Nam Định: Nỗ lực làm theo Bác tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị

Thứ 5, Ngày 14 / 10 / 2021

Ở Nam Định, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) trong hơn 2 năm qua đã được các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh triển khai bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo; trong đó, chú trọng việc học và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị.

 
Cán bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Nam Định nâng cao tinh thần trách nhiệm và nghiệp vụ bảo quản hồ sơ lưu trữ

 

Thiết thực học và làm theo Bác, việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng, cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự suy thoái”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị 05 của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trong tỉnh đạt kết quả tốt. Đã có 195 bản kế hoạch tu dưỡng của lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố và các sở, ban, ngành gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Tại một số đơn vị trong sinh hoạt Đảng định kỳ hàng tháng, cán bộ, đảng viên đã báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tu dưỡng trước chi bộ để mọi người đóng góp ý kiến; sau đó đảng viên tiếp thu ý kiến, kịp thời phát huy những ưu điểm, đồng thời khắc phục hạn chế. Các ban Xây dựng Đảng và cơ quan Tỉnh ủy đã gắn thực hiện nội dung học và làm theo Bác với “Xây dựng chỉnh đốn Đảng”, “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Đổi mới nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo”, “Dân vận khéo”, “Đồng thuận, sáng tạo giỏi, về đích sớm”, “Lao động giỏi, sáng tạo, hiệu quả, chất lượng, xây dựng cơ quan, Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện”... góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại từng đơn vị. 

Việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc tập trung giải quyết vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, đơn vị đã được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo; nhiều cơ quan, đơn vị có kịp thời đề ra biện pháp cụ thể nhằm khắc phục những mặt hạn chế. Việc thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND về“Việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp của tỉnh Nam Định” của UBND tỉnh được quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Một số cơ quan, đơn vị kịp thời rà soát, bổ sung đưa vào quy chế, quy trình làm việc; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Trong đó, tập trung ở những bộ phận trực tiếp làm việc, tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp, thực hiện giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; công tác giải phóng mặt bằng; quản lý đất đai, quản lý đô thị; bảo vệ môi trường; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện chế độ chính sách, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài; một số vụ án tham nhũng, vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm… Việc thực hiện Chỉ thị số 11 gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, việc bổ sung và xây dựng chuẩn mực đạo đức tại mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị được chuẩn hóa ngày càng thiết thực, theo hướng bám sát điều kiện thực tế, nhiệm vụ và phù hợp với từng vị trí công tác, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhiều cơ quan, địa phương, đơn vị đã hoàn thành các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện”. Ở một số đơn vị, chuẩn mực đạo đức được treo trang trọng ở phòng họp, những nơi thuận tiện để cán bộ, đảng viên, người dân đến liên hệ làm việc dễ quan sát, thực hiện quyền giám sát của mình đối với cán bộ công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ được giao, góp phần khắc phục tình trạng nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể, tại Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, nhiều cơ quan, đơn vị đã gắn tiêu chí, chuẩn mực đạo đức theo tấm gương của Bác với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp như ngành Y tế, Giáo dục, Thuế, Thông tin - Truyền thông… Trong đó, phát huy vai trò nêu gương theo chuẩn mực đạo đức của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết, lắng nghe ý kiến của quần chúng... tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 được xác định là chuyên đề trọng tâm trong chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp uỷ các cấp. Năm 2016, 2017, đã tổ chức kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX gắn với thực hiện Chỉ thị 05. Các cấp ủy đã tiến hành kiểm tra đối với 1.023 tổ chức đảng, 613 đảng viên, giám sát chuyên đề đối với 1.082 tổ chức đảng và 366 đảng viên. Năm 2018, tiến hành kiểm tra, giám sát 4 chuyên đề kiểm tra, 3 chuyên đề giám sát, với nội dung là công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” và các Quy định của Đảng, nhất là Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”

Thiết thực và cụ thể, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị, trong đó, nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc tồn đọng, yếu kém kéo dài ở cơ sở đã được giải quyết. Từ đó, tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết