KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thứ 4, Ngày 18 / 01 / 2023

BÀI VIẾT KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Trong không khí phấn khởi của cả nước chào đón Xuân Quý Mão 2023, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023), đây là dịp chúng ta cùng ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng, những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng ta, tưởng nhớ tới công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, người đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao ghềnh thác để đến bến bờ thắng lợi; là dịp chúng ta bày tỏ sự tri ân các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối, những chiến sỹ cộng sản kiên trung, những anh hùng liệt sỹ, thương, bệnh binh và nhiều thế hệ đồng chí, đồng bào đã hy sinh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giữ gìn nền độc lập, tự do cho dân tộc, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhìn lại chặng đường 93 năm qua, để thấy rõ khát vọng muôn đời, con đường cách mạng chúng ta lựa chọn và những bước thay đổi lớn lao của dân tộc, được bắt đầu từ bước ngoặt lịch sử vào mùa xuân 93 năm về trước.

Vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, Chủ nghĩa tư bản chuyển từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn đế quốc, các nước Tư bản, đế quốc vừa tăng cường bóc lột nhân dân lao động trong nước vừa xâm lược và áp bức nhân dân các dân tộc thuộc địa. Sự thống trị của Chủ nghĩa đế quốc làm cho đời sống nhân dân lao động các nước trở nên cùng cực. Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng tấn công xâm lược và từng bước thiết lập bộ máy thống trị ở Việt Nam, biến một quốc gia phong kiến thành thuộc địa nửa phong kiến. Trước khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, dân tộc ta đã phải trải qua nhiều thập kỷ sống trong lầm than của đêm trường nô lệ. Ngay từ những ngày đầu khi thực dân Pháp xâm lược, nhân dân ta đã liên tiếp đứng lên đấu tranh dưới ngọn cờ khởi nghĩa của các sĩ phu và chí sỹ yêu nước để giải phóng dân tộc. Song, tất cả các cuộc đấu tranh và phong trào yêu nước đều thất bại. Cách mạng Việt Nam chìm trong khủng hoảng sâu sắc vì thiếu một đường lối cứu nước đúng đắn.

Trong khi cả dân tộc ta đang quằn quại, rên xiết dưới gót giày đinh và mũi súng của kẻ thù, thì người thanh niên ưu tú của dân tộc ta là Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Hành trang trên con đường vạn dặm trùng khơi là hai bàn tay lao động, sức trẻ, lòng yêu nước, thương dân nồng nàn. Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác - Lênin như một cuộc “Hẹn gặp lịch sử” giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính với học thuyết cách mạng và khoa học thời đại. Luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin đã giải đáp cho Người con đường giành độc lập, tự do cho dân tộc. Người khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác là con đường cách mạng vô sản”.

Người nhận thức rõ rằng: muốn cách mạng thắng lợi trước hết phải có Đảng cách mạng chân chính. Vì vậy, Người đã tích cực truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng cách mạng vào Việt  Nam. Nhờ hoạt động không biết mệt mỏi của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong một thời gian ngắn, các tổ chức cộng sản ra đời ở Bắc Kỳ, Nam Kỳ, Trung kỳ. Bằng sự nhạy cảm về chính trị, bằng uy tín và lòng quyết tâm, tại Hương Cảng, ngày 03-02-1930 đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì tổ chức hội nghị thống nhất các tổ chức Cộng sản thành một chính Đảng thống nhất, duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu cuộc đấu tranh không biết mệt mỏi của phong trào cách mạng Việt Nam. Kể từ đây Đảng cộng sản Việt Nam được lịch sử giao cho sứ mệnh nắm quyền duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Sự ra đời của Đảng và Cương lĩnh cách mạng đúng đắn đã chấm dứt tình trạng khủng hoảng về lãnh đạo kéo dài. Đảng ra đời làm cho cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của Cách mạng thế giới. Từ đây giai cấp công nhân Việt Nam tham gia một cách tự giác vào sự nghiệp đấu tranh của nhân dân thế giới.

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là kết tinh truyền thống cao đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hoá thời đại; là sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Cuộc vận động và qui luật thành lập Đảng đã khẳng định sự vĩ đại của Đảng ta. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động, phấn đấu vì mục tiêu cuối cùng là xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Chủ nghĩa Cộng sản trên đất nước Việt Nam. Đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong suốt 93 năm qua. Trong hành trình của mình, Đảng đã khơi mạch nguồn truyền thống bất khuất, anh dũng của dân tộc và đáp ứng được khát vọng cháy bỏng của nhân dân Việt Nam. Vì vậy, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi to lớn chưa từng có trong lịch sử dân tộc và cũng thật hiếm thấy trên thế giới.

93 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách làm nên những thành tựu vĩ đại: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đã xoá bỏ chế độ thực dân, nửa phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đưa Nhân dân ta từ thân phận người nô lệ thành người Tự do. Thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, từng bước đưa đất nước quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa phù hợp với thực tiễn Việt Nam.Với những thắng lợi đó, Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn lạc hậu, đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Nam Định tự hào là một trong những cái nôi của phong trào cách mạng Việt Nam. Trước khi Đảng ra đời, tổ chức "Thanh niên cách mạng đồng chí hội" đã được thành lập từ rất sớm và phong trào đấu tranh của công nhân nhà máy Sợi Nam Định cũng diễn ra quyết liệt trước áp bức bóc lột của thực dân Pháp. Phong trào đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm, chống đánh đập và sa thải công nhân; phong trào “ủng hộ Nghệ Tĩnh đỏ”, “Chống khủng bố trắng” đã tôi luyện cho giai cấp công nhân có ý chí phản kháng mạnh mẽ. Cao trào đấu tranh đòi dân sinh dân chủ (1936-1939) và cao trào giải phóng dân tộc (1939-1945) đã nổ ra đồng loạt khắp nơi trong tỉnh, tạo khí thế mạnh mẽ đứng lên giành chính quyền, cùng nhân dân cả nước tiến hành tổng khởi nghĩa và giành thắng lợi bằng cách mạng Tháng Tám - 1945.Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp chống Mỹ, Đảng bộ tỉnh Nam Định cùng nhân dân cả nước, giáng trả quân xâm lược, chi viện sức người, sức của cho Miền Nam ruột thịt, đấu tranh thống nhất nước nhà. Ngày 30-4-1975 Miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc thống nhất, giang sơn thu về một mối, Đảng bộ tỉnh Nam Định ra sức cùng toàn dân hàn gắn vết thương chiến tranh, đấu tranh bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời đẩy mạnh công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội .

Hơn 35 năm qua, cùng với cả nước thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ quân và dân tỉnh nhà đã kiên trì phấn đấu, tận dụng thời cơ, tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ tích cực, có hiệu quả của TW và các ngành, các cấp đã đạt được nhiều thành tích quan trọng. Các chỉ tiêu kinh tế tỉnh nhà từng bước phát triển, cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch, văn hoá - xã hội tiếp tục được nâng lên và đạt được nhiều thành tích mới, an ninh chính trị được giữ vững, quốc phòng được củng cố, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được chăm lo xây dựng.

Cùng với sự trưởng thành phát triển đi lên của Đảng bộ tỉnh Nam Định, Đảng bộ khối các cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh Nam Định xây dựng hình thành và phát triển. Những năm qua là quá trình xây dựng, phấn đấu hết sức sôi động, gắn liền với quá trình đấu tranh cách mạng của toàn Đảng, toàn dân tộc. Suốt quá trình đó, Đảng bộ khối đã bám sát đường lối cách mạng, trung thành tuyệt đối với lý tưởng CNXH, không ngừng kiện toàn, xây dựng Đảng bộ vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần xứng đáng vào thắng lợi vẻ vang của tỉnh nhà trong mỗi giai đoạn cách mạng.

Trong điều kiện phải sáp nhập, chia tách nhiều lần do yêu cầu của từng giai đoạn cách mạng.Với đặc điểm là Đảng bộ không có chính quyền đồng cấp, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo làm tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng - hạt nhân chính trị trong các cơ quan, đơn vị; tổ chức quán triệt và triển khai các Nghị quyết của Đảng; giáo dục, động viên cán bộ đảng viên phát huy năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện những nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, và đã đạt được kết quả rất phấn khởi, đó là:

Năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan, đơn vị, các Hội, đoàn thể được nâng lên. Các tổ chức cơ sở đảng đã thực sự là hạt nhân chính trị; lãnh đạo nâng cao năng lực tham mưu, xây dựng qui hoạch, các cơ chế giải pháp và tổ chức điều hành, góp phần đẩy mạnh nhịp độ tăng trưởng GDP cho nền kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp có hiệu quả và bền vững; nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào quá trình hoạt động nghiệp vụ của tổ chức, cơ quan, tạo ra sức mạnh chung của cả hệ thống các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong Đảng bộ khối.

          Hàng năm có 95% đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh: trong đó có 70% tổ chức cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Không có tổ chức, cơ sở đảng yếu kém, các Hội, đoàn thể đều đạt tiêu chuẩn vững mạnh, cơ quan văn hoá.

Mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ khối thực sự là người Cộng sản có lý tưởng, có trí tuệ, đạo đức, có năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện; gương mẫu về đạo đức lối sống, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hàng năm có trên 90% đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 25-30% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Những thành tích của Đảng bộ khối các cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh đạt được đã đóng góp tích cực vào thành tích chung của Đảng bộ, nhân dân tỉnh nhà trong các thời kỳ cách mạng. Ôn lại truyền thống lịch sử 93 năm của Đảng và thực tiễn hoạt động trong những năm qua, Ban chấp hành Đảng bộ khối bước đầu rút ra được những kinh nghiệm: Luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm. Không ngừng trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Tích cực chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, làm chỗ dựa vững chắc cho việc xây dựng cơ quan và các đoàn thể vững mạnh. Luôn thực hiện tự phê bình và phê bình, mở rộng dân chủ. Các tổ chức cơ sở đảng phải luôn chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đảng viên vừa "hồng" vừa “chuyên", bồi dưỡng, tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới. Làm tốt công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể gắn với việc đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện qui chế dân chủ cơ sở, tạo ra sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan đơn vị. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập ngày càng đi vào chiều sâu theo hướng “làm theo” một cách thiết thực, hiệu quả.

Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, cả dân tộc ta đang vững bước trên con đường đi lên CNXH. Tràn đầy niềm tin về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, về dân tộc Việt Nam anh hùng, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ khối Các cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh Nam Định nguyện đoàn kết thống nhất dưới lá cờ quang vinh của Đảng. Ra sức thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc góp phần đẩy mạnh sự nghiệp Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, viết tiếp vào trang sử hào hùng vẻ vang của Đảng.

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết