về quản lý hoạt động, cung cấp, cập nhật thông tin, sử dụng và bảo vệ Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định
09/09/2021
Số 845-QĐ/ĐUK
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
Quy định về quản lý hoạt động, cung cấp, cập nhật thông tin, sử dụng và bảo vệ Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết