Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổng kết công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020

Thứ 2, Ngày 25 / 10 / 2021

Ngày 15-10, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (Đảng bộ Khối) tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh 5 năm (giai đoạn 2016-2020). Đồng chí Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tới dự.

  Đảng bộ Khối hiện có 159 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc (trong đó 81 đảng bộ và 78 chi bộ cơ sở) với tổng số trên 8.600 đảng viên. Trong 5 năm (2016-2020), Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động được đổi mới về hình thức, phương pháp, góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Công tác tổ chức xây dựng Đảng đi vào nền nếp, thực hiện đúng nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên từng bước nâng cao. Từ năm 2016-2020, Đảng bộ Khối đã tổ chức 25 lớp đối tượng Đảng cho 2.678 quần chúng ưu tú; bồi dưỡng, kết nạp 2.003 đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường; xử lý kịp thời các sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên, góp phần vào sự ổn định của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đúng quy định. Vai trò của các đoàn thể được phát huy, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ và động viên đoàn viên, hội viên, người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng và từng cán bộ, đảng viên. Năm 2020, Đảng bộ Khối có 152/159 đảng bộ, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 31 đảng bộ, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 97,9% đảng viên hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

      Giai đoạn 2021-2025, Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Trong đó, tập trung vào các giải pháp: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ; coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Đổi mới hoạt động công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể đáp ứng tình hình mới ở cơ sở./.

Theo Báo Nam Định,

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết