Nhìn lại một năm công tác Tuyên giáo của Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Thứ 2, Ngày 10 / 01 / 2022

Nhìn lại một năm công tác Tuyên giáo của Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

 

Năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân; nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối, tình hình chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ luôn ổn định, các lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng đạt được những kết quả quan trọng, trong đó có công tác Tuyên giáo.

 

Từ đầu năm 2021, thực hiện Chương trình hành động của Đảng ủy Khối được thông qua ngày 07/8/2020 tại Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định lần thứ I, các tổ soạn thảo đã tích cực bắt tay nghiên cứu, khảo sát để chuẩn bị xây dựng các bản dự thảo nghị quyết chuyên đề. Đến quý II/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành 03 nghị quyết chuyên đề toàn khóa, trong đó nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, ngày 26/4/2021 về tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình mới” và nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 28/5/2021 v“đẩy mạnh xây dựng văn hóa cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tình hình mới” đã thể hiện sự quan tâm và đề cao vai trò công tác Tuyên giáo trong các lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ; các cấp ủy cơ sở lựa chọn những nội dung phù hợp với tình hình cụ thể của đơn vị mình để cụ thể hóa thành chương trình hành động thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Có thể nói đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng được đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối đồng tình hưởng ứng tham gia.

           Trong công tác tuyên truyền, cùng với việc tổ chức học tập quán triệt và thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy Khối; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các Nghị quyết chuyên đề của tỉnh, các Kết luận, Quy định, Chỉ thị, Hướng dẫn, thông báo kết quả các kỳ họp của Trung ương thông qua các kênh tuyên truyền đã được kịp thời phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và người lao động.

Việc tuyên truyền các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm trong năm đã được thực hiện bằng các hình thức thiết thực, phù hợp. Đặc biệt là việc tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng lần thứ XIII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã lan tỏa không khí vui tươi, phấn khởi trong đảng bộ.

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đội ngũ báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội (DLXH) cũng được quan tâm kiện toàn, bồi dưỡng. Các đồng chí báo cáo viên, cộng tác viên DLXH được cung cấp, giới thiệu thông tin về tỉnh hình kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh; kết quả các kỳ họp của Trung ương, một số chính sách của Đảng, Nhà nước trên các ngành, lĩnh vực,… tại Hội nghị hàng quý. Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi, qua đó chọn 01 đồng chí dự Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh và đã đạt giải Nhì; tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền miệng cho cấp ủy cơ sở.

 

Hội nghị Báo cáo viên quí IV năm 2021

          Công tác nắm tình hình DLXH cũng có những thay đổi tích cực, qua các kênh thông tin khác nhau; qua việc báo cáo, phản ánh kịp thời của đội ngũ cộng tác viên DLXH, các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động trước những tác động của tình hình dịch bệnh, việc thay đổi tổ chức, nhân sự ở một số đơn vị và đời sống hàng ngày của nhân dân,...

 Về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các tin bài từ Fanpage “Đảng là ngôi sao sáng”, “Đất Thiên trường” và nhóm “Nam Định trong tôi” đã được tích cực chia sẻ, lan tỏa, “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, tổ chức đấu tranh ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc. Những hoạt động đó góp phần định hướng thông tin, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động.

 Trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các cấp ủy từ Khối đến cơ sở đã tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị. Trên cơ sở tổng hợp kết quả đề nghị của các đơn vị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xét chọn tập thể, cá nhân trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng cho 02 tập thể và 01 cá nhân trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau khi Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị được ban hành, việc học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện. Cấp ủy các TCCS Đảng và đoàn thể thuộc khối đã tích cực tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện chuyên đề năm 2021 và các năm tiếp theo trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể theo hướng đổi mới hình thức học tập, linh hoạt, sáng tạo phù hợp với từng ngành, từng đối tượng, nhằm phát huy hiệu quả việc học tập vào thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Qua đó, cổ vũ mạnh mẽ các phong trào thi đua học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên, CCVC, sinh viên và người lao động về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ tham nhũng, tiêu cực.

Công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng được quan tâm chăm lo, đạt được nhiều kết quả. Trong năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối mở 03 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới với 294 đồng chí đảng viên dự bị; mở 05 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng cho 459 quần chúng ưu tú. Công tác chuẩn bị bài giảng, cập nhật những quan điểm mới tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, công tác quản lý lớp học chặt chẽ, nghiêm túc; đặc biệt là việc tuyên truyền, giáo dục, lịch sử Đảng bộ tỉnh Nam Định và Đảng bộ 02 khối được biên soạn đưa nội dung vào giảng dạy các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và lớp đảng viên mới.

  

 Khai giảng lớp Đảng viên mới, tháng 10-2021 
   

Bên cạnh đó, để phục vụ cho công tác quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại một số hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc biên soạn các tài liệu có liên quan; cung cấp thông tin nội bộ kịp thời nhằm giúp các cấp ủy cơ sở có những đề cương, tài liệu phục vụ cho sinh hoạt định kỳ tại đơn vị. Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp, công tác quán triệt các nghị quyết, công tác tuyên truyền và việc giáo dục lý luận chính trị cho các lớp bồi dưỡng đã có những chuyển biến tích cực, linh hoạt ứng dụng các biện pháp trực tiếp, trực tuyến tới cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú. Từ quý IV/2021, Trang Thông tin điện tử của Đảng bộ Khối được khai trương, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của Đảng ủy Khối được đăng tải cùng với các tin bài thông tin tuyên truyền, đã góp phần tích cực thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số.

           Năm 2022, công tác Tuyên giáo ở Đảng bộ Khối cần xác định một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

 

          Chủ động làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện các nghị quyết Đại hội từ tỉnh đến các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Đại hội lần thứ XIII của Đảng; kế hoạch tuyên truyền về các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn năm 2022.

 Đổi mới, cải tiến việc tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết phù hợp với tình hình của dịch Covid-19. Bồi dưỡng đảng viên mới, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để tạo nguồn phát triển đảng viên. Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ Báo cáo viên, cộng tác viên DLXH để nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, năng lực nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp; kỹ năng thuyết trình, nắm bắt, phản ánh DLXH nhằm đáp ứng với nhiệm vụ mới.

 Các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các quy định về nêu gương.

Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát các chuyên đề thuộc lĩnh vực công tác Tuyên giáo theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng ủy Khối.

 Chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và người lao động, những vấn đề nhạy cảm, để kịp thời định hướng công tác tư tưởng và phối hợp với các đơn vị làm tốt công tác tư tưởng. Tích cực, chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, sắc bén đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn chống phá đối với sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước hiện nay.

*

*     *

Chúng ta đang trong những ngày đầu của năm 2022, cả dân tộc sắp đón mừng Xuân mới Nhâm Dần, phát huy những kết quả đã đạt được trong năm qua, bằng sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Khối, hy vọng trong năm mới, công tác Tuyên giáo sẽ đạt được những kết quả mới, góp phần vào những thành công trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Khối./.

 

Ban Tuyên giáo ĐUK – tháng 01/2022

 

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết