Đảng bộ công ty Điện lực Nam Định Tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập quán triệt,tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thứ 2, Ngày 08 / 08 / 2022

Đảng bộ công ty Điện lực Nam Định Tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thực hiện Kế hoạch số 28 KH/ĐUK ngày 18/7/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết theo hình thức truyền hình trực tuyến từ Trung ương đến điểm cầu của Tỉnh, của Khối tới điểm cầu Hội trường Công ty và điểm cầu các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Công ty, với số lượng 511 đảng viên tham gia học tập tại 12 điểm cầu trực tuyến, vào ngày 21-22/7/2022.

Điểm cầu truyền hình tại (P.307) Công ty Điện lực Nam Định

Việc tổ chức hội nghị quán triệt, học tập và tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, thực chất và hiệu quả. Các chi ủy chi bộ và Bí thư các chi bộ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Toàn thể 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công ty đã tham dự hội nghị đầy đủ, đúng quy định với thái độ học tập nghiêm túc và đã tiếp thu, nắm bắt kịp thời những nội dung cơ bản, cốt lõi trong các văn kiện của Nghị quyết.

  

Điểm cầu truyền hình tại Điện lực TP Nam Định

 

Sau Hội nghị Chi ủy các chi bộ chủ trì xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của từng đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển của Công ty, của ngành điện trong tình hình mới.

          Một số hình ảnh các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Công ty:

  Điểm cầu truyền hình tại Điện lực Ý Yên

 

 Điểm cầu truyền hình tại Điện lực Vụ Bản


  Điểm cầu tại Điện lực Nam Trực

 


Điểm cầu tại Điện lực Trực Ninh


Điểm cầu truyền hình tại Điện lực Nghĩa Hưng


  Điểm cầu truyền hình tại Điện lực Xuân Trường
 


Điểm cầu truyền hình tại Điện lực Hải Hậu


  Điểm cầu truyền hình tại Điện lực Giao Thủy

 

Điểm cầu truyền hình tại Đội QLVH LĐCT Nam Định

ĐẢNG BỘ CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM ĐỊNH

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết