Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (1/6/2020): Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao

Thứ 2, Ngày 29 / 05 / 2023

Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (1-6-2020 - 1-6-2023): Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao

Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hiện có 152 đảng bộ, chi bộ cơ sở với gần 8.400 đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng ủy Khối đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Thành phố Nam Định hôm nay.   (Ảnh: Viết Dư)

Triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của BCH Đảng bộ tỉnh, trực tiếp là Thường trực Tỉnh ủy, Ban TVTU; sự phối hợp và tạo điều kiện, hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời của các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Khối luôn đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ; luôn bám sát quy chế làm việc, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Với quyết tâm triển khai toàn diện và từng bước đưa công tác xây dựng Đảng đi vào chiều sâu, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối đã xây dựng và ban hành 3 nghị quyết chuyên đề về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong tình hình mới; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên; xây dựng văn hóa trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả. Đến nay, các nghị quyết đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trong các lĩnh vực theo mục tiêu đề ra. 

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Khối luôn tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức theo hướng phù hợp, có chiều sâu, khoa học và hiệu quả. Nội dung, phương pháp quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở được đổi mới phù hợp với từng loại hình tổ chức đảng, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xác định là một nội dung quan trọng trong nghị quyết đại hội Đảng bộ Khối và đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Các cấp uỷ phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các đoàn thể; lựa chọn và tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết những vấn đề tồn đọng; khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm; đồng thời kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở triển khai có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định (21-5-1963 - 21-5-2023). Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc thi viết với chủ đề “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ” do tỉnh phát động với 8.137 bài tham gia và 3 bài viết được nhận giải Nhì và giải Khuyến khích của Ban Tổ chức Cuộc thi; động viên cán bộ, đảng viên trong các tổ chức cơ sở đảng tích cực tham gia đóng góp vào Hội thảo “Nam Định 60 năm thực hiện lời dạy của Bác” và Lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định... 

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được chủ động thực hiện đồng bộ. BCH Đảng bộ Khối lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng theo quy định của Ban Bí thư; nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng. Trong đó, Đảng ủy Khối chỉ đạo tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 trong toàn Khối đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định. Kịp thời kiện toàn bổ sung cấp ủy Khối và cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được triển khai quyết liệt, hiệu quả; chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được nâng cao. Đơn cử nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các đoàn thể, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW, trực tiếp làm việc với cấp ủy 15 tổ chức cơ sở đảng gặp khó khăn trong công tác xây dựng Đảng; qua đó đã củng cố, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng, đồng thời giải thể một số tổ chức cơ sở đảng hoạt động kém hiệu quả. Công tác phát triển tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được quan tâm, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Đảng ủy Khối đã phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh thành lập mới 2 tổ chức cơ sở đảng ở các khu công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên ở các doanh nghiệp sinh hoạt Đảng, đồng thời phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú làm việc trong các doanh nghiệp được đứng trong hàng ngũ của Đảng. 

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được chú trọng thực hiện đúng quy định; việc phòng ngừa và xử lý kịp thời các sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên, giải quyết những mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở đã góp phần vào việc nâng cao vai trò của tổ chức cơ sở đảng và giữ vững sự ổn định của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra đối với 768 tổ chức đảng và 709 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 470 tổ chức đảng và 528 đảng viên. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội từng bước đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực; phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với các đoàn thể được đổi mới, bảo đảm vừa giữ vững được sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các đoàn thể. Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền, góp phần tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh.

Kết quả và các giải pháp đột phá

Với việc thực hiện các giải pháp đồng bộ, phù hợp, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã đạt được kết quả tích cực. Trong 3 năm qua, toàn Đảng bộ đã kết nạp 972 đảng viên; giải thể 7 tổ chức cơ sở đảng, thành lập mới 6 tổ chức cơ sở đảng; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt 93%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt 97,08%. Cùng với tăng cường công tác xây dựng Đảng, trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Khối và các cấp ủy, tổ chức đảng đã phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động, tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng, quyết liệt trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh. Trong 3 năm qua, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng do tác động kép từ dịch COVID-19, xung đột Nga - Ukraine và khủng hoảng kinh tế toàn cầu làm cho giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng nhưng hầu hết các doanh nghiệp vẫn đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh, tìm kiếm, mở rộng thị trường. Việc làm và đời sống của người lao động được duy trì; công tác an ninh, an toàn trong các doanh nghiệp được giữ vững. Kinh tế của tỉnh luôn duy trì ổn định và có mức tăng trưởng khá; văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Phát huy kết quả đã đạt được, Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng bộ bằng các khâu đột phá như: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiền phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, hoàn thiện mô hình tổ chức đối với các loại hình tổ chức cơ sở đảng theo hướng gắn tổ chức cơ sở đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội. Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; phấn đấu trong nhiệm kỳ 100% cấp ủy, tổ chức đảng và 50% trở lên cấp ủy viên các cấp được kiểm tra, giám sát. Triển khai hiệu quả công tác dân vận; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Với quyết tâm đó, tin rằng, Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh sẽ có nhiều đóng góp tích cực cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, xây dựng Nam Định ngày càng giàu đẹp, văn minh và hạnh phúc./.

 

Vũ Hữu Thi - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
 

 

(Nguồn: Báo Nam Định)

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết