Một số nội dung và khẩu hiệu tuyên truyền trọng tâm Quý IV năm 2023

Thứ 2, Ngày 02 / 10 / 2023

Một số nội dung và khẩu hiệu tuyên truyền trọng tâm Quý IV năm 2023

Ngày 28/9/2023, Ban Tuyên giáo ĐUK đã ban hành hướng dẫn số 78-HD/BTGĐUK về công tác tuyên truyền trong quý IV-2023, trang TTĐT Đảng bộ Khối tóm tắt như sau:

I. VỀ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cả nước và của tỉnh quý III/2023, các nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2023

- Tuyên truyền những kết quả đạt được của các cấp, các ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong quý III/2023: Tình hình KT-XH của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển so với cùng kỳ. Tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 21/9/2023 đạt 5.042 tỷ đồng, đạt 53,1% kế hoạch, bằng 92,2% so với cùng kỳ. Tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả trong xây dựng NTM theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu[1] và thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm[2] (OCOP). Tiếp tục triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh. Các công trình trọng điểm của tỉnh được tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thi công. Sản xuất nông nghiệp ổn định; không phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số tiếp tục được triển khai tích cực, quyết liệt. Các hoạt động văn hoá, thể thao, nghệ thuật, thông tin, tuyên truyền diễn ra sôi nổi chào mừng kỷ niệm 78 năm CM tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; công tác phòng, chống thiên tai, kiểm soát dịch bệnh tiếp tục được thực hiện chủ động, hiệu quả, thận trọng, an toàn. Quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai tích cực, toàn diện, có hiệu quả. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp và đánh giá kết quả 02 năm thực hiện các nghị quyết chuyên đề toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX. Tập trung thực hiện các chỉ thị, quy định, kết luận của TW về công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII và Chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Nam Định phát triển toàn diện”. Ban hành Bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị theo Kết luận số 35-KL/TW của Bộ Chính trị. Triển khai đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm của tổ chức, cá nhân. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, tạo đồng thuận xã hội; tổ chức Đại hội Hội Nông dân tỉnh và chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028...

- Tuyên truyền toàn diện các nhiệm vụ phát triển KT-XH trọng tâm của tỉnh trong quý IV/2023, tập trung các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023: Tuyên truyền Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH tỉnh năm 2023 của HĐND tỉnh; tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh kết quả xây dựng NTM theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch để phục vụ xúc tiến, thu hút đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, khởi công các dự án, công trình trọng điểm; nâng cao kết quả thu ngân sách, điều hành chi ngân sách. Tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 - 2024. Tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, phòng cháy chữa cháy; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho Nhân dân; đảm bảo an toàn giao thông, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm.

Tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Tiếp tục tuyên truyền kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp và các nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX; việc triển khai thực hiện các chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Chuyên đề năm 2023. Tuyên truyền kết quả việc đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ phát triển KT-XH; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuyên truyền kết quả Đại hội Hội Nông dân tỉnh, Đại hội Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

2. Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (13/10/1903 - 13/10/2023), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng  Việt Nam

- Tuyên truyền cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Lương Khánh Thiện đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng; đặc biệt là những đóng góp quan trọng trong phong trào cách mạng tại Bắc Kỳ, với giai cấp công nhân và phong trào công nhân Việt Nam.

- Tấm gương sáng về ý chí cách mạng kiên cường, bất khuất đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, tuyệt đối trung thành, sẵn sàng xả thân cho lý tưởng cao đẹp của Đảng và hạnh phúc của Nhân dân.

- Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm diễn ra ở các địa phương, đơn vị.

3. Kỷ niệm 203 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2023)

- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến, đóng góp của Ph.Ăng-ghen đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học và giai cấp công nhân; giáo dục học tập tấm gương về tình bạn bè, tình đồng chí giữa C.Mác và Ph. Ănghen. Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới ở Việt Nam.

- Gắn việc tuyên truyền kỷ niệm 203 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen với các hoạt động kỷ niệm 106 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2023).

4. Tuyên truyền kỷ niệm ngày truyền thống các ban, sở, ngành, đoàn thể và các sự kiện lịch sử quan trọng, ngày lễ, ngày kỷ niệm khác: Tuyên truyền kỷ niệm: 32 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10/1991); 27 năm Ngày Khuyến học Việt Nam (02/10/1996); 112 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911); 19 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004); 93 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930); 93 năm Ngày truyền thống Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930); 93 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930); 93 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930); 75 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948); 93 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930); 102 năm Ngày thành lập Thành phố Nam Định (17/10/1921); 77 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946); 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982); 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944) và  34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989)...  

II. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng 32 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10/1991 - 01/10/2023)!

2. Nhiệt liệt chào mừng 27 năm Ngày Khuyến học Việt Nam (02/10/1996 - 02/10/2023)!

3. Nhiệt liệt chào mừng 120 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (13/10/1903 - 13/10/2023)!

4. Nhiệt liệt chào mừng 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

5. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023!

6. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

7. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

8. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng!

9. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

10. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

11. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

12. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!         [1] Đến nay, toàn tỉnh có 189/204 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao (đạt 92,65% tổng số xã, thị trấn) và 19 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu gồm: xã Giao Phong, Giao Thịnh, Giao Tân, Giao Hải, Giao Tiến, Giao Lạc, Hoành Sơn và Bạch Long (huyện Giao Thủy); xã Xuân Thượng, Xuân Kiên, Xuân Hòa (huyện Xuân Trường); xã Mỹ Thịnh, Mỹ Thành (huyện Mỹ Lộc); xã Trực Tuấn, Trực Nội (huyện Trực Ninh); xã Kim Thái (huyện Vụ Bản); xã Hải An (huyện Hải Hậu); xã Yên Cường (huyện Ý Yên); ); xã Hồng Quang (huyện Nam Trực).

[2] Đến nay, toàn tỉnh có 330 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên.

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết