KỶ NIỆM 1 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH (1-6-2020 - 1-6-2021)

Thứ 2, Ngày 25 / 10 / 2021

Tập trung đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên

 Ngày 1-6-2020, Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai Đảng bộ Khối Cơ quan và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh. Đảng bộ hiện có 158 đảng bộ, chi bộ cơ sở với gần 9.000 đảng viên. Ngay sau hợp nhất, Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng đảm bảo kinh tế - xã hội của tỉnh.
Đồng chí Vũ Hữu Thi, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao Huy hiệu Đảng đợt 19-5 cho các đảng viên đủ tiêu chuẩn.  Ảnh: Lam Hồng

Đồng chí Vũ Hữu Thi, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao Huy hiệu Đảng đợt 19-5 cho các đảng viên đủ tiêu chuẩn.

Ảnh: Lam Hồng

Cùng với việc xây dựng quy chế làm việc, quy định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc…, Thường trực Đảng ủy Khối phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; sự phối hợp của các Ban Xây dựng Đảng nên ngay năm đầu tiên sau hợp nhất, Đảng ủy Khối đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, BCH, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng bộ Khối và cơ quan Đảng ủy Khối theo Quyết định số 1415-QĐ/TU của Tỉnh ủy và Đề án 03-ĐA/TU của Ban TVTU. Với quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Khối đã xây dựng và ban hành 3 nghị quyết chuyên đề gồm: Nghị quyết về tăng cường công tác chính trị tư tưởng trong tình hình mới; Nghị quyết về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng văn hóa trong cơ quan, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng theo quy định của Ban Bí thư; nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng. Đến nay tư tưởng của cán bộ, đảng viên đã yên tâm; tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả. Công tác chính trị tư tưởng được đổi mới về hình thức, phương pháp, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng. Công tác tổ chức xây dựng Đảng đi vào nền nếp, chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng cao. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường, phòng ngừa và xử lý kịp thời các sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên, giải quyết những mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần nâng cao vai trò của tổ chức cơ sở đảng và giữ vững sự ổn định của cơ quan, doanh nghiệp. Từ năm 2020 đến nay, Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã thẩm định, quyết định kết nạp 412 đảng viên; chuyển Đảng chính thức cho 421 đảng viên; đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho 58 đảng viên; làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng cho 741 đảng viên; triển khai cấp mới thẻ đảng viên cho 488 đảng viên chính thức, đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng cho 18 đảng viên; xóa tên 5 đảng viên, cho ra khỏi Đảng 3 trường hợp.

Cùng với tăng cường công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy phối hợp với tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ và hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối luôn chủ động, tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quyết liệt trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị trên địa bàn; thực hiện nghiêm túc các biện pháp tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới nhằm thực hiện “Mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tích cực đổi mới mô hình quản trị đại học, xây dựng chiến lược phát triển, tái cơ cấu tổ chức bộ máy; đổi mới nội dung, phương pháp, chương trình giảng dạy; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng, đánh giá ngoài, đánh giá ngành, xây dựng chuẩn đầu ra đáp ứng chuẩn đào tạo khung chương trình quốc gia giáo dục đại học Việt Nam. Điển hình như cấp ủy, tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đã tích cực tổng hợp, triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ chính trị theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và bộ, ban, ngành Trung ương góp phần hoàn thành Đại hội Đảng cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cấp ủy các cơ quan, đơn vị đã tích cực tham gia, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra trang trọng, an toàn đúng pháp luật và thành công tốt đẹp. Cấp ủy, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp đã phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp thường xuyên nắm bắt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cơ chế của tỉnh trong tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó với dịch COVID-19, đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh. Từ năm 2020 đến nay, mặc dù bị ảnh hưởng lớn của đại dịch COVID-19, nhưng kinh tế của tỉnh vẫn ổn định và có bước phát triển. 

Với những kết quả bước đầu đạt được, với quyết tâm chính trị cao, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo thực hiện 3 khâu đột phá là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên và vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy trong toàn Đảng bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín gắn với vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung tham mưu chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính; xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư; phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ có giá trị gia tăng cao tạo nguồn thu ngân sách góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Phối hợp, lãnh đạo, chỉ đạo doanh nghiệp làm tốt công tác dự báo, xây dựng chiến lược, thương hiệu, văn hóa công sở và doanh nghiệp; nâng cao chất lượng bộ máy quản lý, quản trị và chất lượng nguồn nhân lực. Qua đó, từng bước hiện thực hóa các mục tiêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra./.

 Theo:http://baonamdinh.vn/ 

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết