Tập trung đưa Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) vào cuộc sống

Thứ 5, Ngày 14 / 10 / 2021

Tập trung đưa Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) vào cuộc sống là nội dung quan trọng được đưa ra tại Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng do Tỉnh ủy Nam Định tổ chức trong 2 ngày 29 - 30/6.

 

Toàn cảnh Hội nghị. 

Theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, tỉnh Nam Định đang khẩn trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành theo vị trí việc làm, khung năng lực đảm bảo đúng người, đúng việc, giảm số lượng, nâng cao chất lượng cán bộ. 

Tỉnh thực hiện nghiêm quy định, quy trình về công tác cán bộ, đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tuân thủ chặt chẽ quy định trong tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức, đình chỉ chức vụ đối với cán bộ. 
 
Cùng với đó, đảm bảo cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ; thu hút, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện nhằm tạo nguồn cán bộ từ sinh viên các trường đại học, cán bộ khoa học trẻ có triển vọng, đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lớp cán bộ kế cận.

Tỉnh cũng kiểm soát chặt chẽ, kịp thời thay thế những cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, sai phạm, không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, đến tuổi nghỉ chế độ, nhất là không lấy việc bố trí chức vụ, nâng ngạch để thực hiện chế độ, chính sách cán bộ... 

Bên cạnh đó, tỉnh Nam Định quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo đột phá trong phát triển kinh tế của tỉnh; quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách, xem đây là nhiệm vụ đột phá để tạo nguồn lực cho cải cách chính sách tiền lương. Hằng năm, tỉnh đã dành khoảng 50% tăng thu dự toán và 70% tăng thu ngân sách địa phương cho cải cách chính sách tiền lương. 

Các đơn vị sự nghiệp công lập đã tự chủ tài chính phải đảm bảo nguồn để thực hiện cải cách chính sách tiền lương và bảo đảm một phần chi thường xuyên sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ, tiết kiệm 10% chi thường xuyên nguồn ngân sách tăng thêm và sắp xếp từ nguồn ngân sách Nhà nước được giao để đảm bảo nguồn thực hiện cải cách chính sách tiền lương... 

Về chính sách bảo hiểm xã hội, tỉnh Nam Định đặt mục tiêu phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Tỉnh phấn đấu đến năm 2021, có khoảng 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, phấn đấu tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%, chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn đạt trên 80%... 

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh, các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) có ý nghĩa quan trọng, mang tính chiến lược, có tác động trực tiếp đến đời sống chính trị, kinh tế của đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. 

Do đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị phải gắn việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 với thực hiện Nghị quyết về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 
 
Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền về cách làm mới, kinh nghiệm hay trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, từ đó áp dụng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ.

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết