Hội nghị tọa đàm “Tăng cường công tác phát triển đảng viên đối với sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng”

Thứ 3, Ngày 17 / 05 / 2022

Hội nghị tọa đàm “Tăng cường công tác phát triển đảng viên đối với sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng”

Thực hiện Kế hoạch số 24-KH/ĐUK, ngày 04/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; ngày 16/5/2022 Đảng ủy Khối Tổ chức Hội nghị Tọa đàm “Tăng cường công tác phát triển đảng viên đối với sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng” tại điểm Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp.

Hình ảnh tại Hội nghị

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Vũ Hữu Thi - Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối; dự hội nghị có đồng chí Trương Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các đồng chí đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức Đảng - Đảng viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Tỉnh đoàn Nam Định, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và đại diện cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Đảng bộ Khối, đặc biệt có sự hiện diện của Đảng ủy, Ban giám hiệu, Hội đồng trường, cán bộ, giảng viên và hơn 60 sinh viên ưu tú của Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp.

 Hội nghị được nghe đồng chí Đặng Vũ Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối trình bày báo cáo đề dẫn với các nội dung đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phát triển đảng viên trong sinh viên các trường đại học, cao đẳng những năm gần đây kết quả đạt được: từ năm 2015 đến năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã mở 40 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đối tượng kết nạp đảng, trong đó có 13 lớp dành cho sinh viên với tổng số 1.330 quần chúng ưu tú; kết nạp cho 475 đảng viên là sinh viên đạt tỷ lệ 17% so với tổng số đảng viên mới được kết nạp trong toàn Khối (Cụ thể: Năm 2015, kết nạp 74 đảng viên bằng 16,9%; Năm 2016, kết nạp 62 đảng viên bằng 13,1%; Năm 2017, kết nạp có 85 đảng viên bằng 19,5%; Năm 2018, kết nạp 69 đảng viên bằng 20,6%; Năm 2019, kết nạp có 51 đảng viên bằng 22,8%; Năm 2020, kết nạp 52 đảng viên bằng 14,1%; năm 2021 đến quý I năm 2022, kết nạp 82 đảng viên là sinh viên bằng 19,3%). Đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế; xác định vị, ý nghĩa của công tác phát triển đảng viên trong sinh viên các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Khối trong thời gian tới; định hướng nội dung đại biểu cần tập trung trao đổi, chia sẻ, thảo luận.

Hội nghị đã tập trung trao đổi, chia sẻ, thảo luận với 6 ý kiến phát biểu đại diện cho cấp ủy các nhà trường, 01 ý kiến phát biểu đại diện cho Bí thư các Đoàn Trường và 01 ý kiến phát biểu đại diện đảng viên trẻ đang là sinh viên, 01 ý kiến phát biểu của lãnh đạo Tỉnh đoàn.

Các ý kiến cơ bản đã nêu bật những thuận lợi, khó khăn trong công tác phát triển đảng viên đối với sinh viên ở đơn vị thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, công tác tuyên truyền triển khai thực hiện, vai trò của các tổ chức đoàn thể…và kết quả tạo nguồn, kết nạp đảng viên là sinh viên của trường; chia xẻ những nội dung tâm đắc, những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, đơn vị mình. Nhận định những thuận lợi, khó khăn, xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên đối với sinh viên trong giai đoạn mới trong các trường đại học, cao đẳng nói chung và ở đơn vị mình nói riêng; từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên đối với sinh viên của trường trong thời gian tới. Trong đó nhấn mạnh vai trò của các tổ chức Đảng, đoàn thể, của người đứng đầu cấp ủy và lãnh đạo quản lý nhà trường trong công tác phát triển đảng viên đối với sinh viên. Những kiến nghị, đề xuất với Đảng ủy Khối và cấp ủy cấp trên trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên đối với sinh viên, trong thời gian tới.

Đồng chí Vũ Hữu Thi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Hữu Thi - Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối, đánh giá cao ý kiến phát biểu của các đồng chí đại biểu và nhấn mạnh một số hoạt động trọng tâm, đề nghị các cấp ủy cơ sở, tổ chức Đoàn nghiên cứu vận dụng thực hiện phù hợp với đơn vị mình để công tác phát triển đảng viên đối với sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng đạt được kết quả tích cực cả về số lượng và chất lượng trong thời gian ti, cụ thể:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng, của Đoàn cho sinh viên; tuyên truyền, giáo dục chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trách nhiệm của thanh niên đối với sự phát triển của đất nước nói chung và của ngành giáo dục, đào tạo nói riêng trong giai đoạn hiện nay... qua đó góp phần hình thành lý tưởng, động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho sinh viên.

          Hai là: Các cấp ủy và tập thể lãnh đạo, quản lý các nhà trường hằng năm bằng nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác bồi dưỡng tạo nguồn và phát triển đảng viên đối với sinh viên; coi đây là một trong những hoạt động quan trọng đào tạo bồi dưỡng sinh viên phát triển toàn diện, đáp ứng được nhu cầu thị trường lao động, sự phát triển của các ngành nghề và xã hội.

Ba là: Tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, quy trình xét quần chúng ưu tú đi học lớp Đối tượng kết nạp đảng, xét kết nạp đảng viên đối với sinh viên, đảm bảo theo Điều lệ Đảng, phù hợp với tình hình phát triển của nhà trường. Chú trọng rà soát bổ sung hoặc điều chỉnh phù hợp về nội dung tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn cụ thể, để xét quần chúng được đi học lớp Đối tượng kết nạp đảng, xét kết nạp đảng viên, tiêu chuẩn về kết quả học tập, kết quả rèn luyện; những căn cứ để xét sinh viên có thành tích đặc biệt trong học tập rèn luyện, các cuộc thi, các phong trào thi đua, có ý nghĩa đóng góp lớn xây dựng hình ảnh, thương hiệu các nhà trường.

Bốn là: Phát huy vai trò tổ chức Đoàn trong việc tổ chức các phong trào thi đua, tạo môi trường để sinh viên có nhiều cơ hội hoạt động rèn luyện tu dưỡng và thể hiện năng lực học tập chuyên môn, năng lực hoạt động xã hội; tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng sống rèn luyện, tu dưỡng chuẩn bị hành trang bước vào cuộc sống bản thân, cống hiến cho xã hội và cộng đồng.

Năm là: Cấp ủy cùng tập thể lãnh đạo, quản lý nhà trường quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất để tổ chức Đoàn và nhà trường  triển khai hiệu quả các phong trào hoạt động sinh viên; tổ chức các lớp Đối tượng kết nạp đảng tại trường và các hoạt động thực hiện quy trình kết nạp đảng viên đối với sinh viên thuận lợi, đạt kết quả.

Sáu là: Đối với cấp ủy các trường cao đẳng quan tâm hơn đến đối tượng sinh viên hệ cao đẳng, lựa chọn những sinh viên ưu tú được kết nạp vào đảng làm nòng cốt để sau này phát triển đảng viên và tổ chức đảng trong các doanh nghiệp góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển biền vững.

Bảy là: Hàng năm, cấp ủy nhà trường tổ chức tổng kết, đánh giá công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện bồi dưỡng tạo nguồn và phát triển đảng viên đối với sinh viên, ghi nhận biểu dương những tập thể, cá nhân có đóng góp lớn trong công tác phát triển đảng viên của trường; đề ra chỉ tiêu, giải pháp thực hiện trong thời gian tới đạt kết quả thiết thực.

Với khí thế và kết quả đạt được của Hội nghị Tọa đàm “Tăng cường công tác phát triển đảng viên đối với sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng”, tin tưởng rằng công tác phát triển đảng viên đối với sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trong thời gian tới sẽ gặt hái được nhiều kết quả tích cực hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp./.

                                                                              - Ban Tổ chức Đảng ủy Khối -

 

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết