ĐÔI NÉT VỀ CÔNG TÁC CỦA BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH NĂM 2022

Thứ 2, Ngày 12 / 12 / 2022

ĐÔI NÉT VỀ CÔNG TÁC CỦA BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH NĂM 2022

Năm 2022, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh luôn chủ động, tích cực bám sát theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triển khai thực hiện có hiệu quả công tác Tuyên giáo, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch vững mạnh.

    Trong công tác tham mưu: Ban Tuyên giáo luôn chủ động tham mưu Ban Thường vụ khối lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ các TCCS đảng trực thuộc tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền nhân dịp các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930); Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975); Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954); Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890); 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà XHCN Việt Nam; 75 năm Ngày Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947)...

 

Tham mưu tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh: Tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Bổ sung nội dung thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của  Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII); Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ nămHội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tham mưu  Kế hoạch tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch về biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; Kế hoạch “về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”; Kế hoạch về đấu tranh, cảm hóa cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ, trí thức bất mãn, cơ hội chính trị; Kế hoạch tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tham mưu ban hành Hướng dẫn về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Hướng dẫn triển khai nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng...

Tham mưu sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng: Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phục vụ Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc tại tỉnh; Báo cáo xây dựng chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên; Báo cáo tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc, quản lý biên giới năm 2022; Báo cáo về “tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng”...

Triển khai Kế hoạch về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Kế hoạch về học tập, quán triệt và tuyên truyền Chuyên đề năm 2022 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; tham mưu, giới thiệu Chi bộ Cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh là tấm gương điển hình, tiêu biểu xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp Khối tham gia triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức và đề nghị Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thủ tướng Chính phủ xem xét khen thưởng trong dịp tổ chức Chương trình giao lưu Hành trình khát vọng vào cuối năm 2022...

Công tác kiểm tra, giám sát, Ban Tuyên giáo chủ động tham mưu nội dung, hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng ủy Khối: Kiểm tra việc quán triệt lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2012 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Giám sát việc quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, 03 nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham mưu xây dựng Báo cáo của Ban Thường vụ gửi Đoàn Giám sát theo Quyết định số 529-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tổ chức hoạt động của Báo cáo viên và cộng tác viên Dư luận xã hội: Ban Tuyên giáo hàng quý tổ chức Hội nghị báo cáo viên cho đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên DLXH cấp Khối để thông tin, định hướng tuyên truyền; nắm và phản ánh dư luận xã hội, tâm trạng của cán bộ đảng viên, CCVC, người lao động trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Công tác tuyên truyền miệng trong năm qua hoạt động tích cực có hiệu quả cao, luôn duy trì với nội dung phong phú, hình thức đa dạng phù hợp với tình hình, cung cấp thông tin kịp thời, đảm bảo tính định hướng và tính thời sự, giải đáp những vấn đề nổi cộm đang được dư luận quan tâm, qua đó củng cố lòng tin vào Đảng, vào công cuộc đổi mới của đất nước; đồng thời nắm bắt những diễn biến, xu hướng tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động; kịp thời tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Công tác giáo dục lý luận chính trị: Ban Tuyên giáo đã phối hợp mở 3 lớp lý luận chính trị cho đảng viên mới với 321 đồng chí đảng viên dự bị; mở 06 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng với 716 quần chúng ưu tú (trong đó mở 02 lớp cho trường ĐH Kinh tế kỹ thuật công nghiệp và Nhà máy Sợi Vinatex Nam Định: 289 quần chúng ưu tú; 01 lớp tại trường ĐH Điều dưỡng Nam Định cho 97 sinh viên đang tham gia học tập). Ban Tuyên giáo tham gia quản lý lớp học, theo dõi nội dung và chuẩn bị bài soạn để tham gia giảng dạy, tổ chức cho một số lớp tham quan trải nghiệm thực tế. Nội dung chương trình học tập thực hiện đúng sự chỉ đạo của Thường trực Đảng uỷ Khối, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và quy định của Trung ương.


       Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối triển khai nội dung công việc

Trong công tác bảo vệ nên tảng tư tưởng của Đảng, Ban Tuyên giáo đã tham mưu ban hành: Kế hoạch hoạt động năm 2022; cung cấp tài liệu thông tin nội bộ về tình hình Nga - Ucraine; chuyên đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; định hướng tuyên truyền chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; báo cáo kết quả bảo vệ công tác nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hàng tháng, 6 tháng và cả năm. Giúp Ban Chỉ đạo 35 Khối duy trì đều đặn, nâng cao chất lượng hoạt động trang “Đảng là ngôi sao sáng”; chia sẻ các tin, bài viết từ Fanpage “Đất Thiên trường” và nhóm “Nam Định trong tôi”, hàng tuần tổng hợp gửi báo cáo kết quả tình hình hoạt động về Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh.

 Năm 2023, công tác Tuyên giáo ở Đảng bộ Khối xác định một số nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về các ngày lễ, ngày kỷ niệm.

- Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các TCCS đảng trực thuộc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 gắn với Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 Hội nghị Trung ương lần thứ tư (khóa XIII) và các quy định về nêu gương.

- Chủ động nắm vững tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và người lao động, những vấn đề nhạy cảm, kịp thời đề xuất với cấp ủy để định hướng công tác tư tưởng và phối hợp với các đơn vị làm tốt công tác tư tưởng - chính trị. Chủ động đấu tranh phản bác làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

- Tham mưu Ban Thường vụ kiểm tra, giám sát các chuyên đề theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Đảng ủy Khối.

- Phối hợp mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới.

- Tham mưu Ban Chỉ đạo 35 của Khối các báo cáo định kỳ; tích cực viết tin, bài phục vụ cho công tác Tuyên giáo để đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối.

Chú trọng và nâng cao tính trách nhiệm trong công tác; nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu, năng lực tổng hợp, năng lực và kỹ năng viết và nói của đội ngũ Báo cáo viên Khối.

-  Đổi mới, cải tiến việc tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết phù hợp với điều kiện, tình hình của đơn vị; tích cực, chủ động trong công tác tuyên truyền góp phần tích cực vào việc giáo dục đạo đức cách mạng, lý tưởng Cộng sản, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội; tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng.

Nhìn lại những kết quả đã đạt được trong năm 2022 mỗi cán bộ, đảng viên, công chức Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị, biểu thị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Lưu Văn Dũng - Phó trưởng ban Tuyên giáo ĐUK

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết