Chú trọng việc làm theo gương Bác của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các đơn vị

Thứ 5, Ngày 14 / 10 / 2021

Đó là chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đối với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày 12/9.

 Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; Phạm Viết Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng Trung ương; các đồng chí Thường trực, lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; lãnh đạo đảng ủy các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối cùng đại diện các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ Khối.
Đồng chí Võ Văn Thưởng và đồng chí Phạm Viết Thanh trao thưởng cho các tập thể xuất sắc. (Ảnh: HH)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) cho biết, hội nghị nhằm trao đổi, thảo luận, xem xét, đánh giá những việc đã làm được, những hạn chế, yếu kém, phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành nền nếp của mỗi tổ chức đảng, của cơ quan, đơn vị và từng doanh nghiệp, trở thành ý thức tu dưỡng, rèn luyện thường xuyên và tự giác của từng cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã được Đảng ủy Khối và các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai nghiêm túc, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng của từng đơn vị và của toàn Đảng bộ Khối. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp nhà nước được khẳng định, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trong đó rõ nét nhất là gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mỗi tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối. Xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm mới, nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu, nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác được quần chúng học tập, noi theo. Thấm nhuần lời dạy của Bác, phong trào thi đua lao động sáng tạo được triển khai mạnh mẽ, với nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng trong sản xuất, kinh doanh đã tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, tiết kiệm chi phí và làm lợi cho các doanh nghiệp hàng trăm tỷ đồng mỗi năm; góp phần từng bước khắc phục các hạn chế, yếu kém và đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, doanh nghiệp, đem lại những kết quả đáng khích lệ: các chỉ số sản xuất kinh doanh đều tăng trưởng tốt, lợi nhuận hợp nhất năm 2017 tăng 32%, đạt trên 131 nghìn tỷ đồng; tổng nộp ngân sách nhà nước năm 2017 tăng 12%, đạt trên 220 nghìn tỷ đồng, chiếm gần 20% tổng thu ngân sách quốc gia. Đặc biệt, triển khai thiết thực việc học tập và làm theo Bác, các đảng ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những tồn tại sau kiểm tra, thanh tra; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nút thắt trong sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp; các dự án đầu tư thua lỗ, chậm trễ; đến nay, một số dự án đầu tư trọng điểm của các đơn vị như: Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Hóa chất... đã có chuyển biến tích cực.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối luôn đi đầu thực hiện công tác an sinh xã hội và Nghị quyết 30a của Chính phủ, với tổng kinh phí 7.472 tỷ đồng trong 2 năm qua.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đạt được trong 2 năm qua. Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý, cần quan tâm nhiều hơn nữa tới những mặt còn hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng nói chung và trong việc thực hiện nghị quyết nói riêng, nhất là việc còn nhiều cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong các doanh nghiệp, tập đoàn lớn vi phạm đạo đức, pháp luật làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, của tổ chức Đảng đối với nhân dân, gây bức xúc trong xã hội.

Nhất trí với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Đảng ủy Khối đề ra trong thời gian tới, đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cần gắn chặt với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương, nhất là thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII về “tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”, Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, trọng tâm là kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, có năng lực, tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là người cán bộ vì dân, phục vụ nhân dân, luôn quan hệ mật thiết với nhân dân, nhằm củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

“Phải kiên trì vận dụng các phương pháp quản trị tiên tiến, kiểm soát nội bộ có hiệu quả trong việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, xung đột lợi ích; tình trạng cán bộ lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp nhà nước móc ngoặc với cán bộ, công chức nhà nước tiêu cực và khu vực kinh tế tư nhân để hình thành "nhóm lợi ích", "sân sau", lạm dụng chức vụ, quyền hạn thao túng hoạt động của doanh nghiệp, trục lợi cá nhân, tham nhũng, lãng phí, gây tổn hại cho Nhà nước và doanh nghiệp” – đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Đồng chí cũng yêu cầu, cùng với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước cần tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng; phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát đối với việc cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: HH)

Cùng với đó, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phong trào tương thân, tương ái theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng bộ; lựa chọn những vấn đề quan trọng, những việc nổi cộm, bức xúc để tập trung tổ chức xử lý, giải quyết có kết quả; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tập thể và cá nhân. Chú trọng việc đăng ký và làm theo gương Bác của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các đơn vị; tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, qua đó, nghiên cứu, phát hiện những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả để triển khai thực hiện trên diện rộng, đồng thời kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, hoặc thiếu quan tâm, triển khai hình thức. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nuớc đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Phạm Viết Thanh bày tỏ quyết tâm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo vượt qua khó khăn, thách thức; quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương, nhất là nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, những biểu hiện ”tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tại Hội nghị này, đồng chí Phạm Viết Thanh - Bí thư Đảng ủy Khối đã tuyên bố phát động trong toàn Đảng bộ Khối đợt thi đua học tập và làm theo Bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 với những nội dung chủ yếu: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; Thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, sản xuất, kinh doanh và tái cơ cấu được nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nghị quyết đại hội đảng bộ Khối đề ra. Đợt thi đua được triển khai từ nay cho đến 19/5/2020, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã khen thưởng 14 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong 2 năm (2016-2017) thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết