Quy định về việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ
12/06/2019
1178-QĐ/TU
Tỉnh uỷ Nam Định
Quy định số 1178-QĐ/TU về việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ (có kèm theo các phụ lục)

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết