Đồng chí Trường Chinh - một nhân cách lớn, một tấm gương sáng

Thứ 2, Ngày 21 / 02 / 2022

ĐỒNG CHÍ TRƯỜNG CHINH MỘT NHÂN CÁCH LỚN, MỘT TẤM GƯƠNG SÁNG

 

ĐỒNG CHÍ TRƯỜNG CHINH

MỘT NHÂN CÁCH LỚN, MỘT TẤM GƯƠNG SÁNG

 

Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Trường Chinh (09/02/1907 - 09/02/2022), nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, người cộng sản kiên cường, mẫu mực, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và dân tộc ta.

 

Đồng chí Trường Chinh thăm căn cứ Dốc Miếu, Quảng Trị, tháng 1/1974  (ảnh tư liệu)

 

Đồng chí Trường Chinh tên thật là Đặng Xuân Khu, sinh ngày 9-2-1907 ở làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Mất ngày 30-9-1988 tại Hà Nội. Sinh ra trong một gia đình trí thức yêu nước ở một vùng quê giàu truyền thống lịch sử và văn hoá, truyền thống của quê hương và gia đình đã bồi đắp và hun đúc nên lý tưởng cách mạng của đồng chí. Sau khi tìm hiểu “Đường Kách mệnh” và các tác phẩm khác của Nguyễn Ái Quốc, đồng chí đã đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin; từ một người yêu nước, đồng chí trở thành người cộng sản.

Năm 1925, đồng chí tham gia cuộc vận động đòi thực dân Pháp ân xá cho nhà yêu nước Phan Bội Châu; năm 1926, là một trong những người lãnh đạo cuộc bãi khoá để truy điệu nhà yêu nước Phan Chu Trinh. Sau cuộc bãi khoá này, đồng chí bị thực dân Pháp đuổi học, phải lên Hà Nội tiếp tục học ở trường Cao đẳng Thương mại đến cuối năm 1929.

Năm 1927, đồng chí gia nhập Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội, một tổ chức tiền thân của Đảng cộng sản Đông Dương. Năm 1929, đồng chí tham gia cuộc vận động thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương ở Bắc Kỳ. Năm 1930, đồng chí được chỉ định vào Ban Tuyên truyền cổ động Trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương. Cuối năm đó, đồng chí bị thực dân Pháp bắt và kết án 12 năm tù cấm cố, đày đi Sơn La. Cuối năm 1936, do thắng lợi của Mặt trận Nhân dân Pháp và do phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam đòi quyền tự do, dân chủ, thả chính trị phạm, đồng chí được trả tự do. Từ cuối năm 1936 đến năm 1939, đồng chí hoạt động hợp pháp và nửa hợp pháp ở Hà Nội, là Ủy viên Xứ ủy Bắc Kỳ và đại biểu của Đảng Cộng sản Đông Dương trong Ủy ban Mặt trận Dân chủ Bắc kỳ. Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, đồng chí chuyển vào hoạt động bí mật.

 Tại Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 7, (tháng 11 năm 1940), đồng chí được cử vào BCH Trung ương Đảng và giữ chức Quyền Tổng Bí thư. Tại Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 8, (tháng 5-1941), đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư Đảng cộng sản Đông Dương. Đại hội lần thứ II của Đảng (tháng 2-1951) đã bầu lại đồng chí Trường Chinh làm Tổng Bí thư, đồng chí giữ chức vụ này đến tháng 10 năm 1956. Từ năm 1956 đến cuối  năm 1986, đồng chí hoạt động với nhiều trọng trách khác nhau: Uỷ viên Bộ chính trị BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Trưởng ban Nghiên cứu lý luận Trung ương, Trưởng ban Công tác nông nghiệp Trung ương, Giám đốc Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Nhà nước, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam... Sau khi đồng chí Lê Duẩn từ trần, tại Hội nghị đặc biệt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 7 năm 1986), đồng chí Trường Chinh được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Từ sau Đại hội lần thứ VI của Đảng (12-1986) cho đến lúc qua đời, đồng chí là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đồng chí Trường Chinh là một nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người học trò trung thành và xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên mặt trận tư tưởng, lý luận, đồng chí đã có những cống hiến; nổi bật là về các lĩnh vực: khởi nghĩa giành chính quyền; về chiến tranh nhân dân - toàn dân, toàn diện, trường kỳ dựa vào sức  mình là chính; lý luận về xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất, đoàn kết toàn dân, thêm bạn bớt thù; về xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước và pháp luật; về công tác văn hoá- văn nghệ... Những cống hiến đó thể hiện đồng chí Trường Chinh có một năng lực tư duy sắc bén, luôn luôn kết hợp được sự thấm nhuần sâu sắc  chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Vì vậy, nhiều bài học do đồng chí tổng kết đã trở thành  những bài học lớn của  của Đảng ta, chẳng những  có giá trị soi sáng cho cách mạng Việt Nam mà còn là những bài học kinh nghiệm quý báu đối với tất cả các dân tộc đã và đang đấu tranh cho độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.  Là nhà văn hoá lớn, đồng chí Trường Chinh đã để lại cho chúng ta những tác phẩm về văn hoá. Mặc dù, những tác phẩm này, đồng chí viết ra trong điều kiện hoạt động bí mật hay trong hoàn cảnh kháng chiến; trong lúc, tài iệu tra cứu, tham khảo thiếu thốn, nhưng qua đó chúng ta  thấy được vốn tri thức uyên thâm và sức sáng tạo của đồng chí Trường Chinh.

Trên mặt trận văn hóa: Đồng chí Trường Chinh là một trong những nhà lý luận chiến lược của cách mạng Việt Nam, đồng chí đã để lại nhiều tác phẩm lý luận có giá trị: “Chống chủ nghĩa cải lương” (1935); “Vấn đề dân cầy” (viết chung với đồng chí Võ Nguyên Giáp); “Chính sách mới của Đảng” (1941); “Kháng chiến nhất định thắng lợi” (1947); “Bàn về cách mạng Việt Nam” (1965); “Nắm vững ba bài học để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược” (1986),... Thông qua những tác phẩm đó, đồng chí Trường Chinh đã làm rõ hai vấn đề lý luận lớn. Một là, về phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam để góp phần định ra đường lối chiến lược và sách lược của Đảng. Hai là, về cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đó là những đóng góp quan trọng vào kho tàng lý luận cách mạng Việt Nam.

Đồng chí còn là nhà báo cách mạng nổi tiếng, là cây bút xuất sắc của báo chí cách mạng ngay từ thời kỳ Mặt trận Dân chủ. Đồng chí đã kế tục xuất sắc sự nghiệp báo chí của Nguyễn Ái Quốc, tạo nên một văn phong chính luận cho nền báo chí cách mạng nước nhà. Những bài báo của đồng chí có tính chiến đấu cao, sức thuyết phục lớn, ảnh hưởng sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Ngay từ thời còn trẻ, đồng chí đã làm chủ bút nhiều tờ báo quan trọng của Đảng và tiếp đó là người chịu trách nhiệm trực tiếp những cơ quan ngôn luận của Đảng, như “Cờ Giải phóng”, “Sự thật”, “Nhân dân”, “Tạp chí Tiên phong”, “Tạp chí Cộng sản”...

Đồng chí Trường Chinh còn là một nhà thơ mang bút danh Sóng Hồng với gần 70 bài thơ thể hiện cảm xúc trước sự kiện của đất nước, với một tâm hồn luôn lạc quan, tin ở tiền đồ xán lạn của cách mạng Việt Nam. Thơ Sóng Hồng đánh dấu từng bước trưởng thành của cách mạng Việt Nam, của thơ ca cách mạng; có sức chiến đấu cao và lòng nhân ái sâu sắc. Theo đồng chí: “Thơ là vũ khí đấu tranh giai cấp kỳ diệu. Làm sao có thể quan niệm thơ không tính đảng, tính giai cấp được? Thơ và cách mạng không thể tách rời. Đương nhiên, không thể thơ nào cũng có cách mạng, nhưng có cách mạng thì có thơ.”

Trên cương vị là người hoạt động Nhà nước, đồng chí Trường Chinh đã có những đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng Nhà nước kiểu mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng chí là thành viên của Uỷ ban dự thảo Hiến pháp 1946, Hiến pháp năm 1959 và là chủ tịch Uỷ ban dự thảo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1980.Trên cương vị Chủ tịch Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội (1959), rồi Chủ tịch Hội đồng Nhà nước(1981), đồng chí Trường Chinh đã tham gia chỉ đạo soạn thảo và công bố nhiều đạo luật, góp phần xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống pháp luật ở nước ta, nhằm từng bước nâng cao trình độ quản lý Nhà nước và quyền làm chủ của Nhân dân.

Trong chỉ đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cùng Bác Hồ và đồng chí Lê Duẩn, đồng chí Trường Chinh, có những đóng góp không nhỏ vào việc chuẩn bị và đưa ra các quyết sách chiến lược lớn, dẫn tới thắng lợi trọn vẹn của sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Là một chiến sĩ cộng sản trong sáng, đồng chí Trường Chinh đã có những cống hiến to lớn cho cuộc đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Đồng chí Trường Chinh, một tấm gương đạo đức của người cách mạng chân chính. Những người đã từng vinh dự được sống làm việc, tiếp xúc với đồng chí Trường Chinh đều nhận thấy ở đồng chí một con người nhân hậu, đức độ, trong sáng từ tâm hồn đến phong cách, suốt đời rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ: Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư.

Trải qua 81 tuổi đời, 63 năm hoạt động cách mạng kiên cường, liên tục, đồng chí Trường chinh đã nêu một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, để lại cho chúng ta nhiều bài học quý:

- Suốt đời hy sinh, phấn đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân; không ngừng học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.

- Ý chí kiên cường cách mạng, tính nguyên tắc và tổ chức kỷ luật, tình cảm chân thành với đồng bào, đồng chí, tính khiêm tốn, giản dị trong cuộc sống hằng ngày, phong cách làm việc khoa học, cẩn thận, cụ thể nhằm đạt hiệu quả thiết thực.

- Tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân.

- Trước bước ngoặt lịch sử, phải đổi mới tư duy, trên cơ sở nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng tình hình, đề ra chủ trương phù hợp, dựa vào sức mạnh của nhân dân để làm nên thắng lợi.

Kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Trường Chinh, trong không khí nhân dân ta thực hiện nghị quyết Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; là dịp để chúng ta ôn lại cuộc đời, sự nghiệp, tôn vinh những cống hiến to lớn của đồng chí Trường Chinh. Noi gương đồng chí Trường Chinh, chúng ta nguyện một lòng đi theo con đường mà Đảng ta và Bác Hồ đã chọn, không ngừng rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, đoàn kết, nhất trí, phấn đấu “đến năm 2025, là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước, Việt Nam, trở thành nước phát triển, thu nhập cao” mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra. Noi gương đồng chí, mỗi cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định không ngừng rèn luyện, phấn đấu, trau dồi đạo đức cách mạng, đoàn kết, nhất trí, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025./.

 

                                                                                                    Lưu Văn Dũng -

                                                         Phó Ban Tuyên giáo ĐUK

Tài liệu tham khảo:

TRƯỜNG CHINH - MỘT NHÂN CÁCH LỚN, MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO KIỆT XUẤT CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM” Báo Nam ĐỊnh.

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết