Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên

Thứ 6, Ngày 29 / 10 / 2021

Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên

Nhận thức rõ công tác lý luận chính trị có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, các cấp ủy Đảng trong tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, góp phần nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên. 
Các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức.

Ngay sau thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng, gắn với sinh hoạt chính trị tư tưởng nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, công tác tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền nghị quyết của Đảng được đổi mới theo hướng tăng cường hội nghị trực tuyến đến cơ sở, nhưng vẫn đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu với Ban TVTU tổ chức thành công việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại điểm cầu trên địa bàn tỉnh; Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII), triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Sau khi tiếp thu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc, các hội nghị cán bộ chủ chốt do Tỉnh ủy, các Huyện ủy, Thành ủy tổ chức, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiến hành xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, quán triệt; đồng thời tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và kế hoạch thực hiện của cấp ủy trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt cao (cấp tỉnh đạt 98%; cấp huyện đạt 90%-95%; cấp cơ sở đạt 80%-90%). Ủy ban MTTQ và các đoàn thể các cấp trong tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng đến đoàn viên, hội viên và nhân dân. Qua đó, đã giúp đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng các quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng để đồng thuận thực hiện. Cùng với học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được các cấp, các ngành trong tỉnh tích cực triển khai, ngày càng đi vào chiều sâu và trở thành công việc thường xuyên ở mỗi cơ quan, đơn vị. Nhiều địa phương, đơn vị có cách làm sáng tạo, hiệu quả và thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn ở cơ sở. Qua sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW từ tỉnh đến cơ sở, toàn tỉnh đã có 611 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp khen thưởng. Kết quả trên đã góp phần lan tỏa, cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh phát huy tinh thần yêu nước, thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và tiếp tục nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Trong công tác nghiên cứu lý luận chính trị, hệ thống Tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy các cấp quan tâm đến công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử Đảng bộ địa phương và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 9-10-2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; Chỉ thị 23-CT/TW ngày 9-2-2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 8-2-2018 của Ban Bí thư về “Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận”. Đặc biệt, công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo Nghị quyết số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, được các cấp ủy Đảng, chính quyền tích cực, chủ động triển khai thực hiện. Chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét; nhất là việc ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin xấu độc trên mạng xã hội, mạng internet. Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh đã được thành lập; tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội cho hơn 300 cán bộ là các thành viên Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh và các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, cán bộ Ban Tuyên giáo các cấp, tuyên huấn MTTQ và các đoàn thể, quản trị viên các trang, nhóm Facebook đấu tranh phản bác ở các địa phương, đơn vị. Các Fanpage Đất Thiên Trường, Nhóm Facebook Nam Định trong tôi được thành lập thường xuyên đăng tải các bài viết tuyên truyền, đấu tranh với các thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội. Hiện nay, bình quân mỗi tháng Fanpage Đất Thiên Trường và Nhóm Facebook Nam Định trong tôi đăng tải hơn 200 tin, bài, video clip tuyên truyền nâng cao nhận thức công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, Ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc tỉnh mở nhiều loại hình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đoàn viên, hội viên ở cơ sở. Từ đầu năm 2021 đến nay, trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát diễn biến phức tạp, nhưng các cơ quan, đơn vị vẫn duy trì việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Toàn tỉnh đã mở 54 lớp với 3.727 lượt học viên; trong đó có 21 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng với 1.379 quần chúng ưu tú; 11 lớp bồi dưỡng 647 đảng viên mới; 6 lớp trung cấp chính trị với 404 học viên; 1 lớp sơ cấp lý luận với 61 học viên; 3 lớp bồi dưỡng công tác đoàn thể với 363 học viên; 12 lớp các chương trình chuyên đề với 873 học viên. Ngoài nhiệm vụ mở lớp theo quy định, Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thành ủy còn phối hợp với Trường Chính trị Trường Chinh mở và duy trì các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho cán bộ, đảng viên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ sở.

Những giải pháp tích cực trong công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên đã góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh; là động lực mạnh mẽ triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

Theo Báo Nam Định

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết