Hướng tới Đại hội Công đoàn Ngành giáo dục tỉnh Nam Định lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Thứ 6, Ngày 10 / 02 / 2023

Hướng tới Đại hội Công đoàn Ngành giáo dục tỉnh Nam Định lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Thực hiện Kế hoạch số 128/KH-LĐLĐ ngày 20/6/2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định về tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Nam Định lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023-2028, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định ban hành kế hoạch số 597/CĐGD ngày 20/9/2022 về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 với mục đích yêu cầu:

1. Đại hội công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và của tổ chức công đoàn, theo phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

2. Đại hội công đoàn các cấp có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới; quán triệt, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, các nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ đảng cùng cấp vào nghị quyết đại hội công đoàn các cấp.

3. Đại hội công đoàn kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể ban thường vụ, ban chấp hành công đoàn các cấp nhiệm kỳ qua và bầu vào ban chấp hành công đoàn khóa mới những cán bộ tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực, uy tín , đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra.

4. Đại hội công đoàn các cấp phải tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả, coi trọng chất lượng, tiết kiệm về thời gian và kinh phí, đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Trong tháng 01 năm 2023, Công đoàn Giáo dục tỉnh đã chỉ đạo công đoàn cơ sở  THPT Nguyễn Khuyến tổ chức thành công Đại hội điểm để các công đoàn cơ sở  trong toàn tỉnh tham dự, rút kinh nghiệm và tổ chức Đại hội tại đơn vị theo đúng tiến độ, Dự kiến các công đoàn cơ sở  sẽ tổ chức Đại hội xong trước ngày 31 tháng 3 năm 2023.

Cũng theo kế hoạch Công đoàn Giáo dục tỉnh đã ra Quyết định số 610/CĐGD ngày 09/11/2022 thành lập các tiểu ban chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo lần thứ XIII nhiệm kỳ 2023 – 2028; tiến hành các bước đầu tiên của quy trình nhân sự để báo cáo Liên đoàn Lao động tỉnh.

Trong thời gian tới Công đoàn Giáo dục tỉnh sẽ nghiêm túc thực hiện kế hoạch số 597/CĐGD ngày 20/9/2022 về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ đạo sát sao việc tổ chức đại hội công đoàn cơ sở, tiếp tục các bước của quy trình nhân sự, chuẩn bị đầy đủ các văn kiện của Đại hội để trình lãnh đạo liên đoàn tỉnh phê duyệt.

Với tinh thần đoàn kết sáng tạo, ý thức nghiêm túc của toàn thể cán bộ đoàn viên trong ngành giáo dục, Đại hội Công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam định nhiệm kỳ 2023 – 2028 sẽ thành công tốt đẹp.

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết