hợp với các ban chuyên trách tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng với các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Tổ chức thực hiện các quy chế phối hợp nhằm củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, Đoàn thể chính trị - xã hội trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

2. Đẩy mạnh thực hiện công tác phát triển đảng viên, đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch đại hội Đảng bộ Khối đề ra. Tổ chức Chương trình tọa đàm “Phát triển đảng viên trong sinh viên”.

3- Tổ chức 03 lớp về Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng Đảng; tổ chức 03 lớp về Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới. Đăng ký cho cán bộ cơ sở tham gia học lớp cáo cấp lý luận chính trị do Tỉnh tổ chức năm 2022. Tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng.

4- Triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

5- Kịp thời tổ chức kiện toàn các cấp ủy cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

6- Thực hiện nghiêm túc công tác thẩm định, đánh giá, kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ.

7- Làm tốt công tác quản lý đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên.

8- Tổ chức kiểm tra giám sát chuyên đề đối với các tổ chức cơ sở đảng; Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên năm 2022; thực hiện nền nếp tự phê bình và phê bình, đánh giá cán bộ, đảng viên, Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

9- Tiếp tục đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh COVID – 19; thực hiện tốt công tác tham mưu, công tác nghiệp vụ, thông tin, báo cáo thống kê tổng hợp của Ban Tổ chức./.

 
Đỗ Thị Lành Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối.

.:: Các bài viết liên quan

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết